Kuluttajaluottojen myöntäjät ja vertaislainavälittäjät

Rekisteröityminen kuluttajaluottojen myöntäjäksi ja vertaislainojen välittäjäksi

Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä astui voimaan 1.7.2023, jonka myötä valvontavastuu siirtyi Finanssivalvonnalle.

Laki koskee elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja. Laki koskee myös elinkeinonharjoittajia, jotka välittävät luottoja kuluttajille, jos luoton myöntää jokin muu kuin kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvussa tarkoitettu luotonantaja (vertaislaina).

Lisäksi uusi laki koskee elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät luottoja asunto-osakeyhtiöille tai muille asuntoyhteisöille (asuntoyhteisöluotto).

Hakemuslomakkeet

Oikeus myöntää kuluttajaluottoja ja asuntoyhteisöluottoja ja välittää vertaislainoja on vain rekisteröityneillä toimijoilla.

Finanssivalvonta on laatinut hakemuksen tekemisen ja käsittelyn helpottamiseksi lomakkeen rekisteröintiä hakeville. Jo Etelä-Suomen aluehallintovirastoon rekisteröityjen toimijoiden ei tarvitse hakea uudelleen lupaa valvojamuutoksen jälkeen, vaan rekisteröinnit siirtyvät sellaisenaan.

Keskeisiä vaatimuksia rekisteri-ilmoituksen sisällöstä

Rekisteri-ilmoituksen tulee sisältää:

  • Ilmoituksen tekijän tiedot
  • Tieto toiminnan luonteesta
  • Kuvaus harjoitetusta toiminnasta
  • Selvitys ilmoituksen tekijän luotettavuudesta ja luottotoiminnan tuntemuksesta
  • Tieto asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelemisestä.

Toimijan on lain mukaan myös viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista ja mahdollisesta toiminnan lopettamisesta.

Rekisteröintimenettelyn eteneminen Finanssivalvonnassa

Rekisteri-ilmoituksen saatuaan Finanssivalvonta arvioi, täyttääkö toimija laissa säädetyt edellytykset ja antaa asiassa päätöksen. Jos hakemus on puutteellinen, Finanssivalvonta pyytää lisäselvitystä ennen kuin ratkaisee asian. Kokonaiskäsittelyaikaan vaikuttaa merkittävästi ilmoituksen laatu ja kattavuus.

Toiminnan harjoittaminen voidaan kieltää uhkasakon nojalla, mikäli rekisteröitymisvelvollisuutta ei noudateta.

Rekisteröinnistä peritään rekisteröintimaksu.

Määräykset ja ohjeet 3/2023

Määräyksiin ja ohjeisiin on koottu luotonantajia ja vertaislainanvälittäjiä koskevat Finanssivalvonnan määräykset, ohjeet, suositukset ja tulkinnat rekisteri-ilmoitukseen sisällytettävistä tiedoista. Niiden tavoitteena on ohjeistaa markkinoille tuloa ja tehostaa rekisteröitymisprosessia.

Määräyksissä ja ohjeissa tuodaan esille ne seikat, joihin Finanssivalvonta laissa säädettyjä vaatimuksia tulkitessaan erityisesti kiinnittää huomiota, kun se arvioi, täyttääkö rekisteri-ilmoituksen tehnyt taho eräille kuluttajaluottojen myöntäjille tai vertaislainanvälittäjille asetetut edellytykset. Rekisteröinnin edellytysten tulee täyttyä koko toiminnan ajan.

Rekisterit ja listat

Valvottavaluetteloon kerätään Finanssivalvonnan valvottavien tietoja. Sieltä löytyy tiedot mm. tieto toimiluvasta tai muusta toimintaan oikeuttavasta perusteesta.

Valvonnan osa-alueita

Rekisteri-ilmoituksen tietojen valvonnan lisäksi Finanssivalvonta valvoo myös muita osa-alueita. Näitä ovat muun muassa maksukyvyttömyysriskien hallinta kuluttajaluotonannossa, enimmäisluototussuhde, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen velvoitteiden noudattaminen ja toimijoiden menettelytavat asiakassuhteessa.

Katso myös

Yhteystiedot

RLL-rekisteroinnit(at)finanssivalvonta.fi