Sijoituspalvelujen tarjoamisen edellytyksiä

YLEISTÄ

Liiketoimintaan, jossa tarjotaan sijoituspalvelua, sovelletaan sijoituspalvelulakia. Sijoituspalveluiden tarjoaminen on sijoituspalvelulain mukaan toimiluvanvaraista ja toimilupa myönnetään määriteltyihin sijoituspalveluihin (esim. omaisuudenhoitoon) ja oheispalveluihin (esim. säilytykseen). Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta toimiluvan Suomessa sijaitsevalle sijoituspalveluyritykselle, mikäli saadun selvityksen perusteella varmistutaan, että hakija täyttää toimiluvan edellytykset. Edellytyksiä on laajasti niin yrityksen toiminnan järjestämiselle, menettelytavoille suhteessa asiakkaaseen kuin taloudelliselle asemallekin.

Sijoituspalveluyrityksen johtohenkilöiltä edellytetään asianmukaista osaamista ja kokemusta sekä perehtymistä sitä koskevaan laajaan sääntelykokonaisuuteen, joka löytyy täältä.

HAKEMUSPROSESSI

Ennen toimilupahakemuksen lähettämistä

Ennen toimilupahakemuksen jättämistä pyydämme lähettämään suunniteltua toimintaanne koskevan liiketoimintasuunnitelman, josta käy ilmi tarjottavat sijoituspalvelut, sijoitustoiminta ja oheispalvelut, organisaatiokaavion sekä kuvauksen avainhenkilöiden aikaisemmasta alan kokemuksesta. Suunnitelma toimitetaan Finanssivalvonnan kirjaamoon.

Finanssivalvonta tekee näiden perusteella alustavan arvion suunnitellusta toiminnasta ja antaa lisäohjeita toimilupahakemusprosessista.

Hakijan tulee olla hyvin perehtynyt sijoituspalvelujen tarjoamiseen soveltuvaan sääntelyyn ja käyttää finanssialan juridiikan asiantuntijaa avukseen toimintasuunnitelmaa ja toimilupahakemusta laatiessaan.

Toimilupahakemuksen käsittelyprosessi ja aikataulu

Toimilupahakemuslomake on saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivuilta. Valtiovarainministeriön asetus (234/2014) sekä komission delegoitu asetus (EU 2017/1943) sisältävät vaatimukset toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä.

Toimilupahakemuksen käsittely alkaa siitä, kun hakemus liitteineen on toimitettu Finanssivalvonnan kirjaamoon. Mikäli hakemus on puutteellinen, Finanssivalvonta pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan ja toimittamaan tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Täydennyspyynnöt pidentävät käsittelyaikaa. Tyypillisesti hakemuksen käsittelyssä päätöksentekoon menee noin 6-8 kuukautta. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

TOIMILUVAN KESKEISET EDELLYTYKSET

Toimiluvan sisältö ja laajuus

Toimilupa haetaan sijoituspalvelulain 1 luvun 15 §:ssä määriteltyjen sijoituspalveluiden tarjoamiseen tai sijoitustoiminnan harjoittamiseen sekä sijoituspalvelulain 2 luvun 3 §:n mukaisiin oheispalveluihin. Toimiluvan ja toimitettavien selvitysten vaatimukset voivat osittain vaihdella riippuen niistä sijoituspalveluista ja oheispalveluista, joiden tarjoamiseen lupaa haetaan.     

Toimipaikka ja henkilöresurssit

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava vähintään yksi kiinteä Suomessa sijaitseva toimipaikka. Yrityksen toimintaa tulee tosiasiallisesti johtaa vähintään kaksi lain edellytykset täyttävää henkilöä. Käytännössä yrityksellä tulee olla enemmänkin henkilöresursseja, jotta se pystyy täyttämään kaikki sääntelyn velvoitteet.

Yrityksen omistajien luotettavuus

Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että sijoituspalveluyrityksen perustaja ja osakkeenomistajat ovat luotettavia. Luotettavuusvaatimus koskee osakkeenomistajia, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia sijoituspalveluyrityksen osakkeista tai osuuden, joka tuottaa vähintään 10 prosenttia sen osakkeiden äänivallasta. Rikoksesta tuomituksi tuleminen viiden arviota edeltäneen vuoden aikana on este toimiluvan myöntämiselle.

Yrityksen johdon luotettavuus

Sijoituspalveluyrityksen toimintaa tulee tosiasiallisesti johtaa vähintään kaksi lain edellytykset täyttävää henkilöä. Sijoituspalveluyrityksen johtoon kuuluvan tulee olla luotettava ja hyvämaineinen henkilö, joka ei ole konkurssissa taikka liiketoimintakiellossa, ja jonka toimikelpoisuutta ei ole muutenkaan rajoitettu. Sijoituspalveluyrityksen johtoon kuuluvalla tulee olla sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnasta, siihen liittyvistä keskeisistä riskeistä sekä johtamisesta sellainen osaaminen ja kokemus kuin henkilön tehtävään sekä yrityksen toiminnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden on tarpeen. Yhtiön hallituksessa on oltava vähintään yksi omistajista ja liiketoiminnasta riippumaton jäsen.

Sijoituspalveluyrityksen palveluksessa on myös oltava liiketoiminnasta riippumattomia henkilöitä, jotka voivat vastata yhtiön sisäisestä valvonnasta (compliance-toiminto, riskienhallintatoiminto sekä sisäinen tarkastus). Myös kyseisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden on oltava luotettavia ja hyvämaineisia, ja heillä on oltava asianmukainen osaaminen ja kokemus tehtävän hoitoon.

Katso myös Finanssivalvonnan verkkosivuilta sopivuus- ja luotettavuusvalvonta.

Perustamispääoma ja taloudelliset edellytykset

Sijoituspalveluyrityksen perustamispääoma on 750 000 euroa, 150 000 euroa tai 75 000 euroa riippuen siitä, mitä sijoituspalveluja ja sijoitustoimintaa yrityksen toimilupa kattaa. Perustamispääomasta on säädetty tarkemmin sijoituspalvelulain 6 luvussa.

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetus asettaa sijoituspalveluyritysten vähimmäisvakavaraisuusvaatimukset, jotka jokaisen toimiluvanhakijan on täytettävä.

Toiminnan järjestäminen ja menettelytavat

Sijoituspalvelulain 7 luvussa säädetään toiminnan järjestämisestä ja 10 luvussa asiakassuhteessa noudatettavista menettelytavoista. Sijoituspalveluyrityksen toiminta on järjestettävä luotettavasti huomioiden sen liiketoiminnan laatu ja laajuus. Sijoituspalveluyrityksen on asianmukaisin toimin varmistettava toimintaansa liittyvien riskien hallinta, sisäisen valvonnan toimivuus ja toimintansa jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Toimiluvanhakijoilta edellytetään toimilupahakemuksen yhteydessä selvitystä sisäisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, miten mm. seuraavat asiat on järjestetty luotettavalla tavalla:

 • Mahdolliset toiminnan ulkoistamiset
 • Tuotehallintaa koskevat menettelyt
 • Eturistiriitojen hallinta
 • Sisäpiirirekisteri
 • Asiakasluokittelu ja asiakassopimus
 • Markkinointia koskevat menettelytavat
 • Soveltuvuuden ja/tai asianmukaisuuden arviointia koskevat menettelytavat
 • Sijoituspalveluyrityksen tiedonantovelvollisuus
 • Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
 • Kannustimet
 • Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (best execution)
 • Toimeksiantojen käsittely
 • Asiakasraportointi
 • Liiketoimista ja palveluista säilytettävät tiedot
 • Tallennusvelvoitteiden toteuttaminen
 • Asiakasvalitusten käsittely ja ratkaisusuosituksia antavan toimielimen tiedot

Asiakasvarojen säilyttäminen

Sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä asiakasvarat luotettavasti niin, ettei ole vaaraa niiden sekoittumisesta sijoituspalveluyrityksen omiin tai toisen asiakkaan varoihin.

Tietojärjestelmät, tietoturvallisuus ja jatkuvuussuunnittelu

Finanssivalvonta arvioi toimilupaa myöntäessä, voidaanko toimiluvanhakijan tietojärjestelmät, tietoturvallisuus sekä jatkuvuussuunnittelua koskevat toimintatavat, suunnitelmat ja ohjeet katsoa riittäviksi toiminnan laajuus huomioon ottaen.

Sijoittajien korvausrahaston jäsenyys

Sijoittajien rahavarojen ja rahoitusvälineitä koskevien saamisten turvaamiseksi sijoituspalveluyrityksen on kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Vaatimus jäsenyydestä ei koske sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa sijoituspalveluna yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä, ja jolla ei ole hallussaan tai hallinnoitavana asiakasvaroja.

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevat menettelytavat

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava sääntelyn (markkinoiden väärinkäyttöasetus, MAR) mukaiset järjestelyt, järjestelmät ja menettelyt epäilyttävien toimeksiantojen ja liiketoimien havaitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi. Tästä velvollisuudesta on säädetty tarkemmin komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/957.

Kaupparaportointi

MiFIR-asetuksen 26 artiklan mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava täydelliset ja täsmälliset tiedot rahoitusvälineillä toteutetuista liiketoimista viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Velvollisuus koskee sijoituspalvelun tarjoajia, jotka toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä ja/tai vastaanottavat ja välittävät toimeksiantoja muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteuttamista varten. Katso myös delegoitu asetus (2017/590, tekniset sääntelystandardit) liiketoimia koskevien tietojen ilmoittamisesta viranomaisille.

Velvollisuus tuntea asiakkaansa

Sijoituspalveluyrityksellä on sijoituspalvelulain 12 luvun 3 § mukaan velvollisuus tuntea asiakkaansa ja lisäksi tarvittaessa tunnettava asiakkaan todellinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lukuun. Sijoituspalveluyrityksellä on siten oltava riittävät riskienhallintajärjestelmät, joilla ne voivat arvioida asiakkaista toiminnalleen aiheutuvia riskejä. Asiakkaan tuntemisesta säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017).