Kryptovaratoimijat

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Kryptovarapalvelut

Kryptovarapalvelulla tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista mihin tahansa kryptovaraan liittyvistä palveluista ja toiminnoista:

 • kryptovarojen säilytyksen tarjoaminen ja hallinnointi asiakkaiden puolesta
 • kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpito
 • kryptovarojen vaihto varoihin
 • kryptovarojen vaihto muihin kryptovaroihin
 • kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden puolesta
 • kryptovarojen kohdennettu tarjoaminen
 • kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaiden puolesta
 • kryptovaroja koskevan neuvonnan tarjoaminen
 • kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoaminen
 • kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden puolesta

Kukin palvelu on määritelty tarkemmin MiCA-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan alakohdissa 17-26.

Kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan käsittelyaika

Kryptovarapalvelun tarjoaminen edellyttää 30.12.2024 alkaen toimilupaa. Tarkemmat hakuajat ja ohjeet toimilupahakemuksen jättämiselle kryptovarapalvelun tarjoajien eli CASPien osalta julkaistaan myöhemmin näillä verkkosivuilla.

Myös yrityksen, joka tarjoaa tällä hetkellä virtuaalivaluuttaan liittyviä palveluja Finanssivalvonnan myöntämän rekisteröinnin nojalla, tulee hakea MiCA-asetuksen mukaista uutta toimilupaa jatkaakseen toimintaansa. Finanssivalvonta tiedottaa näillä verkkosivuilla mahdollisimman pian mahdollisesta kansallisesta siirtymäajasta, jota parhaillaan arvioidaan osana kansallista lainsäädäntöprosessia. Finanssivalvonnan rekisteröimille virtuaalivaluutan tarjoajille varataan mahdollisuus jättää MiCA-asetuksen mukainen toimilupahakemus jo ennen joulukuun 30. päivää. Finanssivalvonta tiedottaa erikseen hakemusten vastaanottamisen alkamisajankohdasta.

 • Toimilupahakemuksen saavuttua Finanssivalvonnan on arvioitava 25 työpäivän kuluessa, sisältääkö hakemus kaikki edellytetyt tiedot. Finanssivalvonta ei tässä vaiheessa kuitenkaan arvioi toimitettujen tietojen laatua. Finanssivalvonta voi pyytää täydentämään hakemusta, mikäli joitakin vaadittuja tietoja puuttuu kokonaan tai osin. Finanssivalvonta asettaa tietojen toimittamiselle määräajan.
 • Puuttuvien tietojen toimittamisen jälkeen Finanssivalvonnalla on 40 työpäivää aikaa tehdä hakemuksen laadullinen arviointi. Finanssivalvonnalla on mahdollisuus toimittaa tänä aikana lisäselvityspyyntöjä, mutta ainoastaan lisäselvityksistä ensimmäinen keskeyttää 40 työpäivän arviointiajan korkeintaan 20 työpäivän ajaksi.
Kryptovarapalveluiden tarjoaminen muun toimiluvan nojalla eli ilmoitusmenettely

Kryptovarapalveluita saavat MiCAn mukaan tarjota myös sellaiset finanssiyhteisöt, joilla on jo Finanssivalvonnan myöntämä muu kuin kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupa. Luottolaitoksia lukuun ottamatta sallittujen kryptovarapalveluiden joukkoa on rajattu toimilupatyypin mukaan. Finanssiyhteisöjen, mukaan lukien luottolaitosten, on kuitenkin tehtävä asiasta ilmoitus Finanssivalvonnalle ennen palveluiden tarjoamista. Kryptovarapalvelun tarjoamiseen liittyvästä finanssiyhteisöjä koskevasta ilmoitusmenettelystä säädetään MiCA artiklassa 60 seuraavasti:

 • Finanssiyhteisön on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 40 työpäivää ennen kuin se tarjoaa kryptopalveluja ensimmäisen kerran.
 • Toimivaltaisen viranomaisen on 20 työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta arvioitava, onko kaikki tarvittavat tiedot toimitettu. Puuttuvien tietojen toimittamisen määräaika saa olla enintään 20 työpäivää pyynnön päivämäärästä.

40 työpäivän ajan kuluminen keskeytyy puuttuvien tietojen toimittamisen ajaksi. Finanssivalvonta voi harkintansa mukaan pyytää vielä tämänkin jälkeen täydentämään tietoja, mutta 40 työpäivän ajan kuluminen ei keskeydy enää ensimmäisen täydennyspyynnön jälkeen.

Kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupahakemuksen ja ilmoituksen keskeinen sisältö

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkaissut luonnokset toimilupahakemuksen ja muun toimiluvan perusteella kryptovarapalveluita tarjoavan yrityksen ilmoituksen sisältöä koskevista standardeista (engl). Sekä toimilupa- että ilmoituslomakkeen keskeiset sisältövaatimukset ovat:

 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS: yrityksen yhteystiedot ja perustamisasiakirjat
 • Toimintaohjelma: kuvaus tarjottavista palveluista ja niiden markkinoinnista
 • Tiedot kryptovaroista, joihin liittyviä palveluita tarjotaan
 • Jatkuvuussuunnitelma
 • Kuvaukset tietojärjestelmistä (mukaan lukien selvitykset DORA-asetuksen noudattamisesta)
 • Selvitys asiakasvarojen erottelemisesta ja suojaamisesta
 • Rahanpesun estämistä, terrorismin rahoittamisen torjumista ja pakotteiden noudattamista koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä riskiarviot ja riskienhallintakeinot
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS: selvitykset vakavaraisuudesta ja vähimmäispääomasta
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS: omistajien luotettavuusselvitykset
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS*: johdon pätevyys- ja luotettavuusselvitykset
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS*: selvitys riskienhallintamenettelyistä
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS*: sSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, mukaan lukien muun muassa
  • Organisaatiokuvaus
  • Ulkoistuspolitiikka
  • Valitustenkäsittelymenettelyt
  • Eturistiriitojen hallinta
  • Alasajoa koskeva suunnitelma
  • Hinnoittelu ja palveluihin liittyvien kryptovarojen kestävyystiedot
  • Transaktio-, toimeksianto- ja muiden palvelutietojen säilyttäminen

* Muun toimiluvan perusteella, eli ilmoituksen nojalla kryptovarapalveluita tarjoavat yritykset ovat velvollisia noudattamaan myös näitä vaatimuksia. Tietoja ei kuitenkaan toimiteta eikä siten käsitellä osana ilmoitusta.

Hakijan tai ilmoituksen tekijän on lisäksi toimitettava tiettyjä lisäselvityksiä tarjottujen kryptovarapalveluiden tyypistä riippuen. Esimerkiksi kaupankäyntialustan ylläpitäjän on toimitettava selvitykset markkinoiden väärinkäytön estämisen menettelyistä. Neuvontapalveluiden tai salkunhoidon tarjoajan on toimitettava selvitykset henkilöstönsä tiedoista ja taidoista näiden palveluiden toteuttamiseksi.

Mikäli toimilupaa hakevalla yrityksellä on jo sähkörahayhteisön tai maksulaitoksen toimilupa tai MiFID II-direktivissä säädetty toimilupa, hakija ei ole velvollinen toimittamaan yllä mainittuja kuvauksia, selvityksiä ja politiikkoja, mikäli edellä mainitun toimiluvan myöntämiseen johtaneet asiakirjat ovat yhä ajan tasalla kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupahakemuksen saapuessa.

Muun toimiluvan perusteella, eli ilmoituksen nojalla kryptovarapalveluita tarjoavat yritykset eivät ole velvollisia toimittamaan yllä mainittuja kuvauksia, selvityksiä tai politiikkoja, mikäli muun toimiluvan myöntämiseen johtaneet asiakirjat ovat yhä ajan tasalla kryptovarapalvelun tarjoamisen aloittamista koskevan ilmoituksen saapuessa.

Sähkörahatokeneihin (EMT) liittyvät toimiluvat ja ilmoitukset

Sähkörahatokenin liikkeeseenlasku, yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hakeminen

Sähkörahatokenin liikkeeseenlasku on luvanvaraista toimintaa. Liikkeeseenlaskija on lähtökohtaisesti ainoa taho, joka saa tarjota sähkörahatokeneita yleisölle tai hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Liikkeeseenlaskija voi olla pääsääntöisesti vain sähkörahayhteisö tai luottolaitos. Ks.

MiCA-asetusta sovelletaan sähkörahayhteisöjä ja luottolaitoksia koskevan sääntelyn rinnalla täydentävästi, kun mainitut yhteisöt laskevat liikkeeseen sähkörahatokenin. Sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan tulee:

 • ilmoittaa Finanssivalvonnalle aikomuksesta laskea liikkeeseen sähkörahatoken viimeistään 40 työpäivää etukäteen
 • toimittaa Finanssivalvonnalle sähkörahatokenia koskeva kryptovaran kuvaus vähintään 20 työpäivää ennen sen julkaisemispäivää (ks. välilehti ”Kryptovaran kuvaukset eli white paperit”)
 • antaa Finanssivalvonnalle tiedoksi palautumissuunnitelma ja lunastussuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa yleisölle tarjoamisesta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta

Myös muut henkilöt voivat liikkeeseenlaskijan kirjallisella suostumuksella tarjota yleisölle sähkörahatokenia tai hakea sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Tällaiset henkilöt eivät ole velvollisia hakemaan toimilupaa.

Sähkörahatokenin säilytys, hallinnointi tai siirto

Jos sähkörahayhteisö aikoo tarjota liikkeeseen laskemiensa sähkörahatokenien säilytys-, hallinnointi- tai siirtopalveluja asiakkaille, sen tulee tehdä asiasta etukäteen ilmoitus Finanssivalvonnalle. Ks. kohdat Kryptovarapalveluiden tarjoaminen muun toimiluvan nojalla eli iImoitusmenettely ja Toimilupa- ja iImoituslomakkeet.

Mikäli sähkörahayhteisö aikoo tarjota muihin kryptovaroihin kuin itse liikkeeseen laskemiinsa sähkörahatokeneihin liittyviä kryptovarapalveluita, sähkörahayhteisön on haettava erikseen kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupaa. Lisäksi mikäli sähkörahayhteisö aikoo tarjota itse liikkeeseen laskemiinsa sähkörahatokeneihin liittyviä muita kryptovarapalveluita kuin säilytys- ja hallinnointi- tai siirtopalvelua, sähkörahayhteisön on haettava erikseen kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupaa.

Luottolaitoksien ei tarvitse hakea erikseen toimilupaa yllä mainituissa tilanteissa. Luottolaitoksen on kuitenkin tehtävä vastaava etukäteinen ilmoitus palveluiden tarjoamisesta.

Omaisuusreferenssitokeneihin (ART) liittyvät toimiluvat ja ilmoitukset

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlasku, yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hakeminen

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlasku on luvanvaraista toimintaa. Liikkeeseenlaskija on lähtökohtaisesti ainoa taho, joka saa tarjota omaisuusreferenssitokeneita yleisölle tai hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Omaisuusreferenssitokenin saa pääsääntöisesti laskea liikkeeseen vain nimenomaisesti omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimiluvan saanut yritys. Toimilupa myönnetään aina yhden omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskuun, joten kahden omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlasku edellyttää kahta toimilupaa. Luottolaitokset saavat ilmoituksen nojalla laskea liikkeeseen omaisuusreferenssitokeneita.

Finanssivalvonnan on arvioitava 25 työpäivän kuluessa toimilupahakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemukseen sisällytetty kaikki edellytetyt tiedot. Lisäselvityspyynnölle asetetaan määräaika, johon mennessä hakijan on toimitettava puuttuvat tiedot.

Finanssivalvonnan on laadittava luonnos päätökseksi toimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä 60 työpäivän sisällä siitä, kun hakemuksen on todettu sisältävän kaikki tarpeelliset tiedot. Finanssivalvonta toimittaa päätösluonnoksen tiedoksi Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan keskuspankille ja tarpeen mukaan myös muulle keskuspankille. Mainittujen tahojen on toimitettava näkemyksensä päätösluonnoksesta Finanssivalvonnalle 20 työpäivän kuluessa. Finanssivalvonnan on tehtävä päätös toimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä 25 työpäivän kuluessa siitä, kun edellä mainitut tahot ovat toimittaneet Finanssivalvonnalle näkemyksensä.

Luottolaitoksen on tehtävä Finanssivalvonnalle ilmoitus viimeistään 90 työpäivää ennen aiottua liikkeeseenlaskua. Omaisuusreferenssitokenia ei saa laskea liikkeeseen ennen kuin Finanssivalvonta on hyväksynyt ilmoituksen ja kuvauksen. Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut luonnoksen luottolaitoksen liikkeeseenlaskemaa omaisuusreferenssitokenia koskevan kryptovaran kuvauksen hyväksymismenettelystä (engl).

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimilupahakemuksen ja luottolaitoksen ilmoituksen keskeinen sisältö

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut luonnoksen toimilupahakemuksen sisältöä koskevasta standardista (engl).

Sekä toimilupa- että ilmoituslomakkeen keskeiset sisältövaatimukset ovat:

 • Omaisuusreferenssitokenia koskeva kryptovaran kuvaus (ks. välilehti ”Kryptovaran kuvaukset eli white paperit”)
 • Oikeudellinen arvio kryptovaran luonteesta
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS: Yrityksen yhteystiedot ja perustamisasiakirjat
 • Toimintaohjelma: kuvaus liiketoimintamallista
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS: Selvitys siitä, että liiketoimintamalli ei uhkaa markkinoiden eheyttä, rahoitusvakautta, rahoitusjärjestelmien toimintaa tai altista liikkeeseenlaskijaa vakaville rahanpesu- tai terrorismin rahoittamisriskeille
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS: Selvitykset siitä, että mahdolliset yhteistyökumppaneina toimivat kryptovarapalvelun tarjoajat noudattavat rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevia vaatimuksia
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS: Selvitykset vakavaraisuudesta ja vähimmäispääomasta
 • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, mukaan lukien mm.
  • Omaisuusreservin koostumusta, säilytystä ja sijoittamista koskevat selvitykset ja politiikat
  • Selvitykset liikkeeseenlaskun ja lunastuksen mekanismeista sekä transaktioiden validoinnista
  • Selvitykset haltijoiden oikeuksista
  • Likviditeetinhallintapolitiikka
  • Selvitys eturistiriitojen hallinnasta
  • Kuvaukset valitusten käsittelymenettelyistä
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS: Johdon pätevyys- ja luotettavuusselvitykset
 • VAIN TOIMILUPAHAKEMUS: Omistajien luotettavuusselvitykset
 • Jatkuvuussuunnitelma sekä kuvaukset tietojärjestelmistä ja tietoturvasta (mukaan lukien selvitykset DORA-asetuksen noudattamisesta)

Lisäksi liikkeeseenlaskija on velvollinen laatimaan selvitykset seuraavista:

 • Tiedonanto asiakkaille liikkeellä olevien tokenien määrästä ja omaisuusreservin arvosta ja koostumuksesta
 • Stressitestisuunnitelmat
 • Markkinointi ja tokenin kestävyystiedot

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on toimitettava lisäksi kuuden kuukauden sisällä toimiluvan myöntämisestä palautumissuunnitelma ja lunastussuunnitelma. Palautumissuunnitelma on toimitettava myös Rahoitusvakausvirastolle, mikäli liikkeeseenlaskija on luottolaitos.

Myös muut henkilöt voivat omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan kirjallisella suostumuksella tarjota yleisölle omaisuusreferenssitokenia tai hakea sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Tällaiset henkilöt eivät ole velvollisia hakemaan toimilupaa.

Toimilupahakemus- ja ilmoituslomakkeet

Kryptovarapalvelun tarjoajan on käytettävä asianmukaista lomaketta hakemuksen tai ilmoituksen tehdessään. Lomakkeeseen on mahdollista lisätä liitteitä. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkaissut luonnokset toimilupahakemus- ja ilmoituslomakkeiksi (engl.).

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimilupaa hakevan yrityksen on myös käytettävä asianmukaista lomaketta: Ohjeet toimilupahakemuksen tekemiseen ja hakemuslomake (engl.).

Toimilupahakemus- tai ilmoituslomakkeet liitteineen toimitetaan Finanssivalvonnan kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi tai postitse osoitteella Finanssivalvonta, Kirjaamo, PL 103, 00101 Helsinki. Lisätietoja mm. sähköpostin salauksesta ja kirjaamon yhteystiedoista.

Toimilupahakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä peritään toimenpidehinnaston mukainen maksu. Toimenpidemaksu peritään sekä myönteisistä että kielteisistä ratkaisuista. Jos asian käsittely keskeytyy sen vuoksi, että hakija peruuttaa hakemuksensa, peritään maksu asian käsittelyyn siihen asti syntyneistä kustannuksista.

Yhteystiedot

Kiireettömissä MiCAan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä meihin: MiCAquestions(at)finanssivalvonta.fi

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että emme lue sähköpostilaatikkoa päivittäin, emmekä ota vastaan MiCA-asetuksen alaisia toimilupahakemuksia tai muita kiireellisiä toimenpiteitä vaativia yhteydenottoja tämän sähköpostiosoitteen kautta.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Kryptovaran kuvaus (White Paper) ja kryptovarojen markkinointi

Miten kryptovarojen yleisölle tarjoamista ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellään?

Kryptovarojen tarjoamisen ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sääntely riippuu kryptovaran tyypistä. Kryptovarojen tyyppejä on kolme:

 • omaisuusreferenssitokenit (ART)
 • sähkörahatokenit (EMT)
 • muut kryptovarat kuin omaisuusreferenssitokenit (ART) tai sähkörahatokenit (EMT) ("muut kryptovarat")

Mikä on kryptovarojen yleisölle tarjoamista?

Kryptovarojen tarjoamisella yleisölle tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa tarjoamisen ehdoista sekä tarjottavista kryptovaroista annetaan riittävät tiedot, jotta mahdolliset haltijat voivat tehdä päätöksen näiden kryptovarojen ostamisesta.

Sähkörahatoken, jonka referenssinä on jonkin jäsenvaltion virallinen valuutta, katsotaan yleisölle unionissa tarjotuksi.

Omaisuusreferenssitokenit (ART)

​Omaisuusreferenssitokenia saa tarjota yleisölle tai hakea kaupankäynnin kohteeksi unionissa lähtökohtaisesti vain, jos tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö on tällaisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija ja se on

 1. oikeushenkilö tai muu yritys, joka on sijoittautunut unioniin tai jolle sen kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut toimiluvan MiCA 21 artiklan mukaisesti tai
 2. luottolaitos, joka noudattaa MiCA 17 artiklaa.

A-kohdan mukaisen toimiluvan hakijan on toimitettava osana toimilupahakemusta omaisuusreferenssitokenia koskeva kryptovaran kuvaus. B-kohdan mukaisen luottolaitoksen on ilmoitettava aikeistaan laskea liikkeeseen omaisuusreferenssitoken ja lisäksi ennen liikkeeseenlaskua yhdessä mainitun ilmoituksen kanssa toimitettava myös omaisuusreferenssitokenia koskeva kryptovaran kuvaus. Finanssivalvonnan on hyväksyttävä omaisuusreferenssitokenia koskeva kryptovaran kuvaus ennen liikkeeseenlaskua. A-kohdan mukainen yritys tai B-kohdan mukainen luottolaitos ovat aina velvollisia laatimaan kryptovaran kuvauksen, vaikka kolmas osapuoli huolehtisin liikkeeseenlaskijan kirjallisella suostumuksella yleisölle tarjoamisesta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hakemisesta. Samoin, mikäli liikkeeseenlaskuun voitaisiin soveltaa MiCA 16 artiklan 2 poikkeusta toimilupavaatimuksesta, liikkeeseenlaskija on silti velvollinen julkaisemaan kryptovaran kuvauksen.

Tässä osiossa käsitellään vain kryptovarojen kuvauksien sisältöä, julkaisemista ja muuttamista. Lisäksi osiossa käsitellään markkinointia. Katso lisätietoa omaisuusreferenssitokenien liikkeeseen laskemisesta, tarjoamisesta, kaupankäynnin kohteeksi hakemisesta ja toimiluvista välilehdeltä Toimiluvan hakeminen > Omaisuusreferenssitokeneihin (ART) liittyvät toimiluvat ja ilmoitukset.

Mitkä ovat kryptovaran kuvauksen sisältövaatimukset?

MiCA-asetuksessa on yksityiskohtaiset vaatimukset omaisuusreferenssitokenia koskevan kryptovaran kuvauksen sisällöstä. Kuvauksen on sisällettävä kaikki sääntelyn edellyttämät tiedot.

Kryptovaran kuvaus laaditaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos omaisuusreferenssitokenia tarjotaan myös muussa jäsenvaltiossa kuin liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltiossa, kryptovaran kuvaus on laadittava lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai englanniksi.

Kryptovaran kuvaus on laadittava koneluettavassa muodossa.
Katso sisältövaatimukset omaisuusreferenssitokeneita koskevan kryptovaran kuvauksen osalta: MiCA 19 artikla ja MiCA liite II.

Kryptovaran kuvauksen julkaiseminen

Finanssivalvonnan hyväksymä kryptovaran kuvaus on julkaistava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla. Hyväksytyn kryptovaran kuvauksen on oltava julkisesti saatavilla omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamisen tai kyseisen tokenin kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivään mennessä.

Hyväksytyn kryptovaran kuvauksen on oltava saatavilla liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla niin kauan kuin omaisuusreferenssitoken on yleisön hallussa.

Kryptovaran kuvauksen muuttaminen

Kryptovaran kuvauksen muuttamista koskevasta velvollisuudesta on säädetty MiCA 25 artiklassa.

Ilmoitus Finanssivalvonnalle suunnitelluista muutoksista

Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on ilmoitettava Finanssivalvonnalle (kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle) kaikista liiketoimintamalliinsa suunnitelluista muutoksista, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus omaisuusreferenssitokenien haltijoiden tai mahdollisten haltijoiden ostopäätökseen ja jotka tapahtuvat MiCA 21 artiklan mukaisen toimiluvan myöntämisen jälkeen tai MiCA 17 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen hyväksymisen jälkeen sekä MiCA 23 artiklan yhteydessä.

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava suunnitelluista muutoksista Finanssivalvonnalle vähintään 30 työpäivää ennen niiden voimaantuloa.

Edellä tarkoitettu ilmoitus tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Muutetun kryptovaran kuvauksen toimittaminen Finanssivalvonnalle ja muutetun kuvauksen hyväksyminen

Jos Finanssivalvonnalle on ilmoitettu jostakin edellä tarkoitetusta suunnitellusta muutoksesta, omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on laadittava luonnos muutetuksi kryptovaran kuvaukseksi ja varmistettava, että siinä esitettyjen tietojen järjestys on yhdenmukainen alkuperäisen kryptovaran kuvauksen järjestyksen kanssa.

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on toimitettava Finanssivalvonnalle luonnos muutetuksi kryptovaran kuvaukseksi. Muutettu kryptovaran kuvaus tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Finanssivalvonnan on hyväksyttävä luonnos muutetuksi kryptovaran kuvaukseksi tai kieltäydyttävä hyväksymästä sitä 30 työpäivän kuluessa vastaanottoilmoituksesta. Tarkastellessaan luonnosta muutetuksi kryptovaran kuvaukseksi Finanssivalvonta voi pyytää sitä koskevia lisätietoja, selvityksiä tai perusteluja. Kun Finanssivalvonta esittää tällaisen pyynnön, 30 työpäivän määräaika alkaa vasta, kun Finanssivalvonta on saanut pyydetyt lisätiedot.

Muutetun kryptovaran kuvauksen julkaiseminen

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on julkaistava verkkosivustollaan muutettu kryptovaran kuvaus. Muutetun kryptovaran kuvauksen on oltava saatavilla liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla niin kauan kuin omaisuusreferenssitoken on yleisön hallussa.

Miten omaisuusreferenssitokenien markkinointia säännellään?

Omaisuusreferenssitokenien markkinoinnista on säädetty MiCA 29 artiklassa. Markkinointiviestintää ei saa levittää ennen kryptovaran kuvauksen julkaisemista.

Markkinointiviestintä ja sen muutokset on julkaistava liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla.

Omaisuusreferenssitokenin markkinointiviestinnässä on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:

 • Markkinointiviestinnän on oltava selvästi tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi.
 • Tietojen tulee olla tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia.
 • Tietojen tulee olla yhdenmukaisia kryptovaran kuvauksen tietojen kanssa.
 • Markkinointiviestinnässä ilmoitetaan selvästi, että kryptovaran kuvaus on julkaistu, ja mainitaan selvästi omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan verkkosivuston osoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joista liikkeeseenlaskijan tavoittaa.

Lisäksi markkinointiviestinnässä on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti, että omaisuusreferenssitokenin haltijoilla on liikkeeseenlaskijaan nähden oikeus vaatia lunastusta milloin tahansa.

Markkinointiviestintä on annettava tiedoksi Finanssivalvonnalle pyynnöstä.

Sähkörahatokenit (EMT)

Sähkörahatokenia saa tarjota yleisölle tai hakea kaupankäynnin kohteeksi unionissa lähtökohtaisesti vain liikkeeseenlaskija, joka on luottolaitos tai sähkörahayhteisö. Lisäksi edellytetään, että liikkeeseenlaskija on julkaissut MiCA 51 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen ja antanut kyseisen kryptovaran kuvauksen tiedoksi Finanssivalvonnalle.

Myös muut henkilöt voivat tietyin edellytyksin liikkeeseenlaskijan kirjallisella suostumuksella tarjota yleisölle sähkörahatokenia tai hakea sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

Tässä osiossa käsitellään vain kryptovarojen kuvauksien sisältöä, julkaisemista ja muuttamista. Lisäksi osiossa käsitellään markkinointia. Katso lisätietoa sähkörahatokenin liikkeeseen laskemisesta, tarjoamisesta ja kaupankäynnin kohteeksi hakemisesta Finanssivalvonnan verkkosivuilta osiosta Kryptovaratoimijat, katso myös: MiCA, IV osasto.

Mitkä ovat kryptovaran kuvauksen sisältövaatimukset?

MiCA-asetuksessa on yksityiskohtaiset vaatimukset sähkörahatokenia koskevan kryptovaran kuvauksen sisällöstä. Kuvauksen on sisällettävä kaikki sääntelyn edellyttämät tiedot.

Kryptovaran kuvaus laaditaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos sähkörahatokenia tarjotaan myös muussa jäsenvaltiossa kuin liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltiossa, kryptovaran kuvaus on laadittava lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai englanniksi.

Kryptovaran kuvaus on laadittava koneluettavassa muodossa.

Katso sisältövaatimukset sähkörahatokenia koskevan kryptovaran kuvauksen osalta: MiCA 51 artikla ja MiCA liite III.

Kryptovaran kuvauksen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Sähkörahatokenia koskeva kryptovaran kuvaus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle tiedoksi. Finanssivalvonta ei hyväksy sähkörahatokeneita koskevia kryptovaran kuvauksia.

Kryptovaran kuvauksen julkaiseminen

Sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan on julkaistava verkkosivustollaan kryptovaran kuvaus ennen kuin se tarjoaa sähkörahatokenia yleisölle unionissa tai hakee sähkörahatokenin ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

Kryptovaran kuvauksen muuttaminen

Muutettu kryptovaran kuvaus tulee antaa tiedoksi Finanssivalvonnalle. Muutettu kryptovaran kuvaus tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Muutettu kryptovaran kuvaus on julkaistava liikkeeseenlaskijan kotisivulla.

Miten sähkörahatokenien markkinointia säännellään?

Sähkörahatokenien markkinoinnista on säädetty MiCA 53 artiklassa. Markkinointiviestintää ei saa levittää ennen kryptovaran kuvauksen julkaisemista.

Markkinointiviestintä ja siihen tehdyt muutokset on julkaistava liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla.

Sähkörahatokenin markkinointiviestinnässä on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:

 • Markkinointiviestinnän on oltava selvästi tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi.
 • Tietojen tulee olla tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia.
 • Tietojen tulee olla yhdenmukaisia kryptovaran kuvauksen tietojen kanssa
 • Markkinointiviestinnässä todetaan selvästi, että kryptovaran kuvaus on julkaistu, ja ilmoitetaan selvästi sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan verkkosivuston osoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joista liikkeeseenlaskijan tavoittaa.

Lisäksi markkinointiviestinnässä on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti, että sähkörahatokenin haltijoilla on liikkeeseenlaskijaan nähden oikeus vaatia lunastusta milloin tahansa ja nimellisarvon mukaisesti.

Markkinointiviestintä on annettava tiedoksi Finanssivalvonnalle pyynnöstä.

Muut kryptovarat

Muiden kryptovarojen tarjoaminen edellyttää pääsääntöisesti, että tarjoaja on laatinut kryptovaran kuvauksen, antanut sen tiedoksi Finanssivalvonnalle ja julkaissut sen sekä noudattanut muita MiCAn 4 artiklan säännöksiä.

Myös muiden kryptovarojen ottaminen kaupankäynnin kohteeksi edellyttää kryptovaran kuvausta MiCAn 5 artiklan mukaisesti sekä muiden 5 artiklan säännösten noudattamista.

Milloin kryptovaran kuvausta ei tarvitse laatia?

Muun kryptovaran kuin omaisuusreferenssitokenin ja sähkörahatokenin kuvausta ei tarvitse laatia, toimittaa Finanssivalvonnalle ja julkaista, kun tarjoamiseen soveltuu jokin seuraavista poikkeusperusteista:

 • Kryptovaroja tarjotaan alle 150 henkilölle
 • Tarjoamisen kokonaisvastike ei ylitä 1 milj. euroa 12 kk jaksolla
 • Tarjoaminen kohdennetaan ainoastaan kokeneille sijoittajille ja vain kokeneet sijoittajat voivat pitää näitä kryptovaroja hallussaan

Yllä mainituissa tapauksissa tarjoajan on kuitenkin oltava oikeushenkilö ja noudatettava MiCA 14 artiklassa asetettuja vaatimuksia. Edes oikeushenkilövaatimusta ja MiCA 14 artiklaa ei sovelleta, jos kryptovara tarjotaan ilmaiseksi tai se on luotu automaattisesti palkkiona DLT:n ylläpitämisestä tai liiketoimien validoimisesta. Näitä vaatimuksia ei sovelleta myöskään, jos tarjous koskee hyödyketokenia, joka edustaa pääsyoikeutta jo olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun. Vaatimukset jätetään soveltamatta myös, jos kryptovaraa voidaan käyttää vain rajatussa palveluntarjoajien verkostossa tuotteiden ja palveluiden hankkimiseen.

Mitään yllämainituista poikkeusperusteista ei voida soveltaa enää silloin, jos haetaan kyseessä olevan kryptovaran ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

Kun henkilö hakee kryptovaran ottamista kaupankäynnin kohteeksi, kryptovaran kuvaus on laadittava vain ensimmäisen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen jälkeen. Kuvausta ei tarvitse siis laatia erikseen jokaiselle kaupankäyntilalustalle listauksen yhteydessä. Edellytyksenä on, että kuvaus pidetään ajan tasalla sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Mitkä ovat kryptovaran kuvauksen sisältövaatimukset?

MiCA-asetuksessa on yksityiskohtaiset vaatimukset kryptovaran kuvauksen sisällöstä. Kuvauksen on sisällettävä kaikki sääntelyn edellyttämät tiedot. Kryptovaran kuvauksessa on annettava tiedot 14 päivän peruuttamisoikeudesta.

Kryptovaran kuvaus laaditaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kryptovaran kuvaus on laadittava määritellyssä koneluettavassa muodossa. Lisätietoja löytyy täältä ESMA75-453128700-438 Second Consultation Paper on MiCA (europa.eu) (engl.).

Katso sisältövaatimukset muiden kryptovarojen osalta: MiCAn 6 artikla ja sen liite I.

Kryptovaran kuvauksen ja muiden tietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita koskevat kryptovaran kuvaukset annetaan Finanssivalvonnalle tiedoksi.

Finanssivalvonta ei tarkasta tai hyväksy näitä kryptovaran kuvauksia.

Kryptovaran kuvauksen tiedoksiantoon liitetään selitys siitä, miksi kyseinen kryptovara ei jää MiCAn soveltamisalan ulkopuolelle tai ole sähkörahatoken tai omaisuusreferenssitoken.

Mikäli kryptovaraa halutaan tarjota tai hakea kaupankäynnin kohteeksi myös muissa jäsenvaltioissa, toimitetaan tiedoksiannon yhteydessä Finanssivalvonnalle luettelo näistä jäsenvaltioista.

Finanssivalvonnalle on toimitettava:

 1. Kryptovaran kuvaus
 2. Selitys sääntelyn soveltumisesta
 3. Luettelo vastaanottavista jäsenvaltioista (tarvittaessa)

Nämä tiedot on toimitettava vähintään 20 työpäivää ennen kryptovaran kuvauksen julkaisemispäivää.

Kryptovaran kuvauksen julkaiseminen

Kryptovaran kuvaus on julkaistava tarjoajan verkkosivustolla kohtuullisessa ajassa ennen kuin tarjoaminen yleisölle alkaa ja joka tapauksessa ennen tarjousajan alkua. Vastaava vaatimus koskee tilannetta, jossa haetaan kryptovaran ottamista kaupankäynnin kohteeksi.Kryptovaran kuvauksen on oltava saatavilla verkkosivustolla niin kauan kuin kryptovarat ovat yleisön hallussa.

Kryptovaran kuvauksen muuttaminen

Julkaistua kryptovaran kuvausta on muutettava, jos ilmenee uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus. Muutettu kryptovaran kuvaus ja muuttamisen syyt on toimitettava Finanssivalvonnalle vähintään seitsemän työpäivää ennen niiden julkaisemista. Samalla on ilmoitettava aiottu julkaisemispäivä. Velvollisuus muuttaa kryptovaran kuvausta jatkuu tarjouksen merkintäajan tai niin kauan kuin kryptovara on kaupankäynnin kohteena.

Yleisölle tarjoamisen tuloksen julkaiseminen

Kryptovarojen tarjoajan on julkaistava tarjoamisen tulos verkkosivustollaan 20 työpäivän kuluessa merkintäajan päättymisestä. Ellei merkintäajalle ole asetettu päättymisaikaa, tarjoajan tulee julkaista verkkosivustollaan vähintään kuukausittain liikkeessä olevien kryptovarojen lukumäärä.

Varojen suojaamisjärjestelyt

Yleisölle tarjoamisen aikana kerättyjen varojen tai kryptovarojen säilyttämisestä voi huolehtia vain luottolaitos ja kryptovarapalvelun tarjoaja, joka tarjoaa kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta.

Miten kryptovarojen markkinointia säännellään?

Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien markkinointia koskevat muun muassa seuraavat vaatimukset:

 • Markkinointiviestinnän on oltava selvästi tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi.
 • Tietojen tulee olla tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia.
 • Markkinointiviestintää ei saa levittää ennen kryptovaran kuvauksen julkaisemista.
 • Markkinointiviestinnän tietojen tulee olla yhdenmukaisia kryptovaran kuvauksen tietojen kanssa, siinä on ilmoitettava kryptovaran kuvauksen julkaisemisesta sekä kerrottava sääntelyn edellyttämät muut tiedot, kuten tarjoajan yhteystiedot.
 • Markkinointiviestintä on annettava pyynnöstä tiedoksi Finanssivalvonnalle.
 • Markkinointiviestintää on tarvittaessa muutettava ja muutetut tiedot on toimitettava pyydettäessä Finanssivalvonnalle.
 • Markkinointiviestinnän on oltava saatavilla tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi hakevien henkilöiden verkkosivustolla niin kauan kuin kryptovarat ovat yleisön hallussa.