Kreditinstitut

Ansökan om koncession för kreditinstitut

Ansökan om koncession ska lämnas in skriftligt till Finansinspektionen tillsammans med nödvändiga utredningar. Den sökande bör gärna kontakta Finansinspektionen i god tid innan ansökan lämnas in.

Handläggningstid för ansökan

Koncession för kreditinstitut ansöks hos Finansinspektionen och beviljas av ECB. Finansinspektionen tillställer ECB ett beslutsförslag om beviljande av koncession inom fyra månader från mottagande av ansökan eller om ansökan är bristfällig från den tidpunkt då sökanden lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörande av ärendet.

Ett villkor är att ansökan innehåller alla de utredningar som krävs. Beslut om koncession ska dock alltid meddelas senast inom 12 månader från mottagande av ansökan.

Registrering av koncession och meddelande om beviljade koncessioner

Finansinspektionen meddelar kreditinstituten om beviljade koncessioner för registrering i handelsregistret. Det är viktigt att notera att ett företag under bildning får inleda sin verksamhet först sedan det registrerats. 

Finansinspektionen underrättar insättningsgarantifonden (koncession för inlåningsbank), ersättningsfonden för investerare (koncession för kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster) och Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten (koncession för kreditinstitut) om beviljade koncessioner.

Kreditinstituts koncession

Det finns inget formulär för kreditinstituts koncessionsansökan. Av finansministeriets förordning 697/2014 framgår vilka utredningar som ska fogas till ansökan.

Utredningar som ska fogas till ansökan om koncession

Blanketten för lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (Fit & Proper)

Mer information om koncessionsvillkoren finns i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2016 Koncessioner för kreditinstitut samt anmälningar om finländska kreditinstituts verksamhet utomlands och utländska kreditinstituts verksamhet i Finland

 

Anmälningsförfarande (gränsöverskridande tjänster) 

Innan du skickar passanmälning, vänligen kontakta oss: AUT.Banks(at)finanssivalvonta.fi

Ny/första passanmälningar (gränsöverskridande tjänster och etablering av filialer) via IMAS-portalen (både betydande och mindre betydande banker):

IMAS portal (europa.eu)
OBS! Kom ihåg att alltid använda engelska i passanmälningar.

Filialer till kreditinstitut och gränsöverskridande tjänster från Finland till utlandet

Finländska tjänsteleverantörer kan bedriva verksamhet utomlands enligt sitt verksamhetstillstånd genom att inrätta en filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Innan verksamheten inleds krävs underrättelse till Finansinspektionen eller tillståndsansökan, beroende på om verksamheten bedrivs utanför EES-området eller i ett annat EES-land.

Finländska kreditinstituts verksamhet utomlands

Filialer till kreditinstitut och gränsöverskridande tjänster från utlandet till Finland

Utländska tjänsteleverantörer kan bedriva verksamhet i Finland genom att inrätta filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. För verksamheten förutsätts tillståndsansökan eller underrättelse till Finansinspektionen.

Utländska kreditinstituts verksamhet i Finland