EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet 5/2019 (pdf)

EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

 • voimassa 1.9.2019 alkaen
 • muutettu 7.9.2022

Ylitysilmoituslomake suurten asiakasriskien ylitysraportointiin 

Määräykset ja ohjeet 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet (versio 3)

 

Muuta aiheeseen liittyvää

Euroopan keskuspankin suuntaviivat ja suositukset unionin sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

Euroopan keskuspankin suuntaviivat ja suositukset unionin sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

Euroopan keskuspankki (EKP) on merkittävien luottolaitosten valvojana antanut  Asetuksen[1], jossa säädetään vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä merkittävien luottolaitosten osalta. Asetus on merkittäviä luottolaitoksia sitova. EKP on suhteellisuusperiaatetta noudattaen tunnistanut tietyt vaihtoehdot ja harkintavallat sellaiseksi, joita tulisi noudattaa myös vähemmän merkittävien luottolaitosten osalta. EKP:n julkaisemissa Suuntaviivoissa [2]on kirjattu, miten kansallisten valvontaviranomaisten tulee soveltaa vähemmän merkittävien laitosten valvonnassa sellaisten vaihtoehtojen käyttömahdollisuutta, joita voidaan soveltaa yleisesti ja joiden kohdalla kaikkien yhteisen valvontamekanismin piirissä valvottavien pankkien suhteen on perusteltua noudattaa yhtenäisiä periaatteita. Suuntaviivat ovat kansallisia toimivaltaisia viranomaisia oikeudellisesti velvoittavia.

Finanssivalvonta on EKP:n suuntaviivoissa mainittu kansallinen toimivaltainen viranomainen ja se on noudattanut EKP:n suuntaviivoja 1.1.2018 lukien.

Koska Suomessa on pantu täytäntöön EU:n vakavaraisuusasetuksen 493 artiklan mukainen mahdollisuus säätää kansallisessa lainsäädännössä mahdollisuudesta vapauttaa tietyt vastuut kokonaan tai osittain suurten asiakasriskien määrällisistä rajoituksista, ei EKP:n ohjeiden 9 artikla tai EKP:n suuntaviivojen 6 artikla koske suoraan suomalaisia luottolaitoksia. Poikkeuksista suurten asiakasriskien määrällisiin rajoituksiin säädetään VM:n asetuksessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista. Luottolaitosten toiminnasta annetussa laissa säädetään lisäksi poikkeuksista rajoituksiin, kun kyseessä ovat niin sanotut konsolidointiryhmän sisäiset saamiset.

EKP on antanut merkittäviin luottolaitoksiin sovellettavan Oppaan [3] oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta sellaisten harkintavaltaa sisältävien tapausten kohdalta, joissa tarvitaan tapauskohtainen lupa toimivaltaiselta viranomaiselta.

Jotta luottolaitoksilla olisi yhtenäiset toimintaedellytykset ja yhtenäinen valvonnallinen lähestyminen, on EKP antanut kansallisille toimivaltaisille viranomaisille Suosituksen [4] siitä, kuinka harkintavaltaa tulisi käyttää vähemmän merkittävien luottolaitosten kohdalla. Suositus ei ole oikeudellisesti velvoittava. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä tapauksissa, jotka eivät ole yleisesti sovellettavia ja joissa on siksi käytettävä tapauskohtaista harkintaa. Suositukseen on myös kirjattu ohjeita kansallisille valvontaviranomaisille tapauskohtaista arviointia varten.

Finanssivalvonta soveltaa edellä mainittuja EKP:n suosituksia harkitessaan yksittäisten vähemmän merkittävien luottolaitosten lupahakemuksia.

[1] EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/445, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä, ja EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2022/504, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä annetun asetuksen (EU) 2016/445 muuttamisesta

[2] EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2017/697, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin ja  EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2022/508, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin, annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2017/697 muuttamisesta

[3] EKP:n opas unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta, Maaliskuu 2022

[4] EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS (EKP/2017/10)annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin ja  EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS (EKP/2022/13), annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin, annetun suosituksen EKP/2017/10 muuttamisesta

Finanssivalvonta soveltaa edellä mainittuja EKP:n suosituksia harkitessaan yksittäisten vähemmän merkittävien luottolaitosten lupahakemuksia

EBAn ohjeet kieliversioineen

EBAn ohjeet kieliversioineen

Luottoriskin standardimenetelmä (luku 6) :
 • Ohjeet maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklan 178 mukaisesti (EBA/GL/2016/07
 • Ohjeet suuren riskin sisältävien vastuiden tyyppien määrittämisestä (EBA/GL/2019/01)

Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (luku 7):
 • Ohjeet maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklan 178 mukaisesti (EBA/GL/2016/07
 • Ohjeet maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappio-osuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua varten EBA/GL/2017/16)
 • Ohjeet talouden laskusuhdanteen tappio-osuuden estimointiin (EBA/GL/2019/03)
 • Ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen (EBA/GL/2020/5)
Markkinariski (luku 9)
 • Ohjeet stressatusta Value at Risk –mallista (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/2)
 • Ohjeet maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin kasvun kattamiseksi vaadittavasta pääomasta (Incremental Risk Charge, IRC) (EBA/GL/2012/3)
 • Ohjeet vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden modifioituun duraatioon tehtävistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 340 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisista korjauksista (EBA/GL/2016/09)..
 • Ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/09)
 • Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 325bc artiklassa tarkoitetun riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevista kriteereistä EBA/GL/2021/07
Arvopaperistaminen (luku 10)
 • Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 243 ja 244 artiklassa tarkoitetusta merkittävästä luottoriskin siirrosta (EBA/GL/2014/05)
 • Ohjeet implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktiolle asetuksen (EU) N:o 575/2013 248 artiklan mukaisesti (EBA/GL/2016/08)
 • Ohjeet etuoikeusluokan painotetun keskimääräisen maturiteetin määrittämisestä asetuksen (EU) N:o 575/2013 257 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/04)
Suuret asiakasriskit (luku 12):
 • Ohjeet pankkitoimintaa säännellyn kehyksen ulkopuolella harjoittavien varjopankkiyhteisöjen vastuiden rajoittamiseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2015/20)
 • Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaisista asiakaskokonaisuuksista (EBA/GL/2017/15)
 • Ohjeet laitoksille aiheutuvien riskien vaihtoehtoisen käsittelyn soveltamista koskevista edellytyksistä sellaisten suurten asiakasriskien osalta, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 575/2013 403 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ”kolmen osapuolen takaisinostosopimuksiin EBA/GL/2021/01
 • Ohjeet niiden kriteerien määrittämiseksi, joilla arvioidaan poikkeukselliset tapaukset, joissa laitokset ylittävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suurten asiakasriskien sallitun enimmäismäärän, ja määräaika sekä toimenpiteet, joilla palataan noudattamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 396 artiklan 3 kohdan säännöksiä EBA/GL/2021/09
Vakavaraisuus- ja likviditeettiriskitietojen julkistaminen (luku 14):
 • Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 432 artiklan 1 kohdassa, 432 artiklan 2 kohdassa ja 433 artiklassa säädetystä olennaisuudesta, liikesalaisuuden piiriin kuulumisesta ja luottamuksellisuudesta sekä julkistamistiheydestä (EBA/GL/2014/14)
 • Ohjeet varojen sidonnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkaisemisesta (EBA/GL/2014/03)
 • Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannen osan mukaisista julkistamisvaatimuksista (EBA/GL/2016/11)
 • Ohjeet maksuvalmiusvaatimukseen liittyvien tietojen julkistamisesta maksuvalmiusriskin hallintaa koskevan julkistamisen täydentämiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 435 artiklan mukaisesti (EBA/GL/2017/01)
 • Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9 käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi (EBA/GL/2018/01)
 • Ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta (EBA/GL/2018/10)
 • Ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta (EBA/GL/2020/07)
 • Ohjeet vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä raportoinnista ja julkistamisvaatimuksista covid-19-pandemian vuoksi käyttöön otetun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisun” mukaisesti (EBA/GL/2020/11)
 • Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi, jotta voidaan varmistaa vakavaraisuusasetuksen pikaratkaisun noudattaminen covid-19-pandemian vastatoimena (EBA/GL/2020/12)

 

Euroopan keskuspankin (EKP) ohjeistus
Euroopan unionin asetukset
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (jäljempänä EU:n vakavaraisuusasetus, CRR).
 • Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013 annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (jäljempänä YVM-asetus)

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta

 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1646, annettu 13 päivänä syyskuuta 2016, pääindeksejä ja virallisesti hyväksyttyjä pörssejä koskevista, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 241/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laitoksia koskevien omien varojen vaatimusten alalla

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2018/171, annettu 19 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden arvioimiseksi asetettavaa kynnysarvoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1187/2014, annettu 2 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liittyvä kokonaisvastuu kohde-etuutena olevia omaisuuseriä koskevien liiketoimien osalta

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2018/959, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisen arviointimenetelmän eritelmää koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jonka nojalla toimivaltaiset viranomaiset myöntävät laitoksille luvan käyttää operatiivisen riskin kehittyneitä mittausmenetelmiä

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/439, annettu 20 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä niiden arviointimenetelmien täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joita toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava arvioidessaan, noudattavatko luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset sisäisten luottoluokitusten menetelmän käyttöä koskevia vaatimuksia
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/930, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä mainitun asetuksen 181 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 182 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun talouden laskusuhdanteen luonnetta, vakavuutta ja kestoa määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla

Kaikki Euroopan komission delegoidut asetukset ja päätökset, joilla pannaan täytäntöön Euroopan pankkiviranomaisen valmistelemat tekniset standardit  löytyvät komission verkkosivuilta osoitteesta (Banking Prudential Requirements Regulation (europa.eu)

 

 

Ohje luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää koskevien hakemusten ja ilmoitusten toimittamisesta Finanssivalvonnalle
Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Lausuntopyyntö joulukuu 2021: Määräysten ja ohjeiden muutos: 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Lausuntoyhteenveto

Määräys- ja ohjekokoelma