Anvisningar om ansökan från företag under tillsyn

Företag under tillsyn ska utarbeta verksamhetsprinciper och rutiner för rapportering och behandling av misstänkta överträdelser inklusive åtgärder för att skydda rapportören. Rutinerna ska omfatta anvisningar till de anställda och ombud om rapportering av misstänkta överträdelser. Rutinerna ska stå i rätt proportion till arten och omfattningen av den verksamhet som företaget under tillsyn bedriver.

Om företaget under tillsyn har för avsikt att utnyttja Finansinspektionens rapporteringskanal som den rapporteringskanal som avses i 7 kap. 8 § i penningtvättslagen, ber vi företaget lämna en fritt formulerad ansökan till vårt registratorskontor (kirjaamo@finanssivalvonta.fi) och i meddelandets rubrik hänvisa till ansökan om användning av Finansinspektionens rapporteringskanal vid rapportering om misstänkta överträdelser av bestämmelserna om penningtvätt.

Ansökan ska innehålla företagets riskbedömning samt en motivering till varför företaget under tillsyn anser att Finansinspektionens rapporteringskanal är tillräcklig med hänsyn till företagets storlek och verksamhet samt risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Ansökan ska innehålla också de interna anvisningar, som anvisar de anställda och ombud för företaget att anmäla misstänkta överträdelser mot penningtvättsbestämmelserna via Finansinspektionens rapporteringskanal.

Ansökan behandlas hos Finansinspektionen varefter Finansinspektionen skickar sitt beslut i ärendet.

Det är fråga om ett avgiftsbelagt beslut av Finansinspektionen. Tillståndets pris bestäms i enlighet med den arbetsmängd som använts för behandlingen av ansökan.