IFRS-sääntely

Yksityisoikeuden elin IFRS Foundation, jonka yhteydessä toimivat International Accounting Standards Board (IASB) ja kansainvälisten tilipäätöskysymysten tulkintakomitea IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) antavat listayhtiöiden tilinpäätössääntelyä (IFRS-standardit). Tilinpäätössääntely hyväksytään EU:n lainsäädännöksi erillisellä komiteamenettelyllä. IFRS-standardit, jotka Euroopan komissio on antanut asetuksella, sitovat listayhtiöitä.

IFRS-standardien eurooppalaisessa hyväksymismenettelyssä keskeisiä toimijoita ovat European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ja tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea (Accounting Regulatory Committee, ARC).

EFRAG avustaa komissiota sen ratkaistessa, voidaanko IASB:n antama standardi tai IFRS IC:n antama tulkinta hyväksyä EU:n lainsäädännöksi. Sääntelykomitea (ARC), joka koostuu jäsenmaiden ministeriöiden edustajista, esittää EFRAG:in kanssa käydyn dialogin jälkeen komissiolle standardin tai tulkinnan hyväksymistä tai hylkäämistä.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on tarkkailijana sekä EFRAGissa että tilinpäätöskysymysten sääntelykomiteassa (ARC), kun taas Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on tarkkailijana ainoastaan jälkimmäisessä. Kumpikin valvojaviranomainen (ESMA ja EBA) pyrkii vaikuttamaan tilinpäätössääntelyyn ja tulkintoihin erityisesti siinä vaiheessa, kun IASB tai IFRS IC:n antaa ehdotuksen uudeksi standardiksi tai tulkinnaksi tai ehdottaa aiempia muutettavaksi.

Finanssivalvonta osallistuu säännöllisesti sekä ESMAn että EBAn IFRS-standardien kommentointia laativiin työryhmiin.  Vaikkakin kommentointityössä painotetaan valvojan näkökulmaa, siinä keskustellaan myös yhtiöiden esille nostamista tilinpäätöskysymyksistä

Katso myös