Insiderfrågor

Vad är insiderinformation?

Insiderinformation definieras i artikel 7.1 a i  MAR.  Enligt definitionen avses med insiderinformation

information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.

Se även definitionerna av insiderinformation som gäller råvaruderivat och utsläppsrätter i artikel 7.1 b och c i MAR.

Specifik och väsentlig insiderinformation

I artikel 7.2 i MAR definieras kriteriet på specifik insiderinformation, enligt vilket information ska anses vara av specifik natur om den
anger omständigheter som föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har inträffat eller som rimligtvis kan förväntas inträffa och
är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller händelsens potentiella effekt på priserna på finansiella instrument.

Enligt väsentlighetskriteriet i artikel 7.4 i MAR ska information som sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument avse information som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut.

Förbud mot att använda och röja insiderinformation

Om du har fått insiderinformation, berörs du av förbudet i artikel 14 i MAR mot att skaffa eller överlåta det finansiella instrument som informationen gäller. Du får inte heller ge något annat råd vid anskaffning och överlåtelse av det finansiella instrumentet. Rådgivningsförbudet är tillämpligt även på andra transaktioner än handel med finansiella instrument.

Olagligt röjande av insiderinformation

Det är i regel förbjudet att röja insiderinformation. Det är dock tillåtet att röja insiderinformation, om röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. Insiderinformation får röjas endast i den mån som behövs på grund av de egna arbetsuppgifterna.