Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ansöka om särskild auktorisation enligt EU:s gräsrotsfinansieringsförordning (2020/1503). Sökanden ska beakta att behandlingen av auktorisationen tar flera månader.

Blankett för ansökan om auktorisation

Inlämnande av auktorisationsmaterial till Finansinspektionen

En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska lämna in auktorisationsmaterialet till Finansinspektionens registratorskontor: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Efter att ha mottagit anmälan kontaktar Finansinspektionen anmälaren för att uppge handläggare och uppskattad behandlingstid.

Tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster från Finland till ett EES-land

En tillhandahållare av gräsrotsfinansieringstjänster som fått auktorisation i Finland kan tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster i ett annat EES-land genom att gränsöverskridande tillhandahålla tjänster. Inledandet av verksamhet förutsätter ett anmälningsförfarande, där tjänsteleverantören lämnar information enligt artikel 18 § i EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (2020/1503) till Finansinspektionen genom att använda nedanstående formulär. En anmälan ska också göras om ändringar i dessa uppgifter.

Finansinspektionen skickar uppgifterna inom tio arbetsdagar till de behöriga myndigheterna i de länder till vilka tillhandahållaren av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att erbjuda tjänster, samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Verksamhet kan inledas genast efter att Finansinspektionen lämnat en anmälan eller senast inom 15 dagar.

Formulär

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänst

Tillhandahållande av annan lånebaserad gräsrotsfinansiering från Finland till utlandet

Om tjänsteleverantören tillhandahåller sådan annan lånebaserad gräsrotsfinansiering som avses i 1 § 2 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (203/2022), får den tillhandahålla tjänsten från Finland till en annan stat, såvida det är tillåtet i staten i fråga.

Tillhandahållande av annan lånebaserad gräsrotsfinansiering ska anmälas bland tjänsterna på formuläret ovan såsom annan verksamhet som inte hör till tillämpningsområdet för EU:s förordning om gräsrotsfinan­siering. Tjänsteleverantören ska i god tid på förhand meddela Finansinspektionen om vilka tjänster eller vilken verksamhet som ska tillhandahållas samt i vilken stat och hur de kommer att tillhandahållas. En anmälan ska också göras om ändringar i dessa uppgifter.

Gränsöverskridande tjänster tillhandahålls från EES-området till Finland

En tillhandahållare av gräsrotsfinansieringstjänster som fått auktorisation i ett annat EES-land kan tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till Finland. Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster förutsätter att myndigheten i hemstaten lämnar ett meddelande till Finansinspektionen. Meddelandena finns i anmälningsregistret