Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

Määräykset ja ohjeet 26/2013 (pdf)

Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

  • voimassa 26.6.2021 alkaen
  • muutettu 15.3.2023

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Taulukko raportoinnin laajuudesta (pääomamarkkinoilla toimivat)

Ohjeet vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä raportoinnista ja julkistamisvaatimuksista covid-19-pandemian vuoksi käyttöön otetun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisun” mukaisesti (EBA/GL/2020/11)

Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän XBRL-muotoisten raporttien konekielisen tietojenvälityksen kuvaus on julkaistu 31.1.2022 ja päivitetty 30.6.2022.

EU:n virallinen verkkosivusto

EBAn raportointikehikkoa koskevat verkkosivut

Hyödyllistä lisätietoa:

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) (versio 7)

Muuta aiheeseen liittyvää

Raportoitujen tietojen oikeellisuus

Valvottavan on laadittava seloste raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Finanssivalvonnalle toimittamat tiedot ovat tarkistettuja ja oikein. Seloste päivätään ja sen allekirjoittavat sekä raportin laatija että tietojen oikeellisuuden varmentaja. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Finanssivalvonnalle.

Raportin laatijan ja tietojen oikeellisuuden varmentajan on oltava eri henkilöt. Jos raportointiin osallistuu useita henkilöitä, voidaan raportoinnin koordinoinnista vastaava nimetä oikeellisuuden varmentajaksi, vaikka vastuu yksittäisten tietojen oikeellisuuden tarkistamisesta on toisen henkilön tehtävänä. Selostetta on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia.

Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen -lomake (word)

Lomakkeen täyttämisen sijasta valvottava voi myös laatia vapaamuotoisen selosteen, josta on käytävä ilmi seuraavat seikat: 

  • mihin raporttiin ja Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin tai raportointistandardiin seloste liittyy
  • kuvaus raportointiprosessista eli mistä lähteistä raportoitavat tiedot kerätään
  • miten raportoitujen tietojen oikeellisuus varmennetaan
  • kuka antaa lisätietoja raportoiduista asioista
  • kuka varmentaa tietojen oikeellisuuden
  • lisätietojen antajan ja tietojen oikeellisuuden varmentajan yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • missä ja miten säilytetään raportin pohjana olevia tietoja

Virheellisten tietojen ilmoittaminen

Finanssivalvonnasta annetun lain 39 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun sille, joka laiminlyö tai rikkoo velvollisuuden toimittaa tietoja, jotka on säädetty tai määrätty säännöllisesti toimitettavaksi Finanssivalvonnan laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi.

Lisätietoja hallinnollisista seuraamuksista eli sanktioista

Määräys- ja ohjekokoelma