Utredning av tillförlitlighet, lämplighet och yrkesfärdighet

Utredning ska inlämnas till Finansinspektionen om följande personer med ansvar för ledningen av tillsynsobjektets organisation:

 • ledamot eller suppleant i styrelsen (eller förvaltningsrådet) samt oberoende styrelseledamot, om regleringen förutsätter att en sådan väljs.
 • verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören samt de personer som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter de högsta ledningsuppgifterna i tillsynsobjektets organisation eller de facto leder företagets verksamhet

samt om följande personer:

 • ex. om personer som ansvarar för de väsentliga funktionerna
  • compliance officer, intern revisor, riskhanteringsansvarig, ansvarig för portföljförvaltning
 • direktör för ett finländskt tillsynsobjekts filial utomlands och direktörens ställföreträdare
 • direktör för en filial till ett tillsynsobjekts organisation i Finland som har sin hemort i ett tredje land och direktörens ställföreträdare.

Anmälan ska även lämnas om andra än finska medborgare.

Anmälan ska lämnas till Finansinspektionen då

 • en ny person väljs till ett ovan nämnt uppdrag
 • en ovan nämnd person utnämns till ett nytt och viktigare uppdrag eller när personens ansvarsområde utvidgas väsentligt (t.ex. på grund av fusion eller annan omstrukturering eller organisationsändring).

Följande Finansinspektionens tillsynsobjekt kan göra anmälan via e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen:

 • kreditinstitut (blankett L, LSI-tillsynsobjekt)
 • värdepappersföretag (blankett S)
 • fondbolag (blanket R)
 • förvaltare av alternativa investeringsfonder (blanket A)

E-tjänstens meddelandefunktion kan användas för kontakttaganden som gäller anmälan.

 • Modelblankett (pdf, använd inte, blanketten fylls i via Finansinspektionens elektroniska kommunikation)
 • Exempelformulär – försäkran om gott anseende (pdf)

Inloggning till Finansinspektionens e-tjänster

Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster