Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionens tillsyn över bekämpningen av penningtvätt är riskbaserad. Tillsynsstrategin täcker också tillsyn över bekämpning av finansiering av terrorism samt iakttagande av sanktioner. Strategins syfte är att beskriva vilka sektorer under tillsyn som är viktigast och hur de övervakas. Samtidigt är det viktigt att beakta att alla tillsynsmetoder kan riktas mot alla aktörer under tillsyn, om deras verksamhet väcker misstankar om brister i förpliktelserna som gäller penningtvätt. Strategin gäller tills vidare, och innehållet ses över årligen.

Företagen under tillsyn måste vara insatta i sina kunders verksamhet, identifiera och utreda tvivelaktiga affärstransaktioner och underrätta centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen om sina misstankar. Under denna rubrik har vi samlat anvisningar om kundkännedom och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism för företagen under tillsyn.

Åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism bygger på internationella standarder. Avsikten med regleringen är att etablera enhetliga uppföranderegler för kundkännedom på den globala finansmarknaden. I detta arbete har FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), som är en internationell samarbetsgrupp på regeringsnivå vid OECD en viktig roll. EU:s penningtvättsdirektiv bygger på FATF:s rekommendationer.

Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen i Finland undersöker inlämnade anmälningar om misstänkt penningtvätt. Lagstiftningen mot penningtvätt ligger på finansministeriets ansvar, medan det är Finansinspektionens uppgift att övervaka att rutinerna, riskhanteringen och den interna kontrollen hos företagen under tillsyn uppfyller lagens krav.

Ett företag under tillsyn eller en anställd i dess tjänst kan dömas till straff för försummelse av sina skyldigheter (enligt penningtvättslagen) avseende kundkännedom och förebyggande av penningtvätt/finansiering av terrorism. Ett företag under tillsyn kan göra sig skyldigt till penningtvätt av oaktsamhet exempelvis om företaget ger kunden hjälp eller råd vid placering, bildande av skenbolag eller överföring av medel trots att företaget har vägande skäl att betvivla kundens affärstransaktioner.

Det finns inga objekt att visa.