Placeringar

I grundfördelningen av placeringar har placeringstillgångar angetts utan riskjusterade (delta) underliggande tillgångar för derivat. I den riskjusterade fördelningen ingår dessa. Eftersom de riskjusterade derivatsummorna inte nettas mellan tillgångsslagen kan det sammanlagda placeringsbeloppet variera avsevärt mellan grundfördelningen och den riskjusterade fördelningen.

Avkastningsprocenten är den tids- och kapitalavvägda kumulativa avkastningen från och med början av året. På grund av en annorlunda formel är avkastningen inte fullständigt jämförbar till exempel med avkastningen på aktieindex.

Ränteplaceringar omfattar obligationer, lånefordringar och penningmarknadsplaceringar.

I aktieplaceringar ingår både noterade och onoterade aktieplaceringar samt kapitalfonder.

Fastighetsplaceringar omfattar både direkta fastighetsplaceringar och fastighetsplaceringar via fonder.

De övriga placeringarna består av placeringar som på grund av sin risk- och avkastningsprofil inte passar in i de ovannämnda placeringarna. Exempelvis hedgefonder och råvaruplaceringar hör till övriga placeringar.