Statistik över kapitalmarknadsaktörer

Fondbolagens marknadsandelar

Finansinspektionen ger månatligen ut statistik om fondbolagens1 marknadsandelar. I siffrorna ingår uppgifter om inhemskt och utländskt kapital i inhemska avtalsbaserade placeringsfonder (UCITS) och specialplaceringsfonder förvaltade av inhemska fondbolag.

Finlands Banks statistik om investeringsfonder

1 Ett fondbolag ska vara registrerat eller ha auktorisation som förvaltare av alternativa investeringsfonder, dvs. antingen ha lämnat in ansökan eller vara AIF-förvaltare, om det förvaltar en specialplaceringsfond. Uppgifterna om marknadsandelar gäller inte aktörer som endast är registrerade eller auktoriserade som AIF-förvaltare men inte har tillstånd att verka som fondbolag.

Sektorindelning av fondandelsägare
Förvaltat kapital

Här publiceras kvartalsstatistik över förvaltat kapital. Siffrorna baserar sig på uppgifter som värdepappersföretagen och fondbolagen rapporterar till Finansinspektionen enligt föreskrifterna och anvisningarna 20/2013. Rapportörerna är finländska värdepappersföretag och fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning samt finländska filialer till utländska värdepappersföretag.

I tabellen nedan menas med det förvaltade kapitalet medel enligt Lagen om investeringstjänster 1 kapitel 11§ 4 punkten. I dessa fall sker förvaltningen enligt avtal med kunden på så sätt att egendomsförvaltaren helt eller delvis har getts rätt att besluta om placering av medlen.

I tabellen särredovisas också hur mycket av det förvaltade kapitalet är inhemska investeringsfonder, dvs. det fondkapital som ett fondförvaltande fondbolag har överlåtit till ett annat bolag att förvalta.

Innehållet i rapporteringen förändrades från den 31.3.2014 på ett sätt att statistiken inte är fullt jämförbar med tidigare rapportering.

Totalt förvaltat kapital (excel)