Tillsynsmeddelande 28.3.2022 – 19/2022

Tillämpandet av kravet på upplysningar om hållbar finansiering på finansmarknaden år 2022 – Finansmarknadsaktörerna ska rapportera om hållbarhet i produktinformationen och på sin webbplats

De första skyldigheterna som gäller upplysningar om hållbar finansiering har varit gällande sedan våren förra året. Huvudprinciperna i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR, (EU) 2019/2088) har tillämpats fr.o.m. den 10 mars 2021. Förordningen gäller hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Den berör i stor utsträckning aktörerna inom bank-, kapitalmarknads- och försäkringssektorn.

Upplysningsskyldigheterna i taxonomiförordningen (TR, EU2020/852) om miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter (artiklarna 5, 6 ja 8) har i fråga om de två första miljömålen, dvs. klimatmålen varit gällande fr.o.m. den 1 januari 2022. Samtidigt började man också tillämpa en skyldighet för finansmarknadsaktörer som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara investeringar att lämna en förklaring om detta (artikel 7).

EU:s tekniska standarder (Regulatory Technical Standards, RTS), som noggrannare fastställer vilka hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas, har blivit rejält fördröjda från den tidpunkt som det ursprungligen var tänkt att de skulle träda i kraft. EU-kommissionen har som ett nytt ikraftträdandedatum meddelat den 1 januari 2023. De slutliga tekniska standarderna kan ännu ändra på basis av de europeiska tillsynsmyndigheternas (ESA) slutrapporter (Final report 4.2.2021, Final report 22.10.2021), eftersom EU-kommissionen ännu ska godkänna standarderna, varefter EU-parlamentet och rådet har möjlighet att motsätta sig dem. Kommissionen har meddelat att den avser att slå ihop de europeiska tillsynsmyndigheternas slutrapporter med förslagen till tekniska standarder till en enhetlig standard.

Finansinspektionen rekommenderar de finansiella företagen att år 2022 använda de europeiska tillsynsmyndigheternas slutrapporter som hjälp när de rapporterar om hållbarhetsrelaterade faktorer till investerarna och att förbereda sig för att iaktta de tekniska standarderna från och med den 1 januari 2023.

De europeiska tillsynsmyndigheterna publicerade den 25 mars 2022 ett gemensamt utlåtande (Supervisory Statement), enligt vilket företagen på finansmarknaden kan stöda sig på det innehåll som föreslås i slutrapporten när de tillämpar förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar tills de tekniska standarderna träder i kraft. Utlåtandet har som mål att göra det lättare för företagen att bereda sig för tillämpandet av de tekniska standarderna och att främja ett enhetligt tillämpande av förordningen inom EU.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ger i sitt utlåtande även vissa riktlinjer om tillämpningen av förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och taxonomiförordningen innan de tekniska standarderna träder i kraft:

  • Finansmarknadsaktörer som tillhandahåller miljömässigt hållbara investeringsprodukter ska publicera procenttal av i vilken utsträckning den finansiella produktens underliggande investeringar är förenliga med taxonomin för tillämpande av artikel 5(b) i taxonomiförordningen. (se punkt 6).
  • Då en finansmarknadsaktör tillhandahåller en finansiell produkt som är en sådan finansiell produkt som avses i artikel 8 eller 9 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, ska den ta med den information som anges i artikel 11 i förordningen i de upplysningar som ska publiceras i de periodiska rapporterna och då kan de tekniska standarderna användas som riktlinje. De periodiska rapporterna som publiceras efter den 1 januari 2023 ska upprättas i enlighet med de tekniska standarderna (se punkt 3 i bilagan).

Se även bl.a. övriga tillsynsmeddelanden och bloggar om hållbar finansiering.

Närmare upplysningar lämnas av

Nina Männynmäki, ledande expert, tfn 09 183 5249 eller nina.mannynmaki(at)fiva.fi