Skyldighet att lämna uppgifter om hypoteksbanksverksamhet

Med stöd av 9 § i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022, nedan "hypoteksbankslagen") ska Finansinspektionen offentliggöra information om den i Finland gällande lagstiftningen om säkerställda obligationer, de kreditinstitut som beviljats tillstånd för hypoteks-banksverksamhet och de säkerställda obligationer som dessa emitterat.

Gällande lagstiftning om säkerställda obligationer i Finland

Lagstiftning
Lag om hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022)
Lag om hypoteksbanksverksamhet (688/2010) (tillämpas enligt 51 § i hypoteksbankslagen)

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar
Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet (Föreskrifter och anvisningar 6/2012)
Rapportering av hypoteksbanksverksamhet (Föreskrifter och anvisningar 7/2012)

Kreditinstitut som fått tillstånd för hypoteksbanksverksamhet

Information om det tillstånd som berättigar till hypoteksbanksverksamhet har antecknats i förteckningen över Finansinspektionens tillsynsobjekt och finns bland uppgifterna om varje enskild aktör under ”Verksamhetstillstånd och annan auktorisation”.

Säkerställda obligationer som emitteras av hypoteksbanker och kreditinstitut

Enligt 37 § i hypoteksbankslagen får emittenten använda beteckningen europeiska säkerställda obligationer (premium) och översättningar av den på Europeiska unionens officiella språk endast för säkerställda obligationer som emitterats i enlighet med hypoteksbankslagen.

På grundval av det ovan sagda uppfyller alla säkerställda obligationer som emitterats under hypoteksbankslagen förutsättningarna för att använda beteckningen "europeiska säkerställda obligationer (premium)".