Rapportera misstänkta fall av missbruk

Anvisningar om rapportering av misstänkta överträdelser av bestämmelserna om penningtvätt

1. Rapporter om misstänkta överträdelser av bestämmelserna om penningtvätt från anställda eller ombud hos företag under tillsyn

De företag som står under Finansinspektionens tillsyn ska ha rutiner för att deras anställda eller ombud internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera misstankar om överträdelser av penningtvättslagen och av bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Ett företag under tillsyn behöver dock inte ha sådana rutiner, om Finansinspektionen utifrån företagets ansökan beslutar att Finansinspektionens rapporteringskanal är tillräcklig med tanke på den rapporteringsskyldigas storlek och verksamhet samt risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

När Finansinspektionen har beslutat att anställda och ombud hos ett företag under tillsyn kan använda Finansinspektionens rapporteringskanal, behöver företaget under tillsyn inte ordna någon egen rapporteringskanal. Anvisningar om ansökan från företaget under tillsyn finns här.

En anställd eller ett ombud som lämnar en rapport behöver inte ha särskilda bevis som stöd för sina misstankar, utan det räcker med en grundad misstanke. Rapportören skyddas av att systemet är konfidentiellt. Rapportören skyddas också av att enligt 71 a § i lagen om Finansinspektionen ska en person inte vad gäller utlämnandet ställas till ansvar för överträdelse av sådana restriktioner för röjande av information som grundar sig på avtal, lag, förordning eller föreskrift. Om rapporten emellertid visar sig vara uppenbart obefogad, kan den leda till begäran om polisutredning.

Anvisning om anställdas och ombuds rapportering

2. Andra rapporter om misstänkta överträdelser av bestämmelserna om penningtvätt av företag under tillsyn

Också andra än anställda och ombud hos ett företag under tillsyn kan rapportera till Finansinspektionen om företagets förfaranden som rapportören anser att strider mot bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt. En misstanke om en överträdelse innebär inte bara en misstanke om brott, utan den omfattar alla misstänkta överträdelser av bestämmelser.

Vem som helst kan rapportera en misstänkt oegentlighet. Rapportören torde i allmänhet vara i sådan ställning där han eller hon kan få tillgång till icke-offentlig information om verksamheten hos en sammanslutning som står under Finansinspektionens tillsyn eller hos sammanslutningens ledning eller anställda. Sådana sammanslutningar är exempelvis kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkringsbolag och fondbolag (förteckningen över företag under Finansinspektionens tillsyn). En sammanslutning kan också ha ett bolagsinternt rapporteringssystem. Finansinspektionens system är en alternativ kanal för rapportering av misstänkta oegentligheter.

Rapportören behöver inte ha särskilda bevis som stöd för sina misstankar, utan det räcker med en grundad misstanke. Rapportören skyddas av att systemet är konfidentiellt. Rapportören skyddas också av att enligt 71 a § i lagen om Finansinspektionen ska en person inte vad gäller utlämnandet ställas till ansvar för överträdelse av sådana restriktioner för röjande av information som grundar sig på avtal, lag, förordning eller föreskrift. Om rapporten emellertid visar sig vara uppenbart obefogad, kan den leda till en begäran om polisutredning.

Anvisningar om rapportering från företag under tillsyn

Vad är inte en misstänkt överträdelse?

a. Meningsskiljaktigheter mellan företaget under tillsyn och kunden och kundklagomål.

Systemet är inte avsett för behandling av meningsskiljaktigheter mellan företag under Finansinspektionens tillsyn som tillhandahåller finansiella tjänster och produkter och deras kunder. De omfattas av andra förfaranden (till exempel alternativa tvistlösningsorgan), se följande länk. Ärenden som rapporterats via systemet överförs till behörig tillsynsavdelning hos Finansinspektionen. Detsamma gäller förvaltningsklagan som anförts i fråga om aktörer under Finansinspektionens tillsyn som sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Kundklagomål ska alltså inte rapporteras via denna kanal.

b. Anmälningar om tvivelaktiga transaktioner

Om det är fråga om tvivelaktiga transaktioner kan de rapporteras direkt till polisen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen rahanpesuilmoitukset@poliisi.fi eller genom att ge polisen icke-brådskande information om tvivelaktigt material eller ett tvivelaktigt fenomen via polisens nättips www.poliisi.fi/sv/tipsa-oss. Anmälningar om brott tas inte emot via nättipsblanketten. Brottsanmälan kan göras elektroniskt i polisens nättjänst. Anmälan om en misstänkt överträdelse av penningtvättslagen kan göras med låg tröskel, och det förutsätts inga särskilda bevis som stöd för misstankarna. Anmälarens personuppgifter är sekretessbelagda, och de lämnas inte ut till det företag under tillsyn som anmälan gäller. Anmälan kan också göras anonymt.