Luotto- ja takauskanta, erääntyneet ja järjestämättömät saamiset

Finanssivalvonta julkaisee neljännesvuosittain tilastoja talletuspankkien luotonannosta, pankkitakauksista, erääntyneistä ja järjestämättömistä saamisista sektoreittain. Toimialoittain tilastot julkaistaan luotoista ja järjestämättömistä saamisista yhteensä.

Järjestämättömien vastuiden (=järjestämättömien saamisten) määritelmä perustuu luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/2013 (CRR) artiklaan 47 a. Artiklassa luetellaan tilanteet, jolloin vastuu on luokiteltava järjestämättömäksi. Tällainen tilanne on mm. silloin, kun on kyse CRR artiklan 178 mukaisesta maksukyvyttömyydestä (vastapuolen vastuuseen liittyvä maksusuoritus on ollut yli 90 päivää erääntyneenä tai kun arvion mukaan on todennäköistä, että vastapuoli ei maksa vastuutaan maksuvaikeuksien vuoksi) tai kun vastuun arvon katsotaan alentuneen sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti.

Valvottavien tulee raportoida järjestämättömät saamiset bruttomääräisenä. Bruttomääräisessä erässä on mukana saamisiin kohdistuvat arvonalentumistappiot.

Luotonannon kokonaislukuun sisältyvät kotimainen pankkisektori ja ulkomaisten luottolaitosten talletuspankkitoimintaa Suomessa harjoittavat sivuliikkeet.

Historia

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Luotto- ja takauskanta, erääntyneet ja järjestämättömät saamiset sekä arvonalentumistappiot

Finanssivalvonta julkaisi neljännesvuosittain tilastoja talletuspankkien luotonannosta, pankkitakauksista, erääntyneistä ja järjestämättömistä saamisista sektoreittain ja toimialoittain.

Järjestämättömien saamisten määritelmä perustuu Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) laatimaan tekniseen standardiin Technical standard on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99 (4) Regulation (EU) No 575/2013.

Määritelmän mukaan järjestämättömät saamiset erään luetaan uusina erinä seuraavat:

  • erääntymättömät saamiset, jotka todennäköisesti jäävät maksamatta
  • alle 90 päivää erääntyneinä olleet saamiset, jotka todennäköisesti jäävät maksamatta.

Valvottavien tulee raportoida järjestämättömät saamiset bruttomääräisenä aikaisemman nettomääräisen raportoinnin sijasta. Bruttomääräisessä erässä on mukana saamisiin kohdistuvat arvonalentumistappiot, nettomääräisessä erässä saamisista on vähennetty arvonalentumistappiot. 

Finanssivalvonnan verkkopalvelussa on 12/2013 asti tilastoitu kuukausittain nettomääräisiä järjestämättömiä saamisia. Määritelmämuutoksen seurauksena nykyinen nettomääräinen aikasarjaraportoinnin tilastointi verkkopalveluissa on lopetettu. 

Uusi tilastointi aloitetaan ajankohdasta 12/2014. Tilastossa esitetään luotto-ja takauskanta, erääntyneet ja järjestämättömät saamiset sekä arvonalentumistappiot. Tilastointi on neljännesvuosittain.

Luotonannon kokonaislukuun sisältyvät Aktia Pankki, Danske Bank, Evli Pankki, Hypoteekkiyhdistys, Nordea, Oma Säästöpankki, OP Osuuskunta, Paikallisosuuspankit (POP), S-Pankki, Säästöpankit ennen yhteenliittymää, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi, Ålandsbanken ja ulkomaisten luottolaitosten talletuspankkitoimintaa Suomessa harjoittavat raportointivelvolliset sivukonttorit.

31.12.2014–31.3.2018 (excel)

Luotonanto ja pankkitakaukset sektoreittain ja toimialoittain

Raportointiuudistuksen vuoksi tätä tilastoa ei enää päivitetä. ​

Finanssivalvonta julkaisi neljä kertaa vuodessa tilastoja talletuspankkien luotonannosta ja pankkitakauksista sektoreittain ja toimialoittain.

Toimialaluokitus muuttui vuoden 2009 alussa, joten tilaston tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia ennen vuotta 2009 julkaistujen tietojen kanssa.

Luotonantoon sisältyvät sekä euromääräiset että valuuttamääräiset erät.

Luotonanto sisältää sekkiluotot, vekselit, velkakirjalainat, osamaksusopimussaamiset, laskusaamisten ja ostolaskujen rahoituksen, luottokorttisaamiset, muun luotonannon, repo-ostot sekä rahoitusleasingin. Pankkitakaukset sisältyvät luotonantoon 30.6.2005 alkaen.

Luotonannon kokonaislukuun sisältyvät Nordea Pankki Suomi Oyj, OP-Pohjola osk, Danske Bank Oyj, Aktia Pankki Oyj, Eufex Pankki Oyj, Evli Pankki Oyj, FIM Pankki Oy, LähiTapiola Pankki Oyj, S-Pankki Oy, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy, Ålandsbanken Abp, paikallisosuuspankit, säästöpankit ja ulkomaisten luottolaitosten talletuspankkitoimintaa Suomessa harjoittavat raportointivelvolliset sivukonttorit.

1999-2013 (excel)

Järjestämättömät saamiset

Finanssivalvonnan verkkopalveluissa on 12/2013 asti tilastoitu kuukausittain nettomääräisiä järjestämättömiä saamisia. Määritelmämuutoksen seurauksena nykyinen nettomääräinen aikasarjaraportoinnin tilastointi verkkopalveluissa on lopetettu. 

Finanssivalvonta julkaisi tilastotietoa talletuspankkien konsernitason järjestämättömistä saamisista ja arvonalentumistappioista.

Järjestämättömiin saamisiin luetaan järjestämättömät saamiset, takaussaamiset ja nollakorkoiset luotot.

Järjestämättömät saamiset on määritelty Rahoitustarkastuksen standardissa RA4.6.

Taulukko päivitetään kuukausittain.

1997-2013 (excel)

Järjestämättömät saamiset ja arvonalentumistappiot sektoreittain ja toimialoittain

Finanssivalvonnan verkkopalveluissa on 12/2013 asti tilastoitu kuukausittain nettomääräisiä järjestämättömiä saamisia. Määritelmämuutoksen seurauksena nykyinen nettomääräinen aikasarjaraportoinnin tilastointi verkkopalveluissa on lopetettu. Finanssivalvonta julkaisee neljä kertaa vuodessa tilastotietoa talletuspankkien erääntyneistä ja järjestämättömistä saamisista sekä arvonalentumistappioista sektoreittain ja toimialoittain.

Toimialaluokitus muuttui vuoden 2009 alussa, joten tilaston tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia ennen vuotta 2009 julkaistujen tietojen kanssa.

Lukuihin sisältyvät Nordea Pankki Suomi Oyj, OP-Pohjola osk, Danske Bank Oyj, Aktia Pankki Oyj, Eufex Pankki Oyj, Evli Pankki Oyj, FIM Pankki Oy, LähiTapiola Pankki Oyj, S-Pankki Oy, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy, Ålandsbanken Abp, paikallisosuuspankit, säästöpankit ja ulkomaisten luottolaitosten talletuspankkitoimintaa Suomessa harjoittavat raportointivelvolliset sivukonttorit.

30.6.2005–31.12.2013 (excel)