Sisäpiiriasiat

Mikä on sisäpiiritietoa?

Sisäpiiritieto määritellään MAR 7.1 artiklan a) alakohdassa.  Määritelmän mukaan sisäpiiritiedolla tarkoitetaan

  • täsmällistä, julkistamatonta tietoa, joka liittyy liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen, ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan.

Katso myös MAR 7.1 artiklan b) ja c) alakohtien määritelmät hyödykejohdannaisiin ja päästöoikeuksiin liittyvästä sisäpiiritiedosta.

Sisäpiiritiedon täsmällisyys ja olennaisuus

MAR 7 (2) artiklassa määritellään sisäpiiritiedon täsmällisyyskriteeri, jonka mukaan tiedon katsotaan olevan luonteeltaan täsmällistä, jos tieto

  • viittaa olosuhteisiin tai tapahtumiin, jotka ovat jo ilmenneet tai tapahtuneet, tai joiden voidaan kohtuudella odottaa ilmenevän tai tapahtuvan ja
  • on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä tiedon mahdollisesta vaikutuksesta rahoitusvälineen arvoon.

MAR 7 (4) artiklan olennaisuuskriteerin mukaan tiedolla, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen hintaan, tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena.

Sisäpiiritietoon liittyvät käyttö- ja ilmaisukiellot

Jos olet saanut sisäpiiritietoa, niin sinua koskee MAR 14 artiklassa säädetty kielto hankkia tai luovuttaa rahoitusvälinettä, jota tieto koskee. Et saa myöskään neuvoa toista rahoitusvälineen hankinnassa ja luovutuksessa. Neuvontakielto soveltuu myös muihin liiketoimiin kuin rahoitusvälineiden kauppaan.

Sisäpiiritiedon laiton ilmaiseminen

Sisäpiiritiedon ilmaiseminen on pääsääntöisesti kiellettyä. Sisäpiiritiedon ilmaiseminen on kuitenkin sallittua, jos se tapahtuu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. Sisäpiiritietoa saa ilmaista vain siinä määrin kuin se on omien työtehtävien vuoksi tarpeellista.