Sopivuus- ja luotettavuusvalvonta (Fit & Proper -valvonta)

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Johtaminen ja luotettavuus

Finanssimarkkinoilla toimivien yhteisöjen toimiluvan edellytyksiksi on asetettu muun muassa hallinnon luotettava järjestäminen sekä terveiden ja varovaisten liiketapaperiaatteiden noudattaminen. Niitä on johdettava ammattitaitoisesti ja em. periaatteiden mukaisesti. Tätä varmistetaan myös johdon sopivuus- ja luotettavuusarvioinnilla eli Fit & Proper -arvioinnilla, joka on osa toimilupa- ja rekisteröintiedellytysten arviointia.  Lisäksi näiden edellytysten pitää täyttyä koko yhteisön toiminnan ajan.

Johdon sopivuudesta ja luotettavuudesta säädetään muun muassa niin luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä, vaihtoehtorahaston hoitajia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä, maksulaitoksia, pörssiä, arvopaperikeskusta, vakuutustoimijoita kuin joukkorahoituspalvelun tarjoajiakin koskevassa lainsäädännössä.

Fit & Proper -arvioinnin kohteina ovat Finanssivalvonnan valvottavia ja muita finanssimarkkinoilla toimivia koskevan sääntelyn edellyttämät henkilöt, kuten esimerkiksi merkittävät omistajat, ylin ja toimiva johto sekä useilla toimialoilla myös keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt. Johdolla tarkoitetaan yleensä valvottavan hallitusta, hallintoneuvostoa ja toimitusjohtajaa, näiden varamiehiä sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivia, jotka ovat valvottavan ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat valvottavan toimintaa. Muita arvioitavia henkilöitä ovat keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt, esimerkiksi sisäisen tarkastuksen, compliancen ja riskienhallinnan johtajat. Näiden henkilöiden on täytettävä sääntelyssä luotettavuudelle ja sopivuudelle asetetut erityiset vaatimukset.

Finanssivalvonta ei valvo listayhtiöiden eli liikkeeseenlaskijoiden johdon luotettavuutta. Mikäli liikkeeseenlaskija kuitenkin on Finanssivalvonnan valvottava, velvoitteet koskevat toimijaa. 

Valvottava vastaa Fit & Proper -arvioinnista

Valvottavan tehtävänä on ennen valintaa arvioida täyttääkö henkilö sääntelyn asettamat luotettavuus- ja sopivuusvaatimukset, myös ammattitaidon osalta. Nämä edellytykset on tuotava selvästi esille valinnan tekevän organisaation päätöksenteon pohjaksi. Valvottavan velvollisuus on hankkia kaikki tarvittavat tiedot ja selvitykset sekä arvioida myös mahdollisesti vasta Finanssivalvonnan selvityksissä esiin tulevien seikkojen merkitystä. Finanssivalvonnan tehtävänä on varmistua valvottavan tekemän arvioinnin asianmukaisuudesta.

Laatimalla valintaa koskevan ilmoituksen valvottava vakuuttaa, että se on varmistunut henkilön täyttävän sääntelyssä edellytetyt sopivuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset eli esimerkiksi siitä, että:

 • henkilön ammattitaito ja aikaisempi työkokemus täyttävät tehtävän asettamat vaatimukset
 • henkilölle on annettu tieto siitä, että Finanssivalvonta tulee suorittamaan rikos- ja sakkorekisterikyselyt henkilöstä
 • henkilön riippumattomuuteen vaikuttavat luottamustoimet, omistukset ja taloudelliset sitoumukset ovat valvottavan tiedossa, ja niiden vaikutus henkilön tehtävien hoitoon on arvioitu
 • henkilöllä ei ole sellaisia maksuhäiriötä tai taloudellisia epäselvyyksiä, joilla voi olla merkitystä henkilön tehtävien hoidolle tai luottamuksen säilymiselle valvottavan toimintaan
 • henkilöön kohdistuneiden mahdollisten moite- ja huomautusmenettelyjen vaikutus on arvioitu
 • valvottava on ottanut huomioon muut valvottavan tietoon tulleet seikat, joita voidaan pitää olennaisina arvioitaessa henkilön luotettavuutta, sopivuutta ja ammatillista pätevyyttä siihen tehtävään, johon hänet ollaan valitsemassa.

Valvottavan tulee ilmoituksessa tuoda ilmi ne arvioinnissa esiin tulleet kielteiset seikat, jotka eivät ole olleet esteenä nimitykselle.

Ilmoitusvelvollisuus

Finanssivalvonnalle on ilmoitettava uusista nimityksistä ja muutoksista sekä niihin liittyvistä sopivuus- ja luotettavuusarvioinneista. Finanssivalvonta suosittaa, että ilmoitus Finanssivalvonnalle tehdään hyvissä ajoin ennen nimityspäätöksen tekemistä.

Ilmoitus on kuitenkin aina tehtävä viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, jos muuta ei ole sääntelyssä tai siihen pohjautuvissa Finanssivalvonnan määräyksissä tai ohjeissa edellytetty.

Ilmoitukset toimitetaan joko Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta, EKP:n sähköisen asiointipalvelun kautta tai Finanssivalvonnan verkkopalvelussa julkaistuilla vakiomuotoisilla lomakkeilla.

Seuraavat yhteisöt tekevät ilmoituksen Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta:

 • vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä näiden omistusyhteisöt
 • Finanssivalvonnan valvomat luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt, luottolaitoksien ja sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöt, sekä ulkomaiset luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

Toimilupa- ja rekisteröintihakemuksen yhteydessä käytetään Finanssivalvonnan verkkopalvelun vakiomuotoisia lomakkeita.

EKP:n valvonnassa olevat luottolaitokset:

 • Tiedot uusista hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä uudesta toimitusjohtajasta ja tämän sijaisesta ilmoitetaan EKP:n sähköisen asiointipalvelun IMAS Portaalin kautta.
 • Ilmoitukset muista kuin edellä mainituista muutoksista johdon jäsenissä, ml. ilmoitukset keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä, sekä ilmoitukset muutoksista kaikkiin aiemmin ilmoitettuihin tietoihin toimitetaan lomakkeella Merkittävien valvottavien soveltuvuusarvioinnin kyselylomake (word).
  • Lomake toimitetaan sähköpostitse Finanssivalvonnan Kirjaamoon, osoite: kirjaamo[at]finanssivalvonta.fi.

Talletuspankkien yhteenliittymistä annetun lain (599/2010) mukaiset jäsenluottolaitokset:

Talletuspankkien yhteenliittymistä annetun lain (599/2010) mukaisista jäsenluottolaitoksista toimitetaan Finanssivalvonnalle vuosineljänneksittäin tiedot uusista nimityksistä jäsenluottolaitosten johdossa sekä uusista johtoon kuulumattomista keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä. Ilmoitus tehdään listailmoitusmenettelyllä.

Katso lisää:

Seuraavat yhteisöt tekevät ilmoituksen Finanssivalvonnan verkkopalvelussa julkaistuilla vakiomuotoisilla lomakkeilla:

 • vakuutusyhtiöt (henki- ja vakuutusyhtiöt), eläkesäätiöt ja -kassat, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet, vakuutusyhtiölaissa tarkoitetut erillisyhtiöt, joukkorahoituspalvelun tarjoajat, joukkolainanhaltijoiden edustajat, maksulaitokset, sähkörahayhteisöt, maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt, sähköisen rahan liikkeeseenlaskua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt, vakuutusedustajat (asiamiehet ja vakuutusmeklarit), asuntoluoton välittäjät, arvopaperikeskus, keskusvastapuolet, pörssi, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjät ja virtuaalivaluutan tarjoajat
 • Lomakkeet toimitetaan Finanssivalvonnan Kirjaamoon, kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Vakuutusedustajat (asiamiehet ja vakuutusmeklarit)

 • Ilmoituslomake latautuu suoraan Vakuutusedustajarekisteriin eikä niitä toimiteta Finanssivalvonnan Kirjaamoon

Työeläkeyhtiöt

 • Työeläkevakuutusyhtiöille ei ole toistaiseksi julkaistu ilmoituksen tekemiseen vakiomuotoisia lomakkeita, vaan säännösten ja määräysten mukaiset tiedot ilmoitetaan Finanssivalvonnalle vapaamuotoisesti.
 • Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnan Kirjaamoon, kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Ilmoituksen käsittely Finanssivalvonnassa

Finanssivalvonta tarkistaa, että ilmoitus sisältää sääntelyn edellyttämän tiedot ja liitteet. Lisäksi se arvioi saadun selvityksen perusteella, että ilmoitettu henkilö täyttää luotettavuus- ja sopivuusvaatimukset. Luotettavuutta arvioidessa Finanssivalvonta tarkastaa ilmoitetun rikos- ja sakkorekisteriotteet.

Finanssivalvonta voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä ilmoituksen tiedoista tai yhtiön tekemästä arviosta. Jos henkilö ei täytä kelpoisuusvaatimuksia, valvottavalta voidaan kirjallisesti edellyttää esimerkiksi koulutus- ja perehdyttämisohjelmaa tai muita korjaavia toimenpiteitä (kuten eturistiriitatilanteiden estäminen, hallituksen kokoonpanon vahvistaminen). Joissakin tapauksissa valvottavalle voidaan asettaa erityinen raportointivelvollisuus (esimerkiksi oikeuden käynnin lopputulos ja sen perusteella tehtävä arviointi, korjaavien toimenpiteiden toteutus määräajassa).

Jos Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa arvioitavan henkilön ja valvottavan suorittaman arvioinnin suhteen, valvottavalle lähetetään asiasta kirjallinen vahvistus. Kirje lähetetään joko Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse riippuen ilmoituksen toimitustavasta.