Markkinoiden vakaus

Markkinoiden vakaus

Finanssimarkkinoiden vakaus on kestävää talouskasvua tukevan finanssiliiketoiminnan edellytys. Finanssimarkkinoiden vakautta voidaan edistää turvaamalla yksittäisten finanssimarkkinatoimijoiden ja koko finanssijärjestelmän riittävä riskinsietokyky sekä tarvittaessa toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä finanssimarkkinoiden vakautta uhkaavien riskien vähentämiseksi.

Makrovakaudella tarkoitetaan finanssijärjestelmän vakautta kokonaisuutena. Tarkastelu voi rajoittua kansalliseen finanssijärjestelmään, tai se voi koskea laajempaa aluetta, kuten Pohjoismaita, EU:ta tai koko kansainvälistä finanssijärjestelmää. Mikrotason valvonnassa arvioidaan yksittäisen finanssimarkkinatoimijan riskejä. Makrovakausvalvonnan keskeisenä tavoitteena on tunnistaa järjestelmäriskit, joiden toteutuminen heikentää reaalitaloutta ja hyvinvointia. Tällainen finanssijärjestelmän vakava häiriö voi syntyä eri syistä. Luottosuhdanteiden yhteydessä syntyvät finanssimarkkinoiden mahdolliset merkittävät epätasapainot voivat purkautua ja aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun ja varallisuuteen. Järjestelmäriskit voivat muodostua myös finanssijärjestelmän rakenteellisista erityispiirteistä ja haavoittuvuuksista, jotka voimistaisivat riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai kustannuksia.

Suomessa makrovakausvalvonnasta vastaava viranomainen on Finanssivalvonta, jonka johtokunta tekee päätökset makrovakausvälineiden käytöstä. Päätösten tukena oleva makrovakausanalyysi tehdään Suomen Pankin, Finanssivalvonnan ja valtiovarainministeriön tiiviinä yhteistyönä.

Tämän lisäksi Euroopan keskuspankilla (EKP) on valtuudet erikseen määriteltyihin makrovakauden valvontatoimiin yhteisen valvontamekanismin (YVM) puitteissa. Euroopan Unionin tasolla Euroopan Järjestelmäriskikomitea (ERJK) antaa omia suosituksiaan makrovakauspolitiikan järjestämisestä Euroopan Unionissa.