Arbetspensionsförsäkring

Finansinspektionens byrå för arbetspensionsanstalter ansvarar för solvenstillsynen i arbetspensionsbolag, pensionsstiftelser, försäkringskassor och i pensionsanstalter som grundats genom lag. Dessutom deltar den aktivt i beredningen och verkställandet av regleringen om pensionsanstalter.

 

Se också

Tillsyn av tilläggspensionsanstalter

Ett av målen med Finansinspektionens verksamhet är att säkerställa en stabil verksamhet i pensionanstalterna, trygga de försäkrade förmånerna och sörja för det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt. Finansinspektionens tillsyn går i praktiken ut på att göra utredningar, utföra inspektioner av avgränsade områden och utöva löpande tillsyn. Med löpande tillsyn avses regelbunden tillsyn av pensionsanstalten på basis av elektroniska eller andra rapporter som pensionsanstalten skickat in och kontakter, möten eller annan allmän övervakning och tillsyn av verksamheten.  Vidare ska Finansinspektionen underrättas om – eller dess samtycke eller tillstånd inhämtas till – vissa åtgärder, såsom utläggning på entreprenad, regeländringar, överföringar av försäkringsbestånd och ledningsprövning.

För tillsynen av tilläggspensionsanstalterna svarar huvudsakligen Finansinspektionens byrå Arbetspensionsanstalter. Byrån utövar tillsyn över sammanlagt nästan 200 institut. Finansinspektionen tillämpar en riskbaserad fördelning av sina tillsynsresurser, vilket i praktiken betyder att bland annat institutets storlek och riskerna i verksamheten beaktas när beslut om tillsyn fattas. Riskerna i verksamheten bedöms på basis av såväl kvantitativa mått som kvalitativa bedömningar av till exempel intern förvaltning inklusive utläggning på entreprenad. Finansinspektionen genomför regelbundna stresstester för att analysera konsekvenserna av förändringar i placeringsmiljön på pensionsanstalternas ekonomiska läge. Ett stresstest av tilläggspensionsanstalterna genomförs minst en gång om året.

Finansinspektionen upprätthåller kontakten med instituten, bevakar rapporteringen och utövar även i övrigt en riskmedveten tillsyn. Om uppgifterna om institutets verksamhet väcker frågor, görs en utredning. Om missförhållandena är betydande, genomförs en inspektion. En inspektion kan också utföras på andra grunder än ett identifierat missförhållande. Institutet får skriftlig respons om resultaten av inspektionen.

Betydande regelöverträdelser kan leda till sanktioner. De lagstadgade sanktionsbefogenheterna används i princip endast i samband med allvarligare förseelser. Finansinspektionen har också tillgång till andra tillsynsmedel för att rätta till identifierade missförhållanden. Åtgärderna ska alltid stå i proportion till de uppställda målen. En inspektion är i regel ett villkor för att en sanktionsprocess kan inledas (med undantag för ordningsavgifter som påförs för dröjsmål vid rapportering). Utöver själva tillsynsavdelningarna har också Finansinspektionens stab en viktig roll vid meddelande av sanktioner. Motivet för en inspektion är emellertid att skapa klarhet i någon fråga; inte att meddela sanktioner.

Referensram för kommunikation mellan Finansinspektionen och revisorerna
Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn