Arvopaperikeskus

Arvopaperikeskuksella tarkoitetaan suomalaista osakeyhtiötä, jolla on toimilupa hoitaa arvo-osuusjärjestelmää ja tarjota arvopapereiden liikkeeseenlaskua, säilytystä ja toimitusta arvo-osuusjärjestelmässä. Suomessa on tällä hetkellä yksi arvopaperikeskus, Euroclear Finland Oy.

Pörssissä kaupankäynnin kohteeksi otettavat osakkeet, joukkovelkakirjat ja muut käteisinstrumentit pitää ennen kaupankäynnin aloittamista viedä arvo-osuusjärjestelmään. Suomalaisen omistajan suomalaisen osakeyhtiön osakkeiden kaupat ja muut siirrot pitää lisäksi kirjata omistajan tilille arvo-osuusjärjestelmässä. Näillä ja muilla käteisinstrumenteilla tehdyt kaupat maksetaan ja toimitetaan arvopaperikeskuksessa tai muun palveluntarjoajan sisäisessä järjestelmässä.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Arvopaperikeskuksen ydin- ja oheispalvelut
  • arvopapereiden ensimmäinen kirjaaminen arvo-osuusjärjestelmään (”notariaattipalvelu”) eli liikkeeseenlasku arvo-osuusjärjestelmässä,
  • arvopaperitilien tarjoaminen ja ylläpito ylimmällä tasolla (”keskitetty tilinhoitopalvelu”) eli arvo-osuustilien tarjoaminen sekä
  • arvopapereiden selvitysjärjestelmän[1] ylläpito (”arvopaperitoteutuspalvelu”) eli järjestelmän ylläpito arvopapereiden toimitusta varten.

Arvopaperikeskus voi ydinpalveluiden lisäksi tarjota ydinpalveluihin liittyviä oheispalveluita kuten esim. vakuudenhallintapalveluita, osakerekisterin ylläpitoa tai yhtiötapahtumiin liittyviä palveluita. Ydinpalveluihin liittyvät pankkipalveluiden tyyppiset oheispalvelut vaativat erityisen toimiluvan. Suomessa ei ole tällä hetkellä arvopaperikeskuksia, joilla olisi lupa näiden pankkipalveluiden tarjoamiseen.

[1] Lainsäädännössä on suomen kielellä perinteisesti käytetty sanaa ”selvitys” tarkoittamaan sekä arvopaperikauppojen määritystä että toimitusta. Ensiksi mainittu tapahtuu nykyisin erityisesti osakkeiden osalta keskusvastapuolissa. Arvopaperikeskukselle jää näin arvopapereiden toimitus ostajan tai tämän edustajan tilille. ”Selvitysjärjestelmä” sanaa on puolestaan käytetty tarkoittamaan järjestelmää, jossa tehdään arvopapereiden toimitusta. Asiayhteydestä selviää useimmiten, tarkoitetaanko selvityksellä pelkkää toimitusta vai sen lisäksi myös määritystä.

Sisäinen toimitus

Pankki tai muu palvelutarjoaja voi toimittaa arvopapereita myös omassa järjestelmässään. Tämä sisäinen toimitus on mahdollista vain, jos sekä arvopapereiden luovuttajan että vastanottajan arvopaperit on kirjattu samalla yhteistilille arvopaperikeskuksessa tai muussa ylemmän tason säilytyksessä.

Sisäisen toimituksen toteuttajien raportointi

Toimituskuri

ESMA on julkaissut 17.12.2021 lausuman toimituskurisääntelyn valvonnasta korvausostomenettelyyn liittyen.

Arvopaperikaupoilla on lakiin tai sopimukseen perustuva toimituspäivä, johon mennessä kauppa on maksettava ja arvopaperit selvitettävä. Osakkeilla tämä on pääsääntöisesti kaksi päivä kaupantekopäivästä. Toimituksen toteutumista ajallaan pyritään varmistamaan ns. toimituskurilla, jonka perusteella myöhästynyt osapuoli joutuu maksamaan viivästyksestä erityistä seuraamusmaksua. Jos toimitus ei tästä huolimatta toteudu, puuttuvaan toimitukseen on ollut tarkoitus kohdistaa erityinen korvausosto, jolla puuttuvat arvopaperit hankitaan markkinoilta toimituspuutteen aiheuttaneen osapuolen laskuun. Näiden toimituskuria ETA-alueella harmonisoivien menettelyjen  soveltamisen on määrä alkaa helmikuun 2022 alusta.

ESMA ehdotti kuitenkin syyskuussa EU-komissiolle lähettämässään kirjeessä toimituskuriin sisältyvän korvausostosääntelyn lykkäämistä sekä sääntelyyn EU:n arvopaperikeskusasetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä odotettujen muutosten että markkinaosapuolten korvausostosääntelyn toimeenpanoon liittyvien vaikeuksien vuoksi.  

EU-lainsäädännöstä vastaavat EU-komissio, EU-parlamentti ja jäsenvaltioiden edustajista muodostuva EU:n neuvosto saavuttivat marraskuussa poliittisen yhteisymmärrykseen korvausostoja koskevan sääntelyn toimeenpanon lykkäämisestä. Tarvittavat lainsäädäntötoimia ei kuitenkaan saada päätökseen ennen toimituskurisääntelyn soveltamisen alkamista. ESMA on siksi julkaissut asiaan liittyvän tiedonannon: “Supervisory approach on the implementation of the CSDR buy-in provisions”.

ESMA odottaa, että kansalliset valvojat (Suomessa Finanssivalvonta) eivät tässä tilanteessa priorisoi korvausostomenettelyyn kohdistuvia valvontatoimia. Perusteena tälle ovat tulossa olevan toimituskurisääntelyyn sisältyvän korvausostomenettelyn lykkääntyminen ja mahdolliset ylimääräiset kustannukset.