Tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet

Ett mål med kapitaltäckningsreglerna och tillsynen är att öka regleringens och tillsynens öppenhet. Vidgande av tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet ger även företagen under tillsyn och övriga intresserade tillgång till centraliserad information om hur regleringen och tillsynen genomförs. Enhetlig upplysningsskyldighet på EU-nivå förbättrar också jämförbarheten mellan olika EU-länder. Detta främjar även tillsynsmetodernas enhetlighet inom EU samt integrationen av EU:s inre marknad.

Tillsynsmyndigheternas skyldighet att offentliggöra upplysningar grundar sig på artikel 57.1 i värdepappersföretagsdirektivet (EU 2019/2034) (på engelska).

I kommissionens genomförandeförordning (2022/389) (på engelska) fastställs format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande av de upplysningar som omfattas av tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet.

Finansinspektionens upplysningar finns samlade i följande avsnitt:

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Lagar och andra författningar samt föreskrifter och allmän vägledning

Detta avsnitt innehåller upplysningar om nationell lagstiftning och nationella föreskrifter och anvisningar.

Rules and guidance (excel)

Valmöjligheter och handlingsutrymme

Detta avsnitt innehåller upplysningar om hur de alternativ och det handlingsutrymme som EU-regelverk tillåter tillämpas i Finland.

Options and discretions (excel)

Samlad kapitalbedömning

Detta avsnitt innehåller upplysningar om hur det internationella regelverket om den samlade kapitalbedömningsprocessen inom värdepappersföretag (SREP) tillämpas i Finland. Syftet med SREP är att säkerställa att instituten har det kapital som behövs för att täcka väsentliga risker och att de har intern styrning, internkontroll och riskhanteringssystem för att säkerställa en sund verksamhet. Den samlade kapitalbedömningen baserar sig på både kvantitativa och kvalitativa mått på riskhanteringen i företaget under tillsyn.

Supervisory review and evaluation process (SREP) (excel)

Statistik

I detta avsnitt presenteras nationell statistik om värdepappersföretag.

Statistik (excel)

Motsvarande upplysningar från övriga EU-länders tillsynsmyndigheter finns på Europeiska bankmyndighetens (EBA) webbplats.