Kestävä rahoitus

Kestävän kehityksen teema vaikuttaa finanssimarkkinoilla kaikkiin toimijoihin ja markkinoihin. Kestävällä rahoituksella tarkoitetaan yleisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien näkökohtien huomioon ottamista sijoittamista koskevassa päätöksenteossa. EU:n komissio julkisti 2018 kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman (engl.), jolla pyritään ohjaamaan rahoitusmarkkinat edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Finanssivalvonta on nostanut strategiassaan vuosille 2020–2022 ilmastonmuutoksen vaikutukset yhdeksi merkittäväksi valvonnan osa-alueeksi.

Valvoessaan finanssimarkkinoiden vakautta Finanssivalvonta seuraa, että valvottavat huomioivat toiminnassaan kestävyysriskit kuten kaikki muutkin riskit. Kestävyystekijöistä asiakkaille ja sijoittajille annettavan tiedon on oltava asianmukaista, jotta asiakkaat voivat arvioida tuotteiden ja palveluiden kestävyyttä ja sijoittajat voivat halutessaan tehdä kestäviä sijoituksia.

imagesu5pk.png

Avaa tästä(PDF) ESMA:n kestävän rahoituksen sääntelyä koskeva aikataulu ja ESMAn kestävän rahoituksen tiekartta(PDF).

Kestävään rahoitukseen liittyvä voimassa oleva sääntely löytyy Sääntelykokonaisuudet-sivulta. Sieltä löytyy myös Kysymyksiä ja vastauksia.

Markkinat-tiedote 3/2023

Määritelmiä
kestävyysriski ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai olosuhde, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus (EU 2019/2088 art 2(1)(22))

kestävyystekijä

ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita (EU 2019/2088 art 2(1)(24))

kestävä sijoitus taloudelliseen toimintaan kohdistuvaa sijoitus, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta edellyttäen, että tällaiset sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa edellä mainitulle tavoitteille ja että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja (EU 2019/2088 art 2(1)(17))

finanssimarkkina-toimija

- vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen saataville asettava vakuutusyritys

- salkunhoitoa tarjoava sijoituspalveluyritys tai luottolaitos

- ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos

- eläketuotteen kehittäjä

- vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja

- yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen (PEPP) tarjoaja

- vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja

- vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja

- yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö

(EU 2019/2088 art 2(1)(1))
rahoitusneuvoja

- vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoava vakuutusedustaja tai vakuutusyritys

- sijoitusneuvontaa tarjoava luottolaitos, sijoituspalveluyritys, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tai rahastoyhtiötä

(EU 2019/2088 art 2(1)(11))
rahoitustuote

- sijoituspalvelulain mukainen omaisuudenhoitopalvelu

- vaihtoehtorahasto

- vakuutusmuotoinen sijoitustuote

- eläketuote

- eläkejärjestelmä

- sijoitusrahasto

- PEPP-tuote

(EU 2019/2088 art 2(1)(12))