Valvottavatiedote 28.3.2022 – 19/2022

Kestävän rahoituksen tiedonantovelvoitteiden soveltaminen finanssimarkkinoilla vuonna 2022 - Finanssimarkkinatoimijoiden on kerrottava kestävyystiedoista tuotetiedoissa ja verkkosivuillaan

Ensimmäiset kestävän rahoituksen tiedonantovelvoitteet ovat olleet voimassa viime vuoden keväästä lähtien. Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR, EU2019/2088) pääperiaatteita on sovellettu 10.3.2021 alkaen. Tiedonantovelvoiteasetus koskee kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla. Asetus koskee laajasti pankki-, pääomamarkkina- ja vakuutussektorin toimijoita.

Ympäristön kannalta kestävää taloudellista toimintaa koskevan taksonomia-asetuksen (TR, EU2020/852) tiedonantovelvoitteet (artiklat 5, 6 ja 8) ovat kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen eli ilmastotavoitteiden osalta olleet voimassa 1.1.2022 lähtien. Samaan aikaan sovellettavaksi tuli myös lausunnonantamisvelvoite, jos finanssimarkkinatoimija ei ota huomioon ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia koskevia kriteerejä (artikla 7).

Kestävyystietojen antamista tarkemmin määrittävät EU:n tekniset sääntelystandardit (Regulatory Technical Standards, RTS:t) ovat viivästyneet reilusti alkuperäisestä voimaantulotavoitteesta. EU:n komissio on ilmoittanut uudeksi voimaantulon ajankohdaksi 1.1.2023. Lopulliset RTS:t voivat vielä muuttua eurooppalaisten valvojien (ESAt) antamista loppuraporteista (Final report 4.2.2021, Final report 22.10.2021), sillä EU:n komission on vielä hyväksyttävä RTS:t, jonka jälkeen EU:n parlamentilla ja neuvostolla on mahdollisuus vastustaa niitä. Komissio on ilmoittanut aikovansa yhdistää ESA:jen loppuraporttien RTS-ehdotukset yhdeksi yhtenäiseksi standardiksi.

Finanssivalvonta suosittaa finanssimarkkinoilla toimiville yrityksille, että ne käyttäisivät vuoden 2022 aikana avukseen ESA:jen loppuraportteja kertoessaan sijoittajille kestävyystekijöistä ja valmistautuessaan noudattamaan RTS:iä 1.1.2023 lähtien.

ESAt ovat julkaisseet 25.3.2022 yhteisen lausunnon (Supervisory Statement), jonka mukaan finanssimarkkinoilla toimivat yritykset voivat noudattaessaan tiedonantovelvoiteasetusta tukeutua ESA:jen loppuraporteissa ehdotettuun sisältöön, kunnes RTS:t tulevat voimaan. Lausunnon tavoitteena on helpottaa yrityksiä valmistautumaan RTS:ien soveltamiseen ja lisätä asetuksen soveltamisen yhdenmukaisuutta EU:ssa.

ESAt antavat lausunnossaan lisäksi joitakin ohjeita tiedonantovelvoiteasetuksen ja taksonomia-asetuksen soveltamisesta ennen RTS:ien voimaantuloa:

  • Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka tarjoavat ympäristön kannalta kestäviä rahoitustuotteita, tulee julkistaa prosenttiluku siitä, missä laajuudessa rahoitustuotteen sijoitukset ovat taksonomian mukaisia noudattaakseen taksonomia-asetuksen artiklaa 5(b). (ks. kohta 6.)
  • Kun finanssimarkkinatoimija tarjoaa rahoitustuotetta, joka on tiedonantovelvoiteasetuksen artiklassa 8 tai 9 tarkoitettu rahoitustuote, sen on sisällytettävä vuonna 2022 julkaistaviin määräaikaiskatsauksiin tiedonantovelvoiteasetuksen artikla 11 mukaiset tiedot ja tuolloin RTS:iä voi käyttää ohjeena. Määräaikaiskatsaukset, jotka julkaistaan 1.1.2023 jälkeen, tulee laatia RTS:iä noudattaen. (ks. liite kohta 3.)

Katso myös mm. kestävän rahoituksen muut valvottavatiedotteet ja blogit.

Lisätietoja antaa

Nina Männynmäki, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5249 tai nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi