Markkinoiden tunnustelu

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 11 artiklassa säännellään markkinoiden tunnustelua (”market sounding”) ja siihen liittyviä menettelytapoja. Tarkempia menettelytapasäännöksiä annetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/960 ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/959 ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamassa ohjeessa markkinoiden tunnustelua vastaanottaville.

Mikä on markkinoiden tunnustelua?

Markkinoiden tunnustelu määritellään MAR 11.1 artiklassa. Säännöksen mukaan ”markkinoiden tunnustelulla” tarkoitetaan ennen liiketoimesta ilmoittamista tapahtuvaa tietojen välittämistä yhdelle tai useammalle mahdolliselle sijoittajalle tarkoituksena kartoittaa mahdollisten sijoittajien kiinnostusta mahdolliseen liiketoimeen ja siihen liittyviä ehtoja, kuten kokoa tai hintaa.”

Ketä ja mitä sääntely koskee?

MAR 11 artiklan soveltamisalan mukaan markkinoiden tunnustelua koskevia asetuksen säännöksiä sovelletaan

  • liikkeeseenlaskijaan
  • rahoitusvälineen toissijaiseen tarjoajaan, kun liiketoimi eroaa määränsä tai arvonsa vuoksi tavanomaisesta kaupankäynnistä, ja siihen sisältyy myyntimenetelmä, joka perustuu mahdollisten sijoittajien kiinnostuksen selvittämiseen etukäteen (käytännössä yleensä sijoituspalvelun tarjoajat)
  • edellä mainittujen puolesta tai lukuun toimiviin kolmansiin osapuoliin.

Markkinoita tunnustellaan tyypillisesti private placement -järjestelyjen ja blokkikauppojen yhteydessä.

MAR 11 artiklan 1.a-kohdan mukaan markkinoiden tunnusteluksi ei katsota tietojen välittämistä kokeneille sijoittajille neuvoteltaessa joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskuun liittyvistä ehdoista. Tällaisten liiketoimien yhteydessä tapahtuvan sisäpiiritiedon ilmaisemisen kokeneille sijoittajille katsotaan tapahtuvan osana henkilön työn, ammatin, tai tehtävien tavanomaista suorittamista edellyttäen, että käytössä on asianmukainen salassapitosopimus.

Markkinoiden tunnustelua koskeva sääntely soveltuu myös tietyin edellytyksin tilanteeseen, jossa julkisen ostotarjouksen tekemistä tai sulautumista suunnitteleva taho ilmaisee sisäpiiritietoa osapuolille, joilla on oikeus kyseisiin arvopapereihin, esimerkiksi merkittäville osakkeenomistajille. Edellytyksenä on, että osapuolet tarvitsevat tietoa voidakseen muodostaa kantansa arvopaperien tarjoamiseen, ja tunnustelun kohteena olevien kantaa järjestelyyn voidaan kohtuudella pitää välttämättömänä julkista ostotarjousta tai sulautumista koskevan päätöksen tekemiseksi.

Markkinoiden tunnustelu ja sisäpiiritiedon ilmaisukielto

MAR 11 artiklan 3 ja 5 kohtien menettelytapojen noudattaminen antaa tunnustelijalle ”turvasataman” MAR 10 artiklan sisäpiiritiedon ilmaisukiellon rikkomisepäilyihin. Markkinoiden tunnustelun aikana tapahtuneen tietojen ilmaisemisen katsotaan tapahtuneen osana henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista, jos tietoa ilmaiseva henkilö noudattaa edellä mainittujen artiklojen määrittelemiä menettelytapoja.

Markkinoiden tunnusteluun liittyvät menettelytavat

Tiedon ilmaiseva osapuoli

Tietoa ilmaisevalla osapuolella tulee olla markkinoiden tunnustelua sekä siihen liittyvien puhelujen nauhoittamista koskevat menettelytavat. Markkinoiden tunnustelu voi tapahtua esimerkiksi suullisesti tapaamisen yhteydessä, audio- tai videopuhelun välityksellä, kirjallisesti tai sähköisten viestimien välityksellä. Menettelytavoissa tulee antaa ohjeet siitä, että puhelimitse tapahtuva markkinoiden tunnustelu tehdään vain nauhoittavien puhelinlinjojen kautta, mikäli nauhoitusmenettely on käytettävissä. Lisäksi menettelytavoissa tulee määritellä ne vakiomuotoiset tiedot, jotka annetaan tiedon vastaanottajalle aina ennen varsinaisen tunnustelun aloittamista.

Sisäisten ohjeiden lisäksi markkinoiden tunnusteluun osallistuvan henkilöstön riittävällä koulutuksella on tärkeä merkitys menettelytapojen omaksumisessa.

Ennen markkinatunnustelua annettavat tiedot ja suostumukset

Tiedon ilmaisevan osapuolen on MAR 11.3 artiklan mukaan ennen tunnustelua erityisesti arvioitava sitä, liittyykö markkinoiden tunnusteluun sisäpiiritiedon ilmaisemista, ja kirjattava ylös päätelmänsä ja niiden perustelut.

Ennen varsinaisen markkinoiden tunnustelun aloittamista tietoa ilmaisevan osapuolen tulee kertoa tunnustelun kohteelle seuraavista seikoista:

  • Kyseessä on markkinoiden tunnustelu
  • Ilmoitus puhelun, audio- tai videopuhelun nauhoittamisesta, joka edellyttää tunnustelun kohteen suostumusta
  • Selvitys siitä, että tunnustelun kohteena oleva henkilö on oikeutettu tiedon vastaanottamiseen
  • Ilmoitus siitä, että tiedon ilmaisijan arvion mukaan annettava tieto sisältää sisäpiiritietoa ja viittaus MAR 11.7 artiklaan, jonka mukaan tunnustelun vastaanottajalla on itsenäinen velvollisuus arvioida, onko tieto sisäpiiritietoa
  • Arvio siitä, milloin tieto lakkaa olemasta sisäpiiritietoa, jos arviointi on mahdollista
  • Ilmoitus sisäpiiritiedon vastaanottamiseen liittyvistä velvoitteista (sisäpiiritiedon käyttö- ja ilmaisukiellot/tiedon luottamuksellisuuden korostaminen)
  • Lisäksi tunnustelun vastaanottajan tulee saada tunnustelun kohteelta nimenomainen suostumus sisäpiiritiedon vastaanottamisesta.

Jos tiedon ilmaisevan osapuolen arvion mukaan markkinatunnustelun yhteydessä annettava tieto ei ole sisäpiiritietoa, edellä mainitut tiedot annetaan tunnustelun kohteelle soveltuvin osin.

Tunnusteluun liittyvien tietojen kirjaaminen

Jos tunnustelua edeltävää yhteydenottoa ja itse tunnustelua ei nauhoiteta, tunnustelijan on kirjattava ylös kaikki ennen tunnustelua ja sen yhteydessä annetut tiedot ja suostumukset. Muistiinpanot (”written minutes or notes”) tulee molempien osapuolten hyväksyä ja allekirjoittaa viiden (5) työpäivän kuluessa. 

Komission teknisen täytäntöönpanoasetuksen artiklassa 4 määritellään markkinatunnustelusta kirjattavat tiedot, joita ovat muun muassa tiedon ilmaisijan ja vastaanottajan nimet ja yhteystiedot, tunnustelun tarkka ajankohta (päivä ja kellonaika), ja tarkka kuvaus tunnustelun yhteydessä annetuista tiedoista.

Lisäksi tunnustelijan on pidettävä listaa tahoista, jotka eivät ole antaneet suostumusta tunnusteluun.

Ilmoitus sisäpiiritiedon lakkaamisesta

Tiedon ilmaisijan tulee huolehtia siitä, että tunnustelun kohteelle ilmoitetaan, kun ilmaistu tieto lakkaa olemasta sisäpiiritietoa. Komission teknisen täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklassa määritellään tiedon lakkaamisilmoituksen yhteydessä annettavat tiedot.

Tietojen luotettava säilyttäminen

Tiedon ilmaisevan osapuolen tulee varmistaa, että tunnusteluun liittyviä tietoja säilytetään luotettavalla tavalla, joka mahdollistaa tietojen saatavuuden ja luettavuuden. Tunnustelua koskevat tiedot tulee säilyttää vähintään viisi (5) vuotta. Komission tekninen täytäntöönpanoasetus sisältää tarkempia säännöksiä tietojen säilyttämisestä

Tunnustelun vastaanottajaa koskevat menettelytavat

MAR 11.7 artiklan mukaan markkinoiden tunnustelun vastaanottajalla on itsenäinen velvollisuus arvioida, onko sen hallussa sisäpiiritietoa tai milloin hallussa oleva sisäpiiritieto ei enää ole sisäpiiritietoa. Arvioinnissa tulee huomioida myös tunnustelun kohteen muuta kautta tai muista lähteistä saamat tiedot. Mikäli markkinoiden tunnustelijan ja tunnustelun vastaanottajan arviot tiedon luonteesta eroavat toisistaan, vastaanottajan tulee informoida tunnustelijaa omasta arviosta. Informointia ei kuitenkaan tule tehdä, jos vastaanottajan arvio perustuu muuhun kuin tunnustelun yhteydessä saatuun tietoon.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn ohjeessa annetaan tarkempia menettelytapaohjeita markkinoiden tunnustelun vastaanottajalle. Ohjeen mukaan markkinoiden tunnustelun vastaanottajan tulee muun muassa laatia sisäiset menettelytavat tunnustelun yhteydessä saadun sisäpiiritiedon/luottamuksellisen tiedon luotettavan hallinnoinnin varmistamiseksi. 

Luotettavaan hallinnointiin kuuluu myös henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttaminen.  Lisäksi tunnustelun vastaanottajan tulee ylläpitää listaa henkilöistä, jotka ovat saaneet tunnusteluun liittyvää sisäpiiritietoa tai luottamuksellista tietoa.

Tietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle pyynnöstä

Tiedon ilmaisevan osapuolen tulee toimittaa kirjaamansa päätelmät, niiden perustelut sekä kirjatut tiedot kirjallisesti Finanssivalvonnalle pyynnöstä.

Tiedot tulee toimittaa Finanssivalvonnalle (etunimi.sukunimi(at)finanssivalvonta.fi) käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä.

Suojattu sähköpostiyhteys

Muuta aiheeseen liittyvää

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/960 (pdf)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/959 (pdf)

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet - Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt (pdf)