Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Määräykset ja ohjeet 1/2011 (pdf)

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

 • voimassa 1.4.2011 alkaen
 • muutettu 18.1.2022

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus (pdf)
Vakuutussektorin tiedonkeruukartta (pdf)
Lisätietoa raportoinnista

Raportoitavien tiedonkeruiden taulukot ja niiden täyttöohjeet:

KA-taulukko (excel) (viimeisin muutos 31.3.2022)
KB-taulukko (excel) (viimeisin muutos 31.12.2016)
VA-taulukko (excel) (viimeisin muutos 31.3.2022), VA-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2017)
VB-taulukko (excel) (viimeisin muutos 31.3.2022), VB-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2017)
VC-taulukko (excel), VC-ohje (pdf)(viimeisin muutos 31.12.2014)
VD-taulukko (excel) (viimeisin muutos 31.3.2022), VD-ohje (pdf) (viimeisin muutos 1.1.2017)
VE-taulukko (excel), VE-ohje (viimeisin muutos 31.12.2017)
VF-taulukko (excel), VF-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.3.2022)
VG-taulukko (excel), VG-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2014)
VJ-taulukko (excel), VJ-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2017)
VK-taulukko (excel), VK-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2017)
VL-taulukko (excel), VL-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.3.2022)
VM-taulukko (excel), VM-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2017)
VN-taulukko (excel), VN-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2017)
VO-taulukko (excel) (viimeisin muutos 31.3.2023), VO-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.3.2022)
VP-taulukko (excel) (viimeisin muutos 31.3.2023), VP-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.3.2022)
VQ-taulukko (excel), VQ-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2014)
VS-taulukko (excel), VS-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2017)
VT-taulukko (excel), VT-ohje (pdf) (viimeisin muutos 31.12.2020)

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle (versio 9)

Muuta aiheeseen liittyvää

Valvottavatiedotteet
Raportoitujen tietojen oikeellisuus

Valvottavan on laadittava seloste raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Finanssivalvonnalle toimittamat tiedot ovat tarkistettuja ja oikein. Seloste päivätään ja sen allekirjoittavat sekä raportin laatija että tietojen oikeellisuuden varmentaja. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Finanssivalvonnalle.

Raportin laatijan ja tietojen oikeellisuuden varmentajan on oltava eri henkilöt. Jos raportointiin osallistuu useita henkilöitä, voidaan raportoinnin koordinoinnista vastaava nimetä oikeellisuuden varmentajaksi, vaikka vastuu yksittäisten tietojen oikeellisuuden tarkistamisesta on toisen henkilön tehtävänä. Selostetta on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia.

Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen -lomake (word)

Lomakkeen täyttämisen sijasta valvottava voi myös laatia vapaamuotoisen selosteen, josta on käytävä ilmi seuraavat seikat: 

 • mihin raporttiin ja Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin tai raportointistandardiin seloste liittyy
 • kuvaus raportointiprosessista eli mistä lähteistä raportoitavat tiedot kerätään
 • miten raportoitujen tietojen oikeellisuus varmennetaan
 • kuka antaa lisätietoja raportoiduista asioista
 • kuka varmentaa tietojen oikeellisuuden
 • lisätietojen antajan ja tietojen oikeellisuuden varmentajan yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • missä ja miten säilytetään raportin pohjana olevia tietoja

Virheellisten tietojen ilmoittaminen

Finanssivalvonnasta annetun lain 39 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun sille, joka laiminlyö tai rikkoo velvollisuuden toimittaa tietoja, jotka on säädetty tai määrätty säännöllisesti toimitettavaksi Finanssivalvonnan laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi.

Lisätietoja hallinnollisista seuraamuksista eli sanktioista

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
 • Lausuntopyyntö 6/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittamista Finanssivalvonnalle koskevat määräykset ja ohjeet
 • Lausuntopyyntö 10/2015 Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä muut Määräysten ja ohjeiden muutokset
 • Lausuntopyyntö 4/2017 Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset
 • Lausuntopyyntö 9.10.2018 Määräyksien ja ohjeiden muutos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
 • Lausuntopyyntö 15.6.2020 Määräysten ja ohjeiden muutos: Valvontatietojen toimittaminen potilasvakuutuksen tilastotutkimusta varten

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 6/2015, 12.12.2015 (dnro FIVA 8/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 10/2015, 10.12.2015, (dnro FIVA 12/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 4/2017, 2.10.2017, (dnro FIVA 11/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 9.10.2018 saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 15.6.2020 saadut lausunnot

Yhteenveto ja palaute lausunnoista

 

Lausuntopyynnöllä 22.11.2022 (asiatunnus FIVA/2022/1654) saadut lausunnot

Määräys- ja ohjekokoelma