IFRS-tillsyn

Tillsynen av finansiell rapportering (redovisningstillsyn) är riskbaserad. Utifrån givna riskfaktorer väljer Finansinspektionen ut de bolag vars årsredovisningar och andra finansiella rapporter ska ses över i sin helhet (full review). Årsredovisningar och andra finansiella rapporter kan också ses över delvis så att man tar fasta på någon särskild redovisningsaspekt. Föremål för sådan s.k. tematisk tillsyn har varit till exempel nedskrivningsprövning av goodwill och företagsförvärv. Redovisningstillsynen omfattar också reaktiv tillsyn, där ändamålsenligheten av den bokslutsbehandling bolaget valt för en enskild fråga undersöks på basis av börsmeddelanden eller klagomål.

Redovisningstillsynen gäller bokslut, verksamhetsberättelser och delårsrapporter från noterade bolag och företag under Finansinspektionens tillsyn. Tillsynen omfattar både koncernredovisningar och separata finansiella rapporter.

I tillsynsarbetet ingår också utredningar om olika bokslutsteman, som läggs ut på webben. Dessutom förs diskussioner med representanter för de noterade bolagen och andra intressenter, inklusive revisionsbranschen.

Vad innebär IFRS-tillsyn för noterade bolag? (på finska)

Du måste acceptera kakor för att öppna denna funktion.

  • marknadsföringskakor

Klicka här för att redigera kakainställningar.

Video manuskript på svenska (pdf)

Internationellt samarbete

Finansinspektionen (FI) deltar aktivt i samarbetet mellan redovisningstillsynsmyndigheterna i EU. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) ständiga arbetsgrupp Corporate Reporting Standing Committee (CRSC) samordnar tillsynen och den övriga verksamheten i medlemsorganisationerna i frågor som gäller den finansiella rapporteringen från noterade bolag.

CRSC har utvecklat tillsynssamarbetet och tagit fram samordnade metoder för redovisningstillsyn i Europa. Samarbetet syftar å ena sidan till att harmonisera tillsynsmetoderna och å andra sidan till att främja en enhetlig tillämpning av IFRS-standarderna. Samarbete och samordning mellan tillsynsmyndigheterna spelar en nyckelroll i ett läge där regleringen är global och tillsynsbesluten därför bör vara globalt tillämpliga.

CRSC ordnar regelbundna sammankomster mellan redovisningstillsynsmyndigheterna (European Enforcers Coordination Sessions, EECS) där också Finansinspektionen deltar. EECS administrerar den gemensamma tillsynsdatabasen där alla väsentliga tillsynsbeslut som fattats i EU-medlemsländerna registreras. ESMA offentliggör en del av dessa beslut 2-3 gånger om året. Besluten offentliggörs för att marknadsdeltagarna ska få information om vad de europeiska tillsynsmyndigheterna fäster sig vid i redovisningstillsynen.

EECS:s databasbeslut
IFRS-tillsyn, standardansvariga

Standard

Standardansvarig

Tillsyn av IFRS- och hållbarhetsrapportering Tiina Visakorpi
IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas Nina Lindeman
IFRS 3 Rörelseförvärv Nina Lindeman
IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter Nina Oker-Blom
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar Leena Sinisalo
IFRS 8 Rörelsesegment Nina Oker-Blom
IFRS 9 Finansiella instrument Leena Sinisalo
IFRS 10 Koncernredovisning Nina Lindeman
IFRS 11 Samarbetsarrangemang Nina Lindeman
IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag Nina Lindeman
IFRS 13 Värdering till verkligt värde Nina Oker-Blom, Leena Sinisalo, 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder Riitta Pelkonen
IFRS 16 Leasingavtal Nina Oker-Blom
IFRS 17 Försäkringsavtal Leena Sinisalo
IAS 1 Utformningen av finansiella rapporter Nina Lindeman
IAS 12 Inkomstskatter Riitta Pelkonen
IAS 19 Ersättningar till anställda Laura Heinola
IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser Leena Sinisalo
IAS 24 Upplysningar om närstående Laura Heinola
IAS 27 Separata finansiella rapporter Nina Lindeman
IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures Nina Lindeman
IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering Leena Sinisalo
IAS 36 Nedskrivningar Nina Oker-Blom
IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar Nina Lindeman
IAS 38 Immateriella tillgångar Riitta Pelkonen
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering Leena Sinisalo
IAS 40 Förvaltningsfastigheter Nina Oker-Blom
NFI Non-financial information Sirpa Joutsjoki
Taksonomi Sirpa Joutsjoki
Hållbarhetsrapportering Laura Heinonen
Revisionsfrågor Tiina Visakorpi

Se också: