Sääntely

Toinen maksupalveludirektiivi – Payment Services Directive, PSD2

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/1001/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta, julkaistiin 23.12.2015. Tämän niin sanotun toisen maksupalveludirektiivin kansallisen täytäntöönpanon takaraja oli 13.1.2018.

Direktiivin tavoitteena on saattaa erilaiset maksupalvelut entistä laajemmin sääntelyn piiriin sekä samalla saattaa maksupalvelujen sääntely vastaamaan markkinoilla tapahtunutta kehitystä.

Suomessa direktiivi  saatettiin kansallisesti voimaan kahdessa osassa. Maksupalvelulakia muutettiin lailla 898/2017 ja maksulaitoslakia muutettiin lailla 890/2017. Lakimuutokset astuivat pääosin voimaan 13.1.2018.

Katso lisää:

Yleistä

Tässä osiossa on esitetty Finanssivalvonnan antamat maksupalvelun tarjoajia koskevat määräykset ja ohjeet sekä kansallinen ja EU-tasoinen sääntely. Lisäksi osiosta löytyvät linkit Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ohjeistuksiin ja suosituksiin sekä Finanssivalvonnan kannanottoihin ja tulkintoihin.