Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Toimiluvalliset vaihtoehtorahastojen hoitajat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

FINREP
F-taulukot

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks. yllä

FA- ja FT-liitetaulukot

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12. ja vuosittain 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

COREP OF Omat varat

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

4/2014 luku 6
Vaihtoehtorahastojen hoitajat

AIFMD-raportointi

Lisätietoa AIFMD-raportoinnista

AIFM- ja AIF-kohtaisesti vuosittain (31.12.), puolivuosittain (30.6. ja 31.12.) tai neljännesvuosittain (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)

AIFM- ja AIF-kohtaisesti 30.4./15.5., 31.7./15.8., 31.10./15.11., 31.1./15.2.

 

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Rekisteröidyt vaihtoehtorahastojen hoitajat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
4/2014 luku 6
Vaihtoehtorahastojen hoitajat

AIFMD-raportointi

Lisätietoa AIFMD-raportoinnista

AIFM- ja AIF-kohtaisesti vuosittain (31.12.), puolivuosittain (30.6. ja 31.12.) tai neljännesvuosittain (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)

AIFM- ja AIF-kohtaisesti 30.4./15.5., 31.7./15.8., 31.10./15.11., 31.1./15.2.

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Ilmoitukset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat

Valtioneuvoston asetus 208/2014

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 7 luku 9 § (toimiluvalliset) ja 5 luku 3 § (rekisteröitymisvelvolliset)

Osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskeva ilmoitusvelvollisuus

Huom! Aina tulee täyttää myös kohdeyritystä koskeva lomake

Etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 6 luku 5 § (toimiluvalliset) ja ja 5 luku 3 § (rekisteröitymisvelvolliset)

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

Finanssivalvonnan asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 

viipymättä

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 3 luku 5 §

Ilmoitus siitä, että vaihtoehtorahastojen hoitaja ei pysty varmistamaan, että sen hoitama vaihtoehtorahasto tai vaihtoehtorahaston lukuun toimiva toinen yhteisö noudattaa sille tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia

Välittömästi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 4 luku 5 §

Ilmoitus olennaisista muutoksista 4 luvun 3 §:n mukaisiin toimiluvan myöntämisen edellytyksiin

Ennen muutosten täytäntöönpanoa

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 4 luku 7 §

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 5 luku 4.1 §

Rekisteröitymisvelvollisen vaihtoehtorahastojen hoitajan ilmoitus tärkeimmistä rahoitusvälineistä, joilla se käy kauppaa, sekä tiedot hoitamiensa vaihtoehtorahastojen tärkeimmistä sijoituskohteista ja merkittävimmistä riskikeskittymistä

Vuosittain
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 5 luku 4.2 §

Rekisteröitymisvelvollisen vaihtoehtorahastojen hoitajan ilmoitus siitä, ettei se enää täytä 1 luvun 3 §:n edellytyksiä

Välittömästi

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 6 luku 7 §

Ilmoitus siitä, mihin itsesääntelytoimielimeen vaihtoehtorahastojen hoitaja kuuluu tai minkä toimielimen/toimielinten suosituksia se noudattaa

 

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 7 luku 9.4 §

 

Vähintään kerran vuodessa tehtävä ilmoitus vaihtoehtorahastojen hoitajan ja sen omistusyhteisön vaihtoehtorahastolain 7 luvun 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajista ja omistusten suuruuksista

Kerran vuodessa

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 9 luku 5 §

Ilmoitus vaihtoehtorahaston osuuden arvon määrittämisessä tapahtuneesta virheestä

Välittömästi

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 10 luku 2.1 §

Ilmoitus merkittävän toiminnon ulkoistamisesta

 
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 10 luku 2.5 §

Ilmoitus ulkoistamiseen liittyvän sopimuksen sisällöstä sekä sopimussuhteessa tapahtuvat merkittävät muutokset

Viipymättä

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 12 luku 1 §

Vaihtoehtorahastojen hoitajan ilmoitus vaihtoehtorahastosta, jonka osuuksia se aikoo markkinoida Suomessa

Ennen markkinoinnin aloittamista, viimeistään kuukausi ennen suunnitellun muutoksen toteutumista tai välittömästi ennakoimattoman muutoksen toteuduttua

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 13 luku 4 §

Ilmoitus avaintietoesitteestä

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 15 luku 4.2 §

Ilmoitus vaihtoehtorahaston hoitajan hoitaman vaihtoehtorahaston säilytysyhteisösopimuksesta ja siihen tehdyt muutokset

Välittömästi

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 16 a luku 3.1 §

Erikoissijoitusrahaston sääntöjen toimittaminen tiedoksi

viimeistään kuukausi ennen suunnitellun muutoksen toteutumista tai välittömästi ennakoimattoman muutoksen toteuduttua

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 18 luku 1 §

Ilmoitus siitä, että vaihtoehtorahasto hankkii listaamattoman yhtiön osakkeita, luopuu niistä tai pitää niitä hallussaan, ja kun rahaston hallussa oleva osuus listaamattoman yhtiön äänioikeuksista saavuttaa, ylittää tai alittaa 10 prosentin, 20 prosentin, 30 prosentin, 50 prosentin tai 75 prosentin rajan

Ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 10 pankkipäivän kuluessa päivästä, jona se oikeustoimi on tapahtunut, jolla vaihtoehtorahasto on saavuttanut, ylittänyt tai alittanut asianomaisen rajan listaamattomassa yhtiössä

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 18 luku 2 §

Ilmoitus siitä, että vaihtoehtorahasto hankkii määräysvallan listaamattomassa yhtiössä

Ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 10 pankkipäivän kuluessa päivästä, jona se oikeustoimi on tapahtunut, jolla vaihtoehtorahaston äänivalta on ylittänyt 50 prosentin osuuden

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 18 luku 5 §

Ilmoitus huomattavan omistusosuuden hankkimisen rahoituksesta

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 19 luku 1.1 §

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja voi hoitaa toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa tai tarjota toisessa ETA-valtiossa 3 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista omaisuudenhoitoa ja 3 §:n mukaisia liitännäispalveluja toimitettuaan Finanssivalvonnalle ilmoituksen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 19 luku 1.3 §

Ilmoitus 19 luvun 1 §:n mukaisiin tietoihin tulleista muutoksista

Viimeistään kuukausi ennen suunnitellun muutoksen toteutumista tai välittömästi ennakoimattoman muutoksen toteuduttua

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 19 luku 3 §

12 luvun 1 §:n mukainen ilmoitus siitä, että toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida hoitamansa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia Suomessa

Ennen markkinoinnin aloittamista, viimeistään kuukausi ennen suunnitellun muutoksen toteutumista tai välittömästi ennakoimattoman muutoksen toteuduttua

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi