Makrovakausvälineet

Makrovakausväline Lainsäädän-nöllinen perusta Implementointi lainsäädäntöön Johtokunnan päätöksenteon frekvenssi Ennen päätöksen-tekoa kuullaan

Muuttuva lisäpääomavaatimus; "vastasyklinen puskuri"

LLL 10. luku 4, 5 ja 6 §

Voimassa

Neljännesvuosittain

VM, STM, SP ja EKP​

Asuntoluototuksen enimmäisluototussuhde; "LTV eli Loan-to-Value eli lainakatto"

​LLL 15. luku 11 §

​Voimassa

​Neljännesvuosittain

​VM, STM ja SP

Vakavaraisuusasetuksen artiklat 124 ja 164: kiinteistövakuudellisten luottojen riskipainot CRR artiklat 124 ja 164 (tai artikla 458)​

​Voimassa

​Kerran vuodessa

​EKP

Vakavaraisuusasetuksen artikla 458: tiukemmat kansalliset toimenpiteet makrovakaus- tai järjestelmäriskin hoitoon

CRR artikla 458​

Voimassa

Erityisissä tapauksissa

EKP

G-SII-puskureiden käyttöönotto eli maailmanlaajuisen merkittävän pankin puskuri

​LLL 10. luku 7 §

​Voimassa, mutta Suomessa ei G-SII-pankkeja

​Edellytykset tarkistettava vuosittain

​EKP

O-SII-puskureiden käyttöönotto eli kansallisen merkittävän pankin puskuri ​LLL 10. luku 8 §  ​Voimassa

Edellytykset tarkistettava vuosittain

​EKP
Rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävä lisäpääomavaatimus; "järjestelmäriskipuskuri"

​LLL 10. luku 4a-c §

Voimassa

 

Edellytykset tarkistettava vuosittain

 

EKP​

Euroopan keskuspankin lausunto tarvitaan kaikkiin muihin makrovakausvälineiden käyttöön liittyviin päätöksiin, paitsi enimmäisluototussuhteeseen
(peruste: Neuvoston asetus 15.10.2013 artikla 5 ja EKP:n asetus 16.4.2014 artiklat 101–105).