Luottolaitokset

Toimiluvan hakeminen

Toimilupaa haetaan Finanssivalvonnalta kirjallisella hakemuksella, johon tulee liittää vaadittavat selvitykset. Hakijan toivotaan olevan yhteydessä Fivaan hyvissä ajoin ennen toimilupahakemuksen jättämistä.

Hakemuksen käsittelyaikataulu

Luottolaitoksen toimiluvan myöntää Finanssivalvonnalle tehtävästä hakemuksesta EKP. Finanssivalvonta antaa EKP:lle päätösehdotuksen toimiluvan myöntämisestä luottolaitokselle neljän kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä, kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Sijoituspalveluyrityksille, rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille Finanssivalvonta antaa päätöksen kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Edellytyksenä on, että hakemus sisältää kaikki vaadittavat selvitykset. Päätös toimiluvasta on aina kuitenkin annettava viimeistään 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Toimiluvan rekisteröinti ja toimiluvasta tiedottaminen

Finanssivalvonta ilmoittaa luottolaitoksille myönnetyt toimiluvat kaupparekisteriin rekisteröintiä varten. On huomattava, että perustettava yritys saa aloittaa toimintansa vasta, kun yritys on rekisteröity. 

Finanssivalvonta antaa myönnetyistä toimiluvista tiedon talletussuojarahastolle (talletuspankin toimilupa), sijoittajien korvausrahastolle sekä Euroopan komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle (luottolaitostoimilupa).

Luottolaitoksen toimilupa

Luottolaitoksen toimilupahakemukselle ei ole lomaketta. Hakemukseen liitettävät selvitykset ilmenevät Valtiovarainministeriön asetuksesta 697/2014.

Toimilupahakemukseen liitettävät selvitykset

Lomake ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten (Fit & Proper)

Lisätietoa toimiluvan edellytyksistä on Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa:

3/2016 Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa

Ilmoitusmenettely (notifikaatiot)

Aina ennen notifikaatioiden lähetystä, olethan yhteydessä: AUT.Banks(at)finanssivalvonta.fi

Uudet, ensimmäiset notifikaatiot (rajan yli palvelut ja sivuliikkeiden perustaminen) tehdään EKP:n IMAS-palvelun kautta (merkittävät sekä vähemmän merkittävät pankit):

IMAS portal (europa.eu)
Huom! Notifikaatiot tehdään aina englanniksi.

Luottolaitosten sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen Suomesta ulkomaille

Suomalainen palveluntarjoaja voi harjoittaa toimilupansa mukaista toimintaa ulkomailla perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää toimilupa- tai ilmoitusmenettelyä riippuen siitä, harjoitetaanko toimintaa toisessa ETA-maassa vai ETA-alueen ulkopuolella.

Suomalaisen luottolaitoksen toiminta ulkomailla

Luottolaitosten sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli ulkomailta Suomeen

Ulkomaalainen palvelujen tarjoaja voi harjoittaa toimintaa Suomessa perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää toimilupa- tai ilmoitusmenettelyä.

Ulkomaisen luottolaitoksen toiminta Suomessa