Joukkorahoituspalvelun tarjoajat

Joukkorahoituspalvelua tarjoavan yhteisön on haettava erillistä toimilupaa EU:n joukkorahoitusasetuksen (2020/1503) mukaisesti. Hakijan tulee huomioida, että toimiluvan käsittely vie useamman kuukauden.

Lomakkeet toimiluvan hakemista varten

Toimilupamateriaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupamateriaali tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Vastaanotettuaan hakemuksen Finanssivalvonta ottaa yhteyttä ja kertoo käsittelijän ja arvion käsittelyajasta.

Palvelujen tarjoaminen rajan yli Suomesta ETA-maahan

Suomessa toimiluvan saanut joukkorahoituspalvelun tarjoaja voi tarjota joukkorahoituspalveluja muussa ETA-maassa tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää ilmoitusmenettelyä, jossa palveluntarjoajan on toimitettava Finanssivalvonnalle EU:n joukkorahoitusasetuksen (2020/1503) 18 artiklan mukaiset tiedot käyttämällä alla olevaa lomaketta. Ilmoitus on tehtävä myös, jos nämä tiedot muuttuvat.

Finanssivalvonta toimittaa kymmenen työpäivän kuluessa tiedot niiden maiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa joukkorahoituspalvelun tarjoaja aikoo tarjota palvelua, sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA). Toiminnan saa aloittaa heti, kun Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen tai viimeistään 15 päivän kuluttua.

Lomake

Palvelun tarjoaminen rajan yli

Muun lainamuotoisen joukkorahoituksen tarjoaminen Suomesta ulkomaille

Mikäli palveluntarjoaja tarjoaa lain joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta (2022/203) 1 §:n 2 kohdan mukaista muuta lainamuotoista joukkorahoitusta, se saa tarjota sitä Suomesta toiseen valtioon, jos se on kyseisessä valtiossa sallittu.

Muun lainamuotoisen joukkorahoituksen tarjoaminen on ilmoitettava yllä olevan lomakkeen palveluissa muuna toimintana, joka ei kuulu EU:n joukkorahoitusasetuksen soveltamisalaan. Palveluntarjoajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle hyvissä ajoin etukäteen, mitä palveluja tai toimintaa on tarkoitus tarjota sekä missä valtiossa ja miten niitä tarjotaan. Ilmoitus on tehtävä myös, jos nämä tiedot muuttuvat.

Palvelun tarjoaminen Suomeen ETA-alueelta

Toisessa ETA-maassa toimiluvan saanut joukkorahoituspalvelun tarjoaja voi tarjota palveluja rajan yli Suomeen. Palvelujen tarjoaminen rajan yli edellyttää ilmoitusta kotivaltion valvontaviranomaiselta Finanssivalvonnalle. Ilmoitukset löytyvät notifikaatiorekisteristä.