Gällande regelverk

Under denna rubrik har vi samlat finska lagar och förordningar om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I Finland svarar finansministeriet för utvecklandet av lagstiftningen mot penningtvätt.

Direktiv och EU-förordningar

Enligt förordningen ska aktörerna meddela Finansinspektionen om observerade brister i betalningsuppgifterna. Underrättelserna ska skickas till Finansinspektionens e-postlåda maksuntiedot(at)fiva.fi. Underrättelsen ska göras på den blankett som öppnas via länken.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer innehåller närmare anvisningar om på vilket sätt betaltjänstleverantörer ska handla för att fylla kraven i förordning 2015/847. Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer på finska och svenska kan läsas på europeiska tillsynsmyndigheternas webbplatser.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer har genomförts genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2018.

Finland har utnyttjat möjligheten att med stöd av det fjärde penningtvättsdirektivet kräva att utländska aktörer som tillhandahåller betaltjänster eller utgivning av elektroniska pengar i Finland ska utse en central kontaktperson (penningtvättslagen, kap. 3 § 14).

De europeiska tillsynsmyndigheterna har utarbetat en rapport om ansvariga enheters skyldighet att genomföra riktlinjer och förfaranden på koncernnivå rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i situationer där den ansvariga enheten har en filial eller ett dotterbolag i ett s.k. tredjeland, där lagstiftningen begränsar efterlevnad av koncernens riktlinjer och rutiner. Rapporten har överlämnats till kommissionen för godkännande.

Lagar och förordningar

Ansökan om undantag

Ansökan om tillstånd att avvika från datasöksystemet enligt lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (571/2019)

Lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton trädde i kraft den 1 maj 2019. Enligt lagen ska kredit- och betalningsinstitut antingen upprätta ett datasöksystem eller på något annat sätt lämna de uppgifter som föreskrivs i lagen till tullens särskilda kontoregister före den 1 september 2020. Skyldigheten baserar sig på bestämmelserna i det s.k. femte penningtvättsdirektivet.

Enligt 4 § i lagen kan Finansinspektionen bevilja ett kreditinstitut tillstånd att avvika från skyldigheten att administrera ett datasöksystem (nedan: undantag). Trots att undantag beviljats är kreditinstitutet skyldigt att lämna in de lagstadgade uppgifterna till tullens bank- och betalkontoregister.

Lämna in en fritt formulerad ansökan om undantag till Finansinspektionen. Grunder för beviljande av undantag är bl.a. kreditinstitutets storlek och verksamhetens art och omfattning. Om bankerna hör till samma grupp av banker och använder samma system, kan de ansöka om undantag tillsammans. Exempel på sådana banker är Sparbanksgruppen, utom de självständiga sparbankerna, och POP-bankerna.

Vi ber er lämna in ansökan om undantag före den 30 April 2020 till Finansinspektionens registratur (kirjaamo(at)fiva.fi) elektroniskt i något av de vanligaste textbehandlingsformaten (word, pdf osv.). Ansökan kan vid behov kompletteras efter den utsatta tidsfristen.

Anteckna ärendets diarienummer FIVA 15/02.01.04/2019 och meddela till vilka delar ansökan innehåller information som utgör affärs- eller yrkeshemlighet.

Föreskrifter och anvisningar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism träder (i kraft 26.6.2023)

Föreskrifter och anvisningar 14/2021 Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer om intern styrning

Standard 2.4

Kundkännedom – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (upphävs 26.6.2023)