Kuluttajaluottojen myöntäjät ja vertaislainanvälittäjät - ohjeet

Sen, joka aikoo tarjota kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja, on tehtävä ilmoitus Finanssivalvonnalle rekisteriin merkitsemistä varten.

Ilmoitukseen on sisällytettävä eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023) 4 §:ssä mainitut tiedot. Lain 11 §:ssä on säännöksiä toimitettavista selvityksistä, jos ilmoituksen tekijä on hakenut oikeutta vastaanottaa asiakasvaroja. Ilmoituksen sisältö siihen liitettävine selvityksineen tulee toimittaa joko suomen- tai ruotsinkielisenä hakemuksena. Mahdollisten ylimääräisten selvitysten tapauksessa muilla kielillä laadittuja liitteitä voidaan tarvittaessa hyväksyä. Muilla kuin suomen tai ruotsin kielellä laadittujen liitteiden toimittamisesta on sovittava etukäteen Finanssivalvonnan kanssa.

Luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän on viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. Lisäksi luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän on ilmoitettava Finanssivalvonnalle toimintansa lopettamisesta.

Ilmoitusmenettelystä on tarkempia määräyksiä ja ohjeita Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 3/2023.

Hakemuslomakkeet

Finanssivalvonta on julkaissut oheisen ilmoituslomakkeen(word), jota suositellaan käytettäväksi, kun rekisteröintiä haetaan, sekä oheisen liitelomakkeen (word), jota suositellaan käytettäväksi luotettavuus- ja sopivuusselvitystä tehtäessä. Liite A (word) tulee täyttää, jos toiminnassa on tarkoitus vastaanottaa asiakasvaroja. Lomakkeita voi myös käyttää, kun ilmoitetaan muutoksista rekisteriin merkityissä tiedoissa.

Ilmoitus liitteineen toimitetaan Finanssivalvonnan kirjaamoon joko

  • postitse osoitteella Finanssivalvonta, Kirjaamo, PL 103, 00101 Helsinki
  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi (salatun sähköpostin ohjeistus).

Kirjaamosta annetaan asialle diaarinumero, jota on käytettävä myös mahdollisia lisäselvityksiä toimitettaessa.

Kysymyksiä ilmoitusmenettelystä voi lähettää osoitteeseen
RLL-rekisteroinnit(at)finanssivalvonta.fi.