Sijoituspalvelun tarjoajia koskeva lainsäädäntö

Kansallinen lainsäädäntö

Sijoituspalvelulaki (747/2012)

VMA sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (234/2014)

VMA luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (76/2018)

VMA luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä (1372/2010)

Arvopaperimarkkinalaki (746/2012) erityisesti luvut 1 ja 14 

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (1070/2017), erityisesti luvut 4, 5 ja 7
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (348/2017), erityisesti luku 5
Laki arvopaperitileistä (750/2012)

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)

EU-lainsäädäntö

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi 2014/65/EU (myös MiFID II-direktiivi)

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetus (EU) 2019/2033

EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen (EU) 600/2014 (myös MiFIR-asetus)

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) 596/2014 (myös MAR-asetus)

Tiedonantovelvoiteasetus 2019/2088/EU (myös SFDR-asetus)

Katso osio "Rahoitusvälineiden kaupankäynti, sijoituspalvelut ja sijoittajansuoja – MiFID II ja MiFIR"

ESMAn ohjeistus

ESMA:n sijoituspalvelun tarjoajia koskeva ohjeistus löytyy täältä.

Keskeisiä ohjeita ovat esimerkiksi:

  • Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFID II:n vaatimuksista tietyiltä osin
  • Ohjeet tietämyksen ja pätevyyden arviointiin
  • Ohjeet MiFID II:n soveltuvuusvaatimuksista eräiltä osin
  • Ohjeet MiFID II -direktiivin tuotehallintavaatimuksista
  • Ohjeet MiFID II:n asianmukaisuutta ja yksinomaan asiakastoimeksiantojen toteuttamista koskevista vaatimuksista tietyiltä osin

EBA ohjeistus

Ohjeet EU:n vakavaraisuusdirektiivin mukaisesta sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta (EBA/GL/2021/14)

Ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten (EBA/GL/2021/06) (EBA:n ja ESMA:n yhteinen ohje)

Finanssivalvonnan sääntely   

Määräys- ja ohjekokoelma

Finanssivalvonnan kannanotot ja tulkinnat