Kestävyysraportoinnin sääntely

Listayhtiöiden kestävyysraportointi perustuu kahteen EU:n sääntelykokonaisuuteen, kestävyysraportointidirektiiviin (EU) 2022/2464 ja sen nojalla delegoituina säädöksinä annettuihin kestävyysraportointistandardeihin sekä taksonomia-asetukseen (EU) 2020/852 ja sen artiklan 8 nojalla annettuihin delegoituihin säädöksiin ympäristön kannalta kestävän toiminnan kriteereistä ja raportoinnista.

Kestävyysraportointidirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa muutettiin kirjanpitolakia, tilintarkastuslakia ja eräitä niihin liittyviä lakeja (HE 20/2023 vp). Delegoituina säädöksinä annettu kestävyysraportoinnin sääntely on suoraan jäsenvaltioita sitovaa sääntelyä.

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (EFRAG) toimii Euroopan komission teknisenä neuvonantajana kestävyysraportointistandardien ja niiden muutosten valmistelussa. Standardit laaditaan EFRAGin hallintomenettelyä noudattaen avoimesti ja eri tahoja kuulemalla. Julkisten kuulemisten lisäksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA), Euroopan pankkiviranomainen (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) antavat lausunnon EFRAGin teknisistä neuvoista.  Komissio arvioi/tarkastelee uudelleen kestävyysraportointistandardien sääntelyä vähintään joka kolmas vuosi delegoidun säädöksen soveltamisen alkamispäivän jälkeen.

Kestävän rahoituksen neuvoa-antava foorumi (Platform on Sustainable Finance) toimii Euroopan komission teknisenä neuvonantajana taksonomia-asetuksen artiklan 8 nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja niiden muutosten valmistelussa. Foorumin hallintotapa on EFRAGin tavoin avoin ja eri sidosryhmiä kuuleva. Foorumi on perustanut sidosryhmiä palvelevan kuulemiskanavan (stakeholder request mechanism). 

Katso myös

ESRS-standardit

Taksonomia artikla 8 sääntely