Kredit- och garantistock, förfallna och oreglerade fordringar

Finansinspektionen publicerar varje kvartal statistik om inlåningsbankernas utlåning och bankgarantier samt om förfallna och oreglerade fordringar efter sektor. Från och med 6/2018 statistikförs endast krediter och oreglerade fordringar sammanlagt efter sektor.

Definitionen av oreglerade fordringar baserar sig på Europeiska bankmyndighetens (EBA) standard Technical standard on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99 (4) Regulation (EU) No 575/2013. En fordring ska redovisas som en oreglerad fordring då betalningar som förfallit i anslutning till den varit obetalda i mer än 90 dagar eller då det är sannolikt att gäldenären inte kommer att betala sin fordring på grund av betalningssvårigheter.

Tillsynsobjekten ska rapportera oreglerade fordringar till bruttobelopp. I bruttobeloppet ingår nedskrivningar som riktar sig mot fordringarna.
I Finansinspektionens nättjänst har oreglerade fordringar till nettobelopp (med avdrag för nedskrivningsförluster) statistikförts månatligen fram till 12/2013. Till följd av den ändrade definitionen har den nuvarande statistikföringen till nettobelopp av de rapporterade tidsserierna upphört i nättjänsten. Statistikföringen av oreglerade fordringar brutto inleddes fr.o.m. 12/2014. Statistiken upprättas kvartalsvis.

Totalsiffrorna omfattar utlåningen i den inhemska banksektorn och filialer till utländska kreditinstitut som bedriver inlåningsbanksverksamhet i Finland.

Statistik enligt den gamla definitionen uppdateras inte längre.

Historia

Kredit- och garantistock, förfallna och oreglerade fordringar samt nedskrivningar

Finansinspektionen publicerar varje kvartal statistik om inlåningsbankernas utlåning och bankgarantier samt förfallna och oreglerade fordringar efter sektor och näringsgren.

Definitionen av oreglerade fordringar baserar sig på Europeiska bankmyndighetens (EBA) standard Technical standard on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99 (4) Regulation (EU) No 575/2013.

Enligt definitionen är nya poster som ska inräknas i den oreglerade volymen:

  • icke-förfallna fordringar som sannolikt inte kommer att betalas
  • fordringar som varit förfallna kortare tid än 90 dagar och som sannolikt inte kommer att betalas.

Tillsynsobjekten ska rapportera oreglerade fordringar till bruttobelopp i stället för den tidigare rapporteringen till nettobelopp. I bruttobeloppet ingår nedskrivningar som riktar sig mot fordringarna, medan nettobeloppet är fordringarna minskade med nedskrivningarna. 

I Finansinspektionens nättjänst har fram till och med 12/2013 månatligen statistikförts oreglerade fordringar till nettobelopp. Till följd av den ändrade definitionen har den nuvarande statistikföringen till nettobelopp av de rapporterade tidsserierna upphört i nättjänsten. 

Den nya statistikföringen inleds fr.o.m. 12/2014. Statistiken upptar kredit- och garantistocken, förfallna och oreglerade fordringar samt nedskrivningar. Statistiken upprättas kvartalsvis.

Totalsiffrorna omfattar utlåningen i Aktia Bank, Danske Bank, Evli Bank, Hypoteksföreningen, Nordea, Oma Sparbank, OP Andelslag, Lokalandelsbankerna (POP), S-Banken, Sparbankerna före sammanslutningen, Sparbankernas Centralbank Finland, Ålandsbanken och utländska kreditinstituts rapporteringsskyldiga filialer som bedriver inlåningsbankverksamhet i Finland.

31.12.2014–31.3.2018 (på finska)

Utlåning och bankgarantier efter sektor och näringsgren

Vi bygger om vår webbplats och denna sida är under uppdatering. Vi beklagar eventuella störningar.

Oreglerade fordringar

Vi bygger om vår webbplats och denna sida är under uppdatering. Vi beklagar eventuella störningar.

Oreglerade fordringar och nedskrivningar efter sektor och näringsgren

Vi bygger om vår webbplats och denna sida är under uppdatering. Vi beklagar eventuella störningar.