Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus

Ketä tiedonantovelvollisuus koskee?

Tiedonantovelvollisuus koskee liikkeeseenlaskijoita, joiden arvopapereilla käydään kauppaa säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Säännellyn markkinan ylläpitäjänä Suomessa toimii Nasdaq Helsinki Oy (Helsingin pörssi). Monenkeskisenä kaupankäyntijärjestelmänä (Multilateral Trading Facility, MTF) Suomessa toimii Helsingin pörssin ylläpitämä First North Finland.

Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena on turvata sijoittajien yhdenvertainen, tasapuolinen ja samanaikainen mahdollisuus tiedonsaantiin, jotta sijoittajalla olisi käytettävissään riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi liikkeeseenlaskijasta ja sen arvopaperista.

Listayhtiöiden tiedonantovelvollisuus perustuu arvopaperimarkkinalakiin (AML), markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) sekä kauppapaikan sääntöihin. First North Finlandin tiedonantovaatimukset ovat Helsingin pörssin päälistaa kevyemmät.

Tiedonantovelvollisuus muodostuu listautumisvaiheessa listalleottoesitteestä. Eräissä tapauksissa listautumisvaiheessa First North Finlandille voidaan laatia yhtiöesite. Listautumisen jälkeen tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan muun muassa liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemastaan ja tuloksestaan säännöllisesti julkistamia tietoja.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Tarkemmin säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

Helsingin pörssissä säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan liikkeeseenlaskijan on arvopaperimarkkinalain (AML) nojalla julkistettava tilinpäätös ja toimintakertomus sekä puolivuosikatsaus. Näiden lisäksi on julkistettava tilinpäätöstiedote Helsingin pörssin sääntöjen nojalla. Liikkeeseenlaskija voi vapaaehtoisesti julkistaa osavuosikatsauksen tai lyhyemmän taloudellisen katsauksen tilikauden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Laki tai Helsingin pörssin säännöt eivät kuitenkaan edellytä näiden julkistamista.

First North Finlandilla kaupankäynnin kohteena olevan liikkeeseenlaskijan on kauppapaikan sääntöjen nojalla julkistettava tilinpäätöstiedote, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä puolivuosikatsaus. Liikkeeseenlaskija voi vapaaehtoisesti julkistaa osavuosikatsauksen tai lyhyemmän taloudellisen katsauksen tilikauden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta.

Katso myös

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittäminen

Vaihtoehtoisella tunnusluvulla (Alternative Performance Measure, APM) tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin sovellettavassa tilinpäätösnormistossa (esimerkiksi IFRS) määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat esimerkiksi liiketulos, kassaperusteinen tulos ja käyttökate (EBITDA).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on antanut ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista.

Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan liikkeeseenlaskijan tulisi noudattaa näitä ohjeita esittäessään vaihtoehtoisia tunnuslukuja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporteissa tai esitteessä. ESMAn ohjeet eivät koske First North Finlandilla kaupankäynnin kohteena olevia liikkeeseenlaskijoita listautumisvaiheen jälkeen.

Katso myös

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinta

Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijan osalta säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotijäsenvaltio on se Euroopan unionin jäsenvaltio, jossa yhtiön yhtiöoikeudellinen kotipaikka on. Kotivaltiovalintaa ei tarvitse tehdä tai ilmoittaa.

Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin liikkeeseenlaskijan on valittava säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi joko yhtiöoikeudellisen kotipaikan mukainen jäsenvaltio, tai jokin niistä jäsenvaltioista, joissa sen arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Tieto kotivaltiovalinnasta on julkistettava ja toimitettava tiedoksi valvovalle viranomaiselle.

Jos arvopaperin nimellisarvo on alle 1000 € ja liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Suomessa. säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on aina Suomi. Kotivaltiovalintaa ei tarvitse tehdä tai ilmoittaa.

Näin ilmoitat säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiovalinnasta

 • julkista tieto säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinnasta pörssitiedotteella (tiedoteluokka Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinta) kolmen kuukauden kuluessa kaupankäynnin alkamisesta.
 • toimita tieto kotivaltiovalinnasta yhtiöoikeudellisen kotipaikan mukaiselle viranomaiselle sekä kaikkien niiden maiden viranomaisille, joissa arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.
 • ilmoittamisen voit tehdä oheisella ESMAn lomakkeella.
 • toimita ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen markkinat(at)finanssivalvonta.fi. Muiden maiden viranomaisten yhteystiedot löytyvät lomakkeesta.

Velvollisuus kotivaltiovalinnan ilmoittamiseen ja julkistamiseen ei koske First North Finlandilla kaupankäynnin kohteena olevaa liikkeeseenlaskijaa.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan jatkuvasti ja ajantasaisesti markkinoille julkistamia tietoja. Se käsittää ennen kaikkea sisäpiiritiedon julkistamisen sekä muiden sääntelyn edellyttämien tietojen julkistamisen.

Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Sisäpiiritiedon julkistamista koskevat MARin säännökset koskevat sekä Helsingin pörssissä säännellyllä markkinalla että First North Finlandilla kaupankäynnin kohteena olevia liikkeeseenlaskijoita.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti liikkeeseenlaskijaan ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus arvopaperin hintaan. Katso sisäpiiritiedosta tarkemmin Sisäpiiriasiat-sivustolta.

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava sisäpiiritieto mahdollisimman pian. Liikkeeseenlaskija voi kuitenkin omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut,
 • lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
 • kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Näin ilmoitat sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä

Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • yhtiön koko nimi
 • y-tunnus
 • LEI-tunnus
 • ilmoituksen tekevää henkilöä koskevat yhteystiedot (nimi, asema yhtiössä, työsähköposti, puhelinnumero)
 • julkistamisen lykkäämisen kohteena ollutta sisäpiiritietoa koskevat yksilöintitiedot (pörssitiedotteen otsikko, julkistamispäivämäärä ja kellonaika, lykkäämispäätöksen päivämäärä ja kellonaika)
 • julkistamisen lykkäämispäätöksestä vastuussa olevia henkilöitä koskevat tiedot (nimi, asema yhtiössä).

Finanssivalvonta voi tarvittaessa tiedottamisen säännöstenmukaisuuden arvioimiseksi pyytää liikkeeseenlaskijalta selvitystä julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä sekä muita lykättyyn sisäpiiritietoon liittyviä tarkempia tietoja (sisäpiiritiedon syntyhetki, alun perin tehty arvio julkistamisajankohdasta, lykkäämisedellytysten seurannasta, sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä Finanssivalvonnalle annettavasta selvityksestä vastuussa olevia henkilöitä koskevat tiedot).

ESMA on antanut ohjeet sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä (pdf). Ohjeissa on esimerkkejä, jotka voivat olla avuksi julkistamisen lykkäämistä koskevassa päätöksenteossa.

Katso myös

Luotto- ja rahoituslaitoksen mahdollisuus lykätä sisäpiiritiedon julkistamista tietyissä erityistilanteissa

Luottolaitos tai rahoituslaitos voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, mukaan lukien tieto, joka liittyy tilapäiseen maksuvalmiusongelmaan ja erityisesti tarpeeseen saada tilapäistä maksuvalmiusapua keskuspankilta tai hätärahoittajalta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • julkistaminen saattaisi vaarantaa liikkeeseenlaskijan tai rahoitusjärjestelmän rahoitusvakauden,
 • julkistamisen lykkääminen on yleisen edun mukaista,
 • tiedon säilyminen luottamuksellisena voidaan taata ja
 • Finanssivalvonta on antanut hyväksyntänsä lykkäämiseen sillä perusteella, että ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Luotto- tai rahoituslaitoksen tulee toimittaa Finanssivalvonnalle tieto aikomuksestaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Lisäksi luotto- tai rahoituslaitoksen on osoitettava, että edellä ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät. Luotto- tai rahoituslaitoksen on tämän jälkeen odotettava Finanssivalvonnan hyväksyntää julkistamisen lykkäämiselle. Jos Finanssivalvonta ei anna hyväksyntää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiselle, sisäpiiritieto on julkistettava välittömästi.

Luotto- tai rahoituslaitoksen on lisäksi informoitava Finanssivalvontaa uudesta tekijästä, muutoksesta tai tiedosta, joka saattaa vaikuttaa lykkäysedellytysten täyttymiseen.

Säänneltyjen tietojen julkistaminen ja saatavilla pito

Säännellyillä tiedoilla tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain tai Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla julkistettavia tietoja. Myös Helsingin pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot julkistetaan säänneltyjä tietoja vastaavalla tavalla.

Menettelytavat säänneltyjen tietojen julkistamisessa riippuvat siitä, onko liikkeeseenlaskijan arvopaperi kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Helsingin pörssissä vai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä First North Finlandilla.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Säänneltyjen tietojen julkistaminen ja jakelu

Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan liikkeeseenlaskijan on julkistettava säännellyt tiedot tavalla, joka mahdollistaa niiden tehokkaan ja nopean saannin ketään syrjimättä. Tämä tarkoittaa sitä, että liikkeeseenlaskijan on huolehdittava tiedotteiden jakelusta tiedotusvälineille niin, että tiedot levitetään mahdollisimman laajasti kotivaltiossa ja mahdollisuuksien mukaan myös Euroopan laajuisesti. Euroopan laajuisen jakelun vaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän esimerkiksi sillä, että tiedotteet lähetetään kansainvälisille taloustiedon välittämiseen erikoistuneille uutistoimistoille. Tietojen julkistaminen yksinomaan sosiaalisen median kautta ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä.

Julkistettavat tiedot on toimitettava tiedotusvälineiden lisäksi myös säännellyn markkinan ylläpitäjälle ja Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta katsoo, että lain velvoite toimittaa julkistetut tiedot Finanssivalvonnalle täyttyy, kun liikkeeseenlaskija toimittaa tiedot kansalliseen tiedotevarastoon, josta Finanssivalvonta saa ne käyttöönsä. Helsingin pörssi toimii Suomessa kansallisena tiedotevarastona (officially appointed mechanism, OAM). Tiedotevarastoon toimitettaessa tulisi käyttää tiedotteen asiasisällön mukaista tiedoteluokkaa. Helsingin pörssi on julkaissut kotisivuillaan ohjeita tiedoteluokkien käytöstä.

Julkistetut tiedot on toimitettava liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion tiedotevarastoon. Näin ollen esimerkiksi Helsingin pörssissä rinnakkaislistattu ruotsalainen osakkeen liikkeeseenlaskija toimittaa säännellyt tiedot Ruotsin kansalliseen tiedotevarastoon.

First North Finlandilla kaupankäynnin kohteena olevan liikkeeseenlaskijan on julkistettava sisäpiiritieto ja kauppapaikan edellyttämät tiedot kauppapaikan sääntöjen mukaisesti. Julkistettuja tietoja ei toimiteta kansalliseen tiedotevarastoon.

Tiedotteiden julkistamisen ja jakelun tekninen toteuttaminen

Sekä Helsingin pörssissä säännellyllä markkinalla että First North Finlandilla kaupankäynnin kohteena olevan liikkeeseenlaskijan tulisi käyttää säänneltyjen tietojen julkistamiseen ja jakeluun siihen erikoistuneita palveluntuottajia. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan esimerkiksi liikkeeseenlaskijan toimesta sähköpostitse tapahtuva jakelu ei täytä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täytäntöönpanostandardin vaatimuksia sisäpiiritiedon julkistamiskanavien luotettavuudesta. Sähköpostitse uutistoimistoille tapahtuva jakelu ei myöskään vastaa avoimuusdirektiivin mukaista tiedonlevityksen tavoitetta.

Säänneltyjen tietojen saatavilla pito liikkeeseenlaskijan kotisivuilla

Sekä Helsingin pörssissä säännellyllä markkinalla että First North Finlandilla kaupankäynnin kohteena olevan liikkeeseenlaskijan on pidettävä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportit saatavilla internetsivuillaan vähintään 10 vuotta. Muita säänneltyjä tietoja koskee viiden vuoden saatavilla pitoaika. Myös liikkeeseenlaskijan vapaaehtoisesti julkistamat kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuosikatsaukset tai muut taloudelliset katsaukset on suositeltavaa pitää saatavilla liikkeeseenlaskijan internetsivuilla vähintään 10 vuotta, vaikka niitä koskeekin viiden vuoden saatavilla pitoaika.

Velvollisuus laatia ja julkistaa esite

Katso lisää esitteistä.

Lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta

Alla on luettelo tiedonantovelvollisuuden valvontaan liittyvistä säännöksistä.