Anmälningar om användning av anknutna ombud

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster via ett anknutet ombud i Finland ska göra en anmälan till Finansinspektionen innan verksamheten inleds. Finansinspektionen upprätthåller ett offentligt register över anknutna ombud på sin webbplats.

Rapportera uppgifterna i anmälan om användning av anknutet ombud via e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen. Använd e-tjänstens meddelandefunktion för kontakttaganden som gäller anmälan.
 
Nya anknutna ombud införs utifrån anmälan i registret över anknutna ombud, och på motsvarande sätt avförs anknutna ombud som avslutar sin verksamhet ur registret över anknutna ombud. Via e-tjänsten kan också redan befintliga uppgifter om anknutna ombud uppdateras med en ändringsanmälan.

Inloggning till Finansinspektionens e-tjänster

Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster