Lausuntopyyntö 2.10.2017 – 4/2017

Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset

FIVA 11/01.00/2017
 
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksista sekä tiedonkeruulomakkeista ja niiden ohjeista. Luonnokset ovat luettavissa Finanssivalvonnan internet-sivustolla.

Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruulomakkeet ja niiden ohjeet:

4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

 • VA-taulukot ja VA-ohje
 • VB-taulukot ja VB-ohje
 • VE-taulukot ja VE-ohje
 • VJ-taulukot ja VJ-ohje
 • VK-taulukot ja VK-ohje
 • VM-taulukot ja VM-ohje
 • VN-taulukot ja VN-ohje

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet:

 • 14/2012 Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
 • 15/2012 Eläkekassat ja –säätiöt
 • 16/2012 Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat

19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat

 • VO-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VO01e, VO01f, VO02e, VO02f
 • VO-tiedonkeruun ohje
 • VS-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VS02, VS03, VS09
 • VS-tiedonkeruun ohje

Lausunnot määräysten ja ohjeiden luonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 25.10.2017 lausuntopyyntölomakkeita käyttäen.

Uudistuksen sisältö 

Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Tilintarkastustilaisuuksista tullaan luopumaan määräyksissä ja ohjeissa mainittujen valvottavien osalta. Muutoksen taustalla on EIOPAn vuoropuheluohjeen noudattaminen yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin (PIE-yhteisöt). Ennakkomateriaalin toimittamisvelvollisuus säilyy edelleen, mutta sen toimittamisajankohta on sidottu tilintarkastuskertomuksen luovuttamisajankohtaan. Muiden valvottavien osalta tilintarkastustilaisuudet jatkuvat edelleen. Määräyksistä ja ohjeista johtuvat muutokset on huomioitu VA, VB, VE, VJ, VK, VM ja VN tiedonkeruulomakkeiden palautusviive kohdassa ja tiedonkeruulomakkeiden ohjeissa.

Määräyksistä ja ohjeista 8/2012 Tilintarkastus on siirretty Määräyksiin ja ohjeisiin 4/2015 muutamia määräyksiä, jotka koskevat vakuutusyhtiölain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, vakuutusyhdistyslain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain mukaista tilintarkastajan antamaa tarkastuskertomusta. Määräykset ja ohjeet 8/2012 kumoutuvat näiden määräysten ja ohjeiden voimaantullessa.

Määräyksiin ja ohjeisiin on myös lisätty suositus asiakirjojen toimittamisesta sähköpostitse.

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Konekielisten tietojen toimittamista koskevaan määräys- ja ohjekokoelmaan (1/2011) lisätään kaksi uutta tiedonantajatasoa:

 • ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike (465) ja
 • ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön palvelujen vapaa tarjonta (466)

ETA-sivuliikkeille annetaan määräys ja vapaan tarjonnan toimijoille ohje työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (VJ-lomakkeet) ja liikennevakuutuksen (VN-lomakkeet) tietojen toimittamisesta. Uusien tiedonantajatasojen lisääminen aiheuttaa joitain muutoksia myös itse tiedonkeruulomakkeisiin. Tiedonkeruulomakkeet VJ051 ja VN05 koskevat pelkästään ulkomaisia ETA-toimijoita.

Tämän lisäksi liikennevakuutuksen tietolomakkeelle (VN01) lisätään moottoripyörien vakuutuksia koskeva tiedonkeruu.

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

 • 14/2012 Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
 • 15/2012 Eläkekassat ja – säätiöt
 • 16/2012 Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat
  Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty vähäisiä teknisluontoisia muutoksia.

Määräykset ja ohjeet 19/2013, VO-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet, VO-tiedonkeruun ohje, VS-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet ja VS-tiedonkeruun ohje

Määräysten ja ohjeiden 19/2013 ja VO-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeiden ja VO-tiedonkeruun muutosten perustana ovat lakimuutokset. Eläkesäätiölain (1774/1995) 47 e § ja 47 g § kumottiin eläkesäätiölain muuttamisesta annetulla lailla (167/2017). Vakuutuskassalain (1164/1992) 83 k § ja 83 m § kumottiin vakuutuskassalain muuttamisesta annetulla lailla (168/2017). Lakimuutokset tulivat voimaan 1.4.2017.

VS-tiedonkeruu on uusi tiedonkeruu, joka perustuu 1.1.2017 voimaan tulleisiin eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annettuun lakiin (315/2015) ja Finanssivalvonnan lain nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin (9/2016). Finanssivalvonnan ja eläkelaitosten välisissä keskusteluissa on tullut esiin tarve täsmentää erityisesti VS-tiedonkeruun ohjetta ja tiedonkeruulomakkeita VS02 ja VS03. Tiedonkeruulomakkeen VS09 muutos perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin (354/1997).

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruulomakkeet ja niiden ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 31.12.2017.

Lausuntojen julkistaminen 

Julkaisemme saamamme lausunnot muutettujen määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista, ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja  

Lisätietoja määräyksistä ja ohjeista sekä tiedonkeruulomakkeista ja niiden ohjeista antavat:
Määräykset ja ohjeet 4/2015, 14/2012, 15/2012 ja 16/2012 tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin 09 183 5350;
Määräykset ja ohjeet 1/2011, VJ-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VJ011, VJ012, VJ013, VJ031, VJ034, VJ041, VJ051, VJ-tiedonkeruun ohje, VN-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VN01, VN02, VN03, VN05 ja VN-tiedonkeruun ohje johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 09 183 5533;
Määräykset ja ohjeet 19/2013, VO-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VO01e, VO01f, VO02e, VO02f, VO-tiedonkeruun ohje, VS-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VS02, VS03, VS09 ja VS-tiedonkeruun ohje riskiasiantuntija Johanna Korhonen, puhelin 09 183 5541

Liitteet 

Liite 1 Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle -luonnos

Liite 2 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle –luonnos

Liite 3 VA-taulukot

Liite 4 VA-ohjeet

Liite 5 VB-taulukot

Liite 6 VB-ohjeet

Liite 7 VE-taulukot

Liite 8 VE-ohjeet

Liite 9 VJ-taulukot

Liite 10 VJ-ohjeet

Liite 11 VK-taulukot

Liite 12 VK-ohjeet

Liite 13 VM-taulukot

Liite 14 VM-ohjeet

Liite 15 VN-taulukot

Liite 16 VN-ohjeet

Liite 17 Määräykset ja ohjeet 14/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset –luonnos

Liite 18 Määräykset ja ohjeet 15/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt –luonnos

Liite 19 Määräykset ja ohjeet 16/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat –luonnos

Liite 20 Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat -luonnos

Liite 21 VO-taulukot

Liite 22 VO-ohjeet

Liite 23 VS-taulukot

Liite 24 VS-ohjeet

Jakelu

Vakuutusyhtiöt
Työeläkevakuutusyhtiöt
Vakuutusyhdistykset
Kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet
Lailla perustetut eläkelaitokset
Eläkekassat
Eläkesäätiöt
Sairauskassat
Hautaus- ja eroavustuskassat
Työeläkevakuuttajat - Tela ry
Finanssiala ry
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
Vakuutuskassat ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö
Suomen tilintarkastajat ry 
Liikennevakuutuslain mukaista liikennevakuutusta Suomessa harjoittavat ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet
Liikennevakuutuslain mukaista liikennevakuutusta Suomessa sivuliikettä perustamatta harjoittavat ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöt
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta Suomessa harjoittavat ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta Suomessa sivuliikettä perustamatta harjoittavat ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöt