Rapporteringsmeddelande 10.11.2022 – 34/2022

Uppdaterade arbetsböcker och anvisningar för RA-rapporteringen har publicerats | Nationell rapportering (Virati)

Det uppdaterade rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna för rapporteringen om risker för och kontroll av penningtvätt och finansiering av terrorism (RA, Riskbedömningsenkät) kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst. Uppgifterna ska rapporteras från tidpunkten 31.12.2022. Rapportens referensdag är den 28.2.2023.

Finansinspektionen lägger till leverantörer av kontoinformationstjänster i gruppen RA-rapportörer från och med den 1 januari 2023.

De rapportörer som inte har haft verksamhet under 2022 eller, vilka inte har sådana identifierade kunder som avses i 3 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, ska emellertid lämna in en nollrapport.

Ändringar:

Uppdatering av kundkontrolluppgifter

Skatterättslig hemvist/hemort/huvudsakligt affärsställe

Produkter och tjänster, nya frågor

 • Tillhandahålls kunderna valutaväxlingstjänster? (kreditinstitut, tillhandahållare av betaltjänster, penningförmedlare)
  Rapportera om valutaväxlingstjänster tillhandahålls.
 • Tillhandahålls kunderna bankfackstjänster? ((kreditinstitut)
  Rapportera om kunderna tillhandahålls bankfackstjänster.
 • Tillhandahålls kunderna kredit i anslutning till betaltjänster? (tillhandahållare av betaltjänster)
  Rapportera om krediter i anslutning till betaltjänster tillhandahålls.

Organisering av verksamheten och verksamhetsprinciper, ny fråga

 • Finns det inom bolaget en oberoende kanal, genom vilken bolagets anställda och ombud kan rapportera misstankar om överträdelser av regleringen om penningtvätt?
  Rapportera om det inom bolaget finns en oberoende kanal, genom vilken bolagets anställda och ombud kan rapportera misstankar om överträdelser av lagen om penningtvätt och av bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Bestämmelser om förfarandet vid rapportering av misstänkta överträdelser finns i 7 kap. 8 § i lagen om penningtvätt.

Metoder för kundkontroll, fråga som tas bort:

 • 810 Dokument som godkänts för en första kontroll av kundens identitet och de metoder som används i samband med identitetskontroll

Metoder för kundkontroll, nya frågor:

 • Metoder som används vid första kontroll av identiteten
  Rapportera vilka metoder för identitetskontroll som används vid kontrollen av kundens eller kundens representants identitet för första gången på det sätt som avses i 3 kap. 2 § 1 och 3 mom. i lagen om penningtvätt. Med metod för stark autentisering och annan elektronisk metod avses i 3 kap. 11 § 3 punkten i lagen om penningtvätt avsedda metoder.
 • Handlingar som godkänts för första kontroll av identiteten
  Rapportera vilka handlingar för identitetskontroll som godkänns vid kontrollen av kundens eller kundens representants identitet för första gången på det sätt som avses i 3 kap. 2 § 1 och 3 mom. i lagen om penningtvätt. Med identifikator/certifikat avses stark autentisering i enlighet med 3 kap. 11 § 3 punkten i lagen om penningtvätt.

Dessutom har följande frågor klargjords:

 • 820,1100 (alla rapportörer)
 • 465-510 (penningförmedlare)
 • 675, 678, 682 (investeringstjänster, fondbolag, AIFM)

Fyll i uppgifterna för den person som fungerar som kontaktperson hos rapportören i punkten Kontaktuppgifter till den som ansvarar för uppgifterna.

Närmare upplysningar

 • Frågor om Virati-rapporteringen:
  VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om rapportens innehåll:
  ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi

Närmare information finns i Finansinspektionens webbtjänst