Solvens II -statistikuppgifter

Statistikuppgifterna har getts om företagen under tillsyn med stöd av direktivet om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 2009/138/EG. I enlighet med artikel 316.2 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska uppgifter lämnas om de fyra föregående kalenderåren. Före 2020, om uppgifter finns tillgängliga för mindre än fyra år, ska uppgifter lämnas om alla tillgängliga tidigare år.

Solvens II -statistikuppgifter för år 2016–2019: Mall A och B (excel)

Mall A innehåller följande uppgifter om försäkrings- och återförsäkringsföretag:

  • typer av företag
  • företags användning av justeringar eller övergångsåtgärder
  • tillgångar, skulder och eget kapital
  • standardformeln för solvenskapitalkravet
  • interna modeller för solvenskapitalkravet
  • kapitaltillägg för solvenskapital

Mall B innehåller följande uppgifter om försäkringsgrupper:

  • typer av grupper
  • redovisningsmetod och kapitalbas på gruppnivå
  • solvenskapitalkrav på gruppnivå
  • gruppinterna modeller

Solvens II -statistikuppgifter för år 2016–2019: Mall C och D (excel)

Mall C och D innehåller uppgifter om tillsynsmyndighet.

Solvens II -regelverk