Vakavaraisuusvalvojan tiedonantovelvollisuus

Vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan yhtenä tavoitteena on parantaa sääntelyn ja valvonnan avoimuutta. Valvojan tiedonantovelvollisuuden lisäämisen myötä valvottaville ja muille kiinnostuneille tarjoutuu mahdollisuus saada keskitetysti tietoa vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan toteutuksesta. Lisäksi tiedonantovelvollisuuden yhtenäinen toteutus EU-tasolla parantaa vertailtavuutta eri EU-maiden kesken. Tämä edistää osaltaan valvonnan menetelmien yhtenäisyyttä EU:ssa samoin kuin EU:n yhteismarkkinoiden integraatiota.

Valvojien velvollisuus tietojen julkaisemiseen perustuu sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusdirektiivin (EU 2019/2034) (engl.) artiklaan 57(1).

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (2022/389) (engl.) määritellään julkaistavien tietojen muoto, rakenne, sisällysluettelo ja vuotuinen julkistamisajankohta.

Finanssivalvonnan julkistamat tiedot löytyvät seuraavista osioista:

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Lait, asetukset, määräykset ja yleisohjeet

Tämä osio sisältää tietoa vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä sekä määräyksistä ja ohjeista.

Rules and guidance (excel)

Vaihtoehtojen ja kansallisen harkintavallan käyttö

Tässä osiossa esitetään tiedot EU-sääntelyn sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä Suomessa.

Options and discretions (excel)

Vakavaraisuuden kokonaisarvio

Tämä osio sisältää tiedon siitä, miten sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuden kokonaisarviota (SREP) koskevaa kansainvälistä sääntelyä sovelletaan Suomessa. Vakavaraisuuden kokonaisarvion tarkoituksena on varmistaa, että valvottavalla on riittävästi omia varoja olennaisten riskien kattamiseksi ja että valvottavalla on luotettava hallinto ja sisäinen valvonta sekä riskienhallintajärjestelmät toimintansa vakauden turvaamiseksi. Vakavaraisuuden kokonaisarvio sisältää sekä määrällisesti mitattavia että laadullisia, riskien hallinnan tasoon kohdistuvia elementtejä.

Supervisory review and evaluation process (SREP) (excel)

Tilastotiedot

Tässä osiossa esitellään aggregaattitasolla vakavaraisuuskehikkoon liittyvää kansallista tilastotietoa sijoituspalveluyrityksistä.

Tilasto (excel)

Vastaavat muiden EU-maiden vakavaraisuusvalvojien julkistamat tiedot löytyvät Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) verkkopalvelun kautta.