Rahastoyhtiöt

Rahastoyhtiö kerää yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja ja sijoittaa ne rahoitusvälineisiin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Rahastoyhtiö hallinnoi yhden tai useamman sijoitusrahaston varoja. Rahastoyhtiö ei omista sijoitusrahaston varoja, vaan ne ovat sijoitusrahastoon sijoittaneiden omaisuutta.

Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahaston varat erillään rahastoyhtiön omaisuudesta antamalla ne säilytysyhteisön säilytettäväksi.

Rahastoyhtiö saa harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa ja siihen olennaisesti liittyvää toimintaa, jos tällainen toiminta ei ole omiaan vahingoittamaan rahasto-osuudenomistajien etua. Rahastoyhtiölle voidaan lisäksi myöntää toimilupa tarjota omaisuudenhoitoa, sijoitusneuvontaa ja sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien säilytys- ja hoitopalveluja.

Rahastoyhtiön toiminta vaatii toimiluvan

Finanssivalvonta myöntää rahastoyhtiön toimiluvan. Luotettavan hallinnon järjestäminen on keskeinen kysymys toimilupaa myönnettäessä. Toimilupakäsittelyssä käydään läpi yhtiön keskeisten prosessien järjestäminen sekä rahastoyhtiön sisäinen ohjeistus ja valvonta. Rahastoyhtiön luotettavan hallinnon järjestäminen edellyttää yhtiön sisäistä valvontaa sen keskeisiä toimintoja, kuten arvonlaskentaa, osuusrekisterin pitoa ja salkunhoitoa koskien.

Rahastoyhtiöllä on oltava riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, eikä sillä saa olla muuhun yhtiöön tai henkilöön sellaisia merkittäviä sidonnaisuuksia, jotka voisivat estää rahastoyhtiön tehokkaan valvonnan.

Finanssivalvonta valvoo rahastoyhtiön toimintaa

Finanssivalvonta valvoo rahastoyhtiöiden toimintaa jatkuvasti. Rahastoyhtiöt ja sijoitusrahastot toimittavat tilinpäätöksensä Finanssivalvonnalle sijoitusrahastolain mukaisesti. Sijoitusrahastojen on toimitettava säännöllisesti taloudellista tietoa myös tilivuoden aikana.

Rahastoyhtiöt ovat velvollisia lähettämään Finanssivalvonnalle tiedoksi mm. vuosikertomuksensa ja puolivuotiskatsauksensa, rahastoesitteensä ja niihin tehdyt muutokset, tiedot yhtiön johdossa tapahtuvista henkilömuutoksista sekä arvonlaskentavirheet.

Finanssivalvonta vahvistaa sijoitusrahaston säännöt ja hyväksyy sijoitusrahastojen hallintoon liittyvät muutokset.

Finanssivalvonta julkaisee kuukausittain rahastotietoja verkkopalvelussaan.

Jos rahastoyhtiö tarjoaa myös sijoituspalveluita, katso Sijoituspalveluntarjoajat-osio.

Finanssivalvonnan järjestämiä tilaisuuksia: