Principer för det internationella samarbetet

Finansinspektionens internationella samarbete omfattar reglerings- och tillsynssamarbete. Finansinspektionen är en del av Europeiska systemet för finansiell tillsyn, som har tre tillsynsmyndigheter: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). Till systemet hör också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) som verkar i anslutning till Europeiska centralbanken samt de nationella tillsynsmyndigheterna. Finansinspektionen samarbetar även i utvalda internationella forum.

Därtill är Finansinspektionen medlem i den gemensamma banktillsynsmekanismen i Europa (SSM). SSM består av de nationella behöriga myndigheterna i de medlemsstater som deltar i banktillsynsmekanismen och av Europeiska centralbanken (ECB).

Mål och förfaranden

I det internationella samarbetet är Finansinspektionens mål att

  • identifiera riskerna på finansmarknaden i Finland och att vidta förutseende tillsynsåtgärder.
  • främja en effektiv och enhetlig tillsyn av SSM och att i Norden
  • inverka på att regleringen är ändamålsenlig och proportionerlig med tanke på finansmarknaden i Finland
  • främja reglerings- och tillsynsprojekt som gäller nya finansiella produkter och konsumentskyddet och inverka på att det i tillsynen av olika sektorer i dessa frågor iakttas så enhetliga riktlinjer på EU-nivå som möjligt
  • inverka på att det införs en så högklassig tillsynspraxis som möjligt inom hela EU-området särskilt genom att stärka tillsynskollegiernas verksamhet.

I det internationella samarbetet följer Finansinspektionen följande förfaranden:

  • öppenhet i beredningen av internationella ärenden gentemot ministerier och intressegrupper
  • riskbaserad och selektiv påverkan
  • professionell beredning av hög kvalitet
  • samarbete som grundar sig på konstruktiva förfaranden
Ordnandet av samarbetet

Direktionen fastställer principerna för det nationella samarbetet enligt 10 § 1 mom. 3 punkten i lagen om Finansinspektionen.

Kommunikation

Direktören informerar direktionen om frågor som aktualiserats i det internationella samarbetet och gör direktionen medveten om ärenden som har långtgående följder och är av stor principiell betydelse. Direktören informerar direktionen särskilt i det fall då Finansinspektionens ståndpunkt skiljer sig från Finlands officiella ställningstagande.

Finansinspektionen bidrar för egen del till ett öppet informationsutbyte mellan de nationella myndigheterna (särskilt mellan finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Bank) i det internationella regleringssamarbetet samt till en tillräcklig förhandsberedning och koordinering som förutsätts för att Finland effektivt ska kunna medverka. Därtill informerar Finansinspektionen intressegrupperna inom ramen för sekretessbestämmelserna om den pågående beredningen av författningar som enligt Finansinspektionens bedömning har en väsentlig inverkan på intressegruppernas verksamhet.

Finansinspektionen informerar branschen, inom de gränser som sekretessbestämmelserna tillåter, särskilt om de ärenden som behandlas i EU:s tillsynsnätverk.

Deltagande

Direktionen har utnämnt Finansinspektionens direktör att företräda Finansinspektionen i SSM:s tillsynsnämnd. Finansinspektionens direktör eller en person som direktören utser företräder Finansinspektionen i andra internationella organ.

Beslut om deltagande i arbetsgruppsarbete fattas inom Finansinspektionen enligt avtalade rutiner. För arbetet utses en ansvarsperson. Ansvarspersonen sköter om att informera om hur arbetet framskrider och drar upp riktlinjer för de ställningstaganden som presenteras inom Finansinspektionen. Noggrannare uppföranderegler kan ges i separata interna anvisningar.

Oberoende

Enligt SSM-förordningen1) agerar medlemmarna i tillsynsnämnden oberoende och objektivt i hela unionens intresse och de ska varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ. Motsvarande krav på oberoende regleras med stöd av förordningarna om de europeiska tillsynsmyndigheterna vad gäller tillsynsmyndigheternas direktionsmedlemmar (BoS).

1) Rådets förordning (EU) Nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut.

Europeiska systemet för finansiell tillsyn

De europeiska tillsynsmyndigheterna utgör den del av EU:s myndighetsorganisation. De har som mål att främja det gränsöverskridande tillsynsarbetet, säkerställa en enhetlig tillsynspraxis, minska osund konkurrens mellan tillsynsmyndigheterna och att främja jämlika konkurrensförhållanden. Tillsynsmyndigheterna kan utfärda regelverk som är bindande som sådana i medlemsländerna. Därtill kan tillsynsmyndigheterna ge råd till kommissionen samt anvisningar och rekommendationer. Utöver det praktiska tillsynssamarbetet förenhetligas tillsynspraxisen i tillsynskollegium och med hjälp av jämförelsebedömningar. Sektorövergripande tillsyns- och regleringsfrågor behandlas i den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Joint Committee).

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ansvarar för tillsynen av det finansiella systemets stabilitet på makronivå. Den bedömer de makrofinansiella riskerna med tanke på hela EU:s finansiella sektor. I kommittén arbetar centralbankerna tillsammans med tillsynsmyndigheterna.

Med stöd av lagen om Finansinspektionen utför Finansinspektionen sin uppgift inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn till den del det är fråga om reglering av finansmarknaden, i samarbete med finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt andra behöriga ministerier. Finansinspektionen ska utan dröjsmål informera det ministerium som ansvarar för beredning av lagstiftning som gäller finansmarknaden och finansmarknadens funktion om beredning av tekniska standarder som inletts vid en europeisk tillsynsmyndighet, då den tekniska standarden enligt Finansinspektionens bedömning kan påverka finsk lagstiftning, och om något annat ärende som inletts vid en europeisk tillsynsmyndighet då det är fråga om ett ärende som enligt Finansinspektionens bedömning kan påverka den finländska finansmarknadens funktion eller stabilitet.

Finansinspektionen strävar i sin internationella verksamhet att utifrån självständigt beslutsfattande främja sådana riktlinjer för tillsyn och reglering som är förenliga med den finska regeringens riktlinjer. Angående samarbetet som gäller pågående beredning av tekniska standarder inom finansbranschen hos de europeiska tillsynsmyndigheterna har det ingåtts avtal med finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM)

Genom SSM-förordningen har ECB tilldelats uppgifter i anslutning till stabilitetstillsynen. ECB utövar tillsyn över de så kallade systemviktiga bankerna tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna. ECB ansvarar indirekt för tillsynen av mindre betydande banker. Tillsynen av dem ankommer i första hand på de nationella tillsynsmyndigheterna.

Tillsynsnämnden ansvarar för att upprätta tillsynsriktlinjer och för förslag till tillsynsbeslut. ECB-rådet ansvarar för tillsynsbesluten. SSM:s egentliga operativa verksamhet inleddes i november 2014. Det praktiska tillsynsarbetet vad gäller systemviktiga kreditinstitut görs i en tillsynsgrupp som består av representanter för ECB och de nationella behöriga myndigheterna.

ECB Annual Report on Sanctioning Activities in the SSM in 2023 (på engelska)

ECB Annual Report on Sanctioning Activities in the SSM in 2022 (på engelska)

ECB Annual Report on Sanctioning Activities in the SSM in 2021 (på engelska)

ECB Annual Report on Sanctioning Activities in the SSM in 2020 (pdf, på engelska)

Avsiktsförklaringar som avser tillsynssamarbetet

Finansinspektionen kan bidra till och delta i upprättandet av avsiktsförklaringar som avser tillsynssamarbetet tillsammans med andra tillsynsmyndigheter för att effektivera och förtydliga den verksamhet som utländska aktörer utövar i Finland eller som finländska aktörer utövar i andra länder. Målet är att precisera tillsynssamarbetets principer med avtal i det fall då tillsynen kan effektiveras och förtydligas med avtal jämfört med en situation där avtal inte ingåtts. Verksamheten vid multinationella konglomerats tillsynskollegium bör grunda sig på en multilateral avsiktsförklaring. Tillsynsmyndigheterna deltar i kollegiernas verksamhet även då det gäller systemviktiga filialkontor. I upprättandet av avsiktsförklaringar bör uppmärksamhet fästas vid Finansinspektionens befogenheter och även i övrigt vid bestämmelserna i lagen om Finansinspektionen, bland annat vad gäller den ersättning som enligt 67 § i sagda lag eventuellt kan tas ut (eller ska betalas) för uppdrag.