Pääomamarkkinatoimijoiden tilastoja

Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet

Finanssivalvonta julkaisee kuukausittain tilastotietoa rahastoyhtiöiden1 markkinaosuuksista. Luvuissa ovat mukana kotimaisten rahastoyhtiöiden hallinnoimien kotimaisten sopimusperusteisten sijoitusrahastojen (UCITS) ja erikoissijoitusrahastojen koti- ja ulkomaiset pääomat.

Suomen Pankin sijoitusrahastotilastot

1Rahastoyhtiöllä on oltava rekisteröinti tai toimilupa vaihtoehtorahastojen hoitamiseen joko voimassa tai hakemusvaiheessa, mikäli se hoitaa erikoissijoitusrahastoa. Markkinaosuustiedot eivät kata toimijoita, joilla on ainoastaan rekisteröinti tai toimilupa vaihtoehtorahastojen hoitamiseen, mutta ei rahastoyhtiön toimilupaa.

Rahastoyhtiöiden hallinnoimat pääomat
Rahasto-osuusomistusten jakautuminen
Omaisuudenhoidossa olevat varat

Finanssivalvonta julkaisee neljännesvuosittain tilastotietoa omaisuudenhoidossa olevista varoista. Luvut perustuvat niihin tietoihin, joita sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt toimittavat Finanssivalvonnalle määräysten ja ohjeiden 20/2013 mukaisesti. Raportoijia ovat suomalaiset sijoituspalveluyritykset ja omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt sekä ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa toimivat sivuliikkeet.

Alla olevassa taulukossa omaisuudenhoidossa olevat varat tarkoittavat sijoituspalvelulain 1 luvun 11§ 4 kohdan mukaisia varoja. Rahoitusvälineiden hoitamisesta asiakkaan kanssa on tällöin tehty sopimus minkä nojalla päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain toimeksiannon saajalle.

Taulukossa esitetään myös, kuinka paljon omaisuudenhoidossa olevista varoista on kotimaisten sijoitusrahastojen varoja. Rahastoja hallinnoiva rahastoyhtiö on tällöin siirtänyt sijoitusrahastojen varoja toisen yhtiön hoidettavaksi. 

Tiedonkeruussa 31.3.2014 ajankohdasta alkaen tapahtuneiden muutosten johdosta tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistujen tietojen kanssa

Omaisuudenhoidossa olevat varat yhteensä (excel)

Rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten taloudellinen tila

Finanssivalvonta julkaisee vuosineljänneksittäin tilastotietoa ja kuvia rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten taloudellisesta tilasta. Rahastoyhtiöiden luvuissa ovat mukana kotimaiset rahastoyhtiöt (pois lukien ulkomaiset sivuliikkeet) ja vaihtoehtorahaston hoitajat (AIFM-yhtiöt) sekä ulkomaisten rahastoyhtiöiden suomen sivuliikkeet. Sijoituspalveluyritysten luvuissa ovat mukana kotimaiset sijoituspalveluyritykset ja ulkomaisten sijoituspalveluyritysten suomen sivuliikkeet.

Rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten taloudellinen tila (excel)

Rahastoyhtiöt

Toimiala käsittää kannattavuuden osalta kotimaiset rahastoyhtiöt, kotimaiset toimiluvalliset vaihtoehtorahastojen hoitajat ja Suomessa toimivat vastaavat sivuliikkeet. Kotimaisten rahastoyhtiöiden ulkomaiset sivuliikkeet eivät ole sisälly lukuihin. Vakavaraisuusluvuissa ei ole mukana ulkomaiset sivuliikkeet.

Rahastoyhtiöiden kuvien käsitteet

Tuloslaskelma

Vakavaraisuus

Rajoittavin pääomavaade:

 • Ei omaisuudenhoitoa harjoittava rahastoyhtiö, suurin vaade seuraavista:
  • perustuen hallinnoitaviin rahastopääomiin
  • perustuen yhtiön kiinteisiin yleiskustannuksiin
  • ehdoton minimipääoma
 • Omaisuudenhoitoa harjoittava rahastoyhtiö:
  • samat kuin kohdassa 1. mutta lisäksi huomioidaan luotto-, vastapuoliriskit. (CRR (EU) 575/2013 asetuksen artiklan 95 (ja 97) mukaan)
 • Vaihtoehtorahastojen hoitaja

Katso myös

Sijoituspalveluyritykset

Toimiala käsittää kannattavuuden osalta kotimaiset sijoituspalveluyritykset ja ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa toimivat sivuliikkeet. Vakavaraisuusluvuissa ei ole mukana ulkomaiset sivuliikkeet.

Sijoituspalveluyritysten kuvien käsitteet

​Tuloslaskelma

Vakavaraisuus

Rajoittavin pääomavaade

 • CRR (EU) 575/2013 asetuksen mukaan laskettu pääomavaatimus, lisäksi huomioidaan sijoituspalveluyrityksen ehdoton minimipääoma vaatimus (125.000 euroa tai 730.000 euroa riippuen toiminnan laajuudesta)