Markkinoiden väärinkäytön estämistä ja havaitsemista koskeva ilmoitusvelvollisuus

Markkinoiden väärinkäytösasetuksen (MAR) 16 artiklan mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava viipymättä sellaisista toimeksiannoista ja liiketoimista, myös niiden peruuttamisesta tai muuttamisesta, joissa voi olla kyse sisäpiirikaupoista, markkinoiden manipuloinnista tai yrityksestä harjoittaa sisäpiirikauppaa tai manipuloida markkinoita.

Keitä markkinoiden väärinkäyttöä koskeva ilmoitusvelvollisuus koskee?

MAR 16 artiklan mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee

 • markkinoiden ylläpitäjiä
 • sijoituspalveluyrityksiä, jotka toimivat kauppapaikan ylläpitäjinä
 • luonnollisia ja oikeushenkilöitä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamiseen, välittämiseen tai toteuttamiseen.

Markkinoiden ylläpitäjillä tarkoitetaan pörssejä. Sijoituspalveluyrityksillä, jotka toimivat kauppapaikan ylläpitäjinä, tarkoitetaan MTF- ja OTF –toimintaa ylläpitäviä sijoituspalveluyrityksiä ja luottolaitoksia.

Luonnollisilla ja oikeushenkilöillä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamiseen, välittämiseen tai toteuttamiseen tarkoitetaan

 • luottolaitoksia, jotka tarjoavat sijoituspalveluja
 • sijoituspalveluyrityksiä
 • ulkomaisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä, jotka tarjoavat sijoituspalveluja
 • ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä, jotka tarjoavat sijoituspalveluja
 • rahastoyhtiöitä, jotka tarjoavat sijoituspalveluja
 • vaihtoehtorahastojen hoitajia, jotka tarjoavat sijoituspalveluja
 • ulkomaisten rahastoyhtiöiden Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä, jotka tarjoavat sijoituspalveluja
 • edellä mainittujen yhteisöjen palveluksessa olevia luonnollisia henkilöitä.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on tulkinnut, että edellä mainittujen toimijoiden lisäksi markkinoiden väärinkäytön estämistä koskevat velvoitteet koskevat myös tiettyjä ”buy-side” - toimijoita, kuten rahastoyhtiöitä ja vaihtoehtorahastojen hoitajia sekä muita ammattimaisesti omaan lukuunsa kauppaa käyviä yhtiöitä (proprietary traders).

Katso tulkinnasta tarkemmin ESMAn Q&A-tulkinta (pdf) ja Markkinat–tiedote 1/2018.

Milloin ja miten ilmoitetaan?

Markkinoiden ja kauppapaikkojen ylläpitäjät ilmoittavat väärinkäytösepäilyt kauppapaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisiin, jotka ammattinsa puolesta järjestävät tai toteuttavat liiketoimia, sovelletaan ilmoittamisen osalta sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa kyseiset henkilöt on rekisteröity, tai jossa niillä on pääkonttori, tai jos kyse on sivuliikkeestä, sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa sivuliike sijaitsee.

Ilmoitus markkinoiden väärinkäytön epäilystä toimitetaan Finanssivalvonnalle alla olevalla lomakkeella lähettämällä se suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen osoitteeseen STOR(at)finanssivalvonta.fi. 

Tallenna lomake omalle koneellesi painamalla hiiren kakkospainiketta lomakkeen linkin päällä ja valitse ”tallenna linkki nimellä/save link as”. Hyväksy tarvittaessa JavaScript-ominaisuus Options-painikkeesta.

Suojattu sähköpostiyhteys

Väärinkäytösten estämistä ja havaitsemista koskevat järjestelyt ja menettelyt

MAR 16 artiklan mukaan markkinoiden ylläpitäjien, kauppapaikan ylläpitäjinä toimivia sijoituspalveluyritysten ja liiketoimia ammattinsa puolesta järjestävien tai toteuttavien henkilöiden on otettava käyttöön tehokkaat järjestelyt, järjestelmät ja menettelyt, joilla pyritään estämään ja havaitsemaan sisäpiirikauppa, markkinoiden manipulointi sekä sisäpiirikaupan ja markkinoiden manipuloinnin yritykset, sekä ylläpidettävä näitä järjestelyitä, järjestelmiä ja menettelyitä.Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/957) 2 artiklan mukaan järjestelyjen, järjestelmien ja menettelyjen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja oikeassa suhteessa toimijan liiketoiminnan mittakaavaan, kokoon ja luonteeseen. Niiden on kuitenkin mahdollistettava kaikkien saatujen ja välitettyjen toimeksiantojen ja toteutettujen liiketoimien tehokas ja jatkuva seuranta ja analysointi sellaisten toimeksiantojen ja liiketoimien havaitsemiseksi, joissa voi olla kyse markkinoiden väärinkäytöstä. Järjestelyjen, järjestelmien ja menettelytapojen tulee myös tuottaa hälytyksiä tapahtumista, joissa on syytä epäillä markkinoiden väärinkäyttöä.

Järjestelyjen, järjestelmien ja menettelyjen asianmukaisuutta ja riittävyyttä tulee arvioida säännöllisesti toteuttamalla vähintään kerran vuodessa niiden tarkastus. Lisäksi ilmoitusvelvollisten tahojen tulee varmistaa, että järjestelyt, järjestelmät ja menettelyt sekä niiden päivitykset on dokumentoitu kirjallisessa muodossa.

Epäilyttävää liiketoimea tai toimeksiantoa koskevan ilmoituksen tekemistä ei saa paljastaa ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle tai muulle henkilölle, jonka ei tarvitse tietää epäilyttävää liiketointa tai toimeksiantoa koskevan ilmoituksen antamisesta.

Muuta aiheeseen liittyvää

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/957 (pdf)