Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2021

Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan. (Laki Finanssivalvonnasta 1 §)

Finanssisektorin tila on säilynyt hyvänä myös koronapandemian toisen vuoden aikana, mutta koronapandemian ja talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat yhä koholla. Finanssivalvonta on jatkanut valvottavien riskitilanteen tehostettua seurantaa ja analyysia koronapandemian ja sen talousvaikutusten kehityksestä.

Finanssivalvonnan strategiset projektit etenivät lähes suunnitellusti.

Strategisten projektien hyvä edistyminen vuonna 2021 tarkoittaa, että strategiassa esille nostettujen valvonnan substanssiasioiden tavoitteet ovat toteutumassa. Myös strategian muita tavoitteita - laadukas ja tehokas, asiantunteva ja arvostettu - toteuttava tekeminen on edistynyt hyvin. Strategiakauden tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin seuraavassa eli vuoden 2022 johtokunnan kertomuksessa pankkivaltuustolle.

Finanssivalvonnan valvontatehtävien kannalta priorisoidusta kuudesta IT-projektista neljä edistyi suunnitellun mukaisesti.

Henkilöstötutkimuksen tulokset kehittyivät positiivisesti edellisestä vuoden 2019 tutkimuksesta. Tutkimuksen kokonaistulos nousi edellisen tutkimuksen tasolta tyydyttävä tasolle tyydyttävä +. Erityisesti työtyytyväisyyden indeksi ja usea esimiestyöhön liittyvä tekijä parantui selkeästi. Näiden lisäksi vahvistuivat henkilöstön sitoutumista ja omistautuneisuutta kuvaavat indeksit sekä organisaation suorituskykyä mittavaa tulos, vaikkakin kyseinen indeksi jäi edelleen Suomen asiantuntijanormin tasosta. Verrattuna Suomen asiantuntijanormiin Finanssivalvonta pärjäsi esimiesten palautteen annossa henkilöstölle, henkilöstön näkemyksessä organisaation tulevaisuudesta sekä kehittymismahdollisuuksissa, mutta parannettavaa oli tietojen saatavuudessa sekä päätöksenteon tehokkuudessa.

Sidosryhmätutkimuksen mukaan Finanssivalvonnan maine on selkeästi parantunut edelliseen vuonna 2017 tehtyyn tutkimukseen verrattuna, ja oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla (maineindeksi 68) ja hieman valvontaviranomaisten ja ministeriöiden keskiarvoa (maineindeksi 65) parempi. Erityisesti maine parantui vakuutussektorin, median ja muiden viranomaisten vastausten perusteella. Mainetta vahvistavat erinomaisella tasolla olevat yhteistyökykyisyys ja joustavuus, henkilöstön osaaminen ja ammattitaitoisuus sekä luotettavuus, tarkkuus ja tiukkuus. Vastaavasti voimakkaimmin mainetta heikentävät valvonnan laatuvaihtelut, toiminnan hitaus sekä varovaisuus kannanotoissa ja tulkinnoissa.

Finanssivalvonnan kriittisten menestystekijäindikaattoreiden toteumat

Finanssivalvonnan mittaristo mittaa kriittisten menestystekijäindikaattoreiden toteutumista. Menestystekijäindikaattoreiden tulos lasketaan sen alamittareiden tulosten painotettuna keskiarvona.

Kertomusvuonna seurattiin yhdeksää menestystekijäindikaattoria ja 25 alamittaria. Näissä neljässä menestystekijäindikaattorissa ja 14 mittarissa tavoitearvo saavutettiin ja viidessä indikaattorissa ja 11 mittarissa tavoitearvoa ei saavutettu.

Finanssivalvonta määräsi kertomusvuoden aikana kaksi seuraamusmaksua. Niistä kummankaan käsittelyaika ei ollut tavoitteen mukainen. Vuoden 2020 lopussa hyväksyttiin organisaatiomuutos uuden Lakiasiat-yksikön perustamisesta. Yksikkö perustettiin vuonna 2021, ja se aloitti kertomusvuoden syksyllä sanktioprosessin päivittämisen. Kehittämistyö jatkuu vielä vuoden 2022 puolella.