Kredit- och garantistock, förfallna och nödlidande fordringar

Finansinspektionen publicerar varje kvartal statistik om inlåningsbankernas utlåning och bankgarantier samt om förfallna och nödlidande fordringar efter sektor. Efter sektor statistikförs krediter och nödlidande fordringar sammanlagt.

Definitionen av nödlidande exponeringar (=nödlidande fordringar) baserar sig på artikel 47a i Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR). I artikeln anges sådana situationer där en exponering ska klassificeras som nödlidande. Detta är fallet bland annat vid fallissemang enligt artikel 178 i CRR (motpartens betalning är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar eller det bedöms vara osannolikt att gäldenären kommer att betala fordran på grund av betalningssvårigheter) eller när exponeringen anses ha minskat i värde i enlighet med tillämpliga redovisningsregler.

Tillsynsobjekten ska rapportera oreglerade fordringar till bruttobelopp. I bruttobeloppet ingår nedskrivningar som riktar sig mot fordringarna.

Totalsiffrorna omfattar utlåningen i den inhemska banksektorn och filialer till utländska kreditinstitut som bedriver inlåningsbanksverksamhet i Finland.

Historia

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Kredit- och garantistock, förfallna och oreglerade fordringar samt nedskrivningar

Finansinspektionen publicerade varje kvartal statistik om inlåningsbankernas utlåning och bankgarantier samt förfallna och oreglerade fordringar efter sektor och näringsgren.

Definitionen av oreglerade fordringar baserar sig på Europeiska bankmyndighetens (EBA) standard Technical standard on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99 (4) Regulation (EU) No 575/2013.

Enligt definitionen är nya poster som ska inräknas i den oreglerade volymen:

  • icke-förfallna fordringar som sannolikt inte kommer att betalas
  • fordringar som varit förfallna kortare tid än 90 dagar och som sannolikt inte kommer att betalas.

Tillsynsobjekten ska rapportera oreglerade fordringar till bruttobelopp i stället för den tidigare rapporteringen till nettobelopp. I bruttobeloppet ingår nedskrivningar som riktar sig mot fordringarna, medan nettobeloppet är fordringarna minskade med nedskrivningarna. 

I Finansinspektionens nättjänst har fram till och med 12/2013 månatligen statistikförts oreglerade fordringar till nettobelopp. Till följd av den ändrade definitionen har den nuvarande statistikföringen till nettobelopp av de rapporterade tidsserierna upphört i nättjänsten. 

Den nya statistikföringen inleds fr.o.m. 12/2014. Statistiken upptar kredit- och garantistocken, förfallna och oreglerade fordringar samt nedskrivningar. Statistiken upprättas kvartalsvis.

Totalsiffrorna omfattar utlåningen i Aktia Bank, Danske Bank, Evli Bank, Hypoteksföreningen, Nordea, Oma Sparbank, OP Andelslag, Lokalandelsbankerna (POP), S-Banken, Sparbankerna före sammanslutningen, Sparbankernas Centralbank Finland, Ålandsbanken och utländska kreditinstituts rapporteringsskyldiga filialer som bedriver inlåningsbankverksamhet i Finland.

31.12.2014–31.3.2018 (excel)

Utlåning och bankgarantier efter sektor och näringsgren

Vi bygger om vår webbplats och denna sida är under uppdatering. Vi beklagar eventuella störningar.

På grund av rapporteringsreformen den här statistiken uppdateras inte längre.

​Finansinspektionen publicerade fyra gånger per år statistik om inlåningsbankernas utlåning och bankgarantier efter sektor och näringsgren.

Näringsgrensindelningen ändrades vid början av 2009 och statistiken är därför inte till alla delar jämförbar med statistik som publicerats före 2009.

Utlåning såväl i euro som i utländsk valuta ingår.

Utlåning = checkkrediter + växlar + skuldebrevslån + avbetalningsavtalsfordringar + finansiering av fakturafordringar + finansiering av inköpsfakturor + kreditkortsfordringar + övrig utlåning + redoköp + finansiell leasing. I utlåningen inräknas bankgarantier fr.o.m. den 30 juni 2005.

Totalsiffrorna omfattar utlåningen i Nordea Bank Finland Abp, OP-Pohjola anl, Danske Bank Abp, Aktia Bank Abp, Eufex Bank Abp, Evli Bank Abp, FIM Bank Ab, LokalTapiola Bank Abp, S-Banken Ab, Sparbankernas Centralbank Finland Ab, Ålandsbanken Abp, lokalandelsbankerna, sparbankerna och utländska kreditinstituts rapporteringsskyldiga filialer med inlåningsbanksverksamhet i Finland.

1999–2013 (excel)

Oreglerade fordringar

​I Finansinspektionens nättjänst har fram till och med 12/2013 månatligen statistikförts oreglerade fordringar till nettobelopp. Till följd av den ändrade definitionen har den nuvarande statistikföringen till nettobelopp av de rapporterade tidsserierna upphört i nättjänsten.         

Finansinspektionen publicerade statistik om inlåningsbankernas oreglerade fordringar och nedskrivningar. Materialet omfattade inlåningsbankerna på koncernnivå.

I diagrammet har följande poster inräknats i den oreglerade volymen; oreglerade fordringar, krediter med nollränta och garantifordringar.

Begreppen oreglerade fordringar har definierats i standard RA4.6

Tabellen uppdaterade varje månad.

1997-2013 (excel)

Oreglerade fordringar och nedskrivningar efter sektor och näringsgren

​I Finansinspektionens nättjänst har fram till och med 12/2013 månatligen statistikförts oreglerade fordringar till nettobelopp. Till följd av den ändrade definitionen har den nuvarande statistikföringen till nettobelopp av de rapporterade tidsserierna upphört i nättjänsten. 

Finansinspektionen publicerade fyra gånger per år statistik om inlåningsbankernas förfallna och oreglerade fordringar och nedskrivningar efter sektor och näringsgren.

Näringsgrensindelningen ändrades vid början av 2009 och statistiken är därför inte till alla delar jämförbar med statistik som publicerats före 2009.

Totalsiffrorna omfattar Nordea Bank Finland Abp, OP-Pohjola anl, Danske Bank Abp, Aktia Bank Abp, Eufex Bank Abp, Evli Bank Abp, FIM Bank Ab, LokalTapiola Bank Abp, S-Banken Ab, Sparbankernas Centralbank Finland Ab, Ålandsbanken Abp, lokalandelsbankerna, sparbankerna och utländska kreditinstituts rapporteringsskyldiga filialer med inlåningsbanksverksamhet i Finland.

30.6.2005–31.12.2013 (excel)