EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet 5/2019 (pdf)

EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

 • voimassa 1.9.2019 alkaen
 • muutettu 18.1.2022

Ylitysilmoituslomake suurten asiakasriskien ylitysraportointiin 

Määräykset ja ohjeet 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet (versio 2)

 

Muuta aiheeseen liittyvää

Euroopan keskuspankin suuntaviivat ja suositukset unionin sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

Euroopan keskuspankin suuntaviivat ja suositukset unionin sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

Euroopan keskuspankki (EKP) on merkittävien luottolaitosten valvojana antanut asetuksen[1], jossa säädetään vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä merkittävien luottolaitosten osalta. Asetus on merkittäviä luottolaitoksia sitova ja se tuli voimaan 1.1.2016.

EKP on suhteellisuusperiaatetta noudattaen tunnistanut tietyt vaihtoehdot ja harkintavallat sellaiseksi, joita tulisi noudattaa myös vähemmän merkittävien luottolaitosten osalta. EKP:n julkaisemissa suuntaviivoissa[2]on kirjattu, miten kansallisten valvontaviranomaisten tulee soveltaa vähemmän merkittävien laitosten valvonnassa sellaisten vaihtoehtojen käyttömahdollisuutta, joita voidaan soveltaa yleisesti ja joiden kohdalla kaikkien yhteisen valvontamekanismin piirissä valvottavien pankkien suhteen on perusteltua noudattaa yhtenäisiä periaatteita. Suuntaviivat ovat kansallisia toimivaltaisia viranomaisia oikeudellisesti velvoittavia.

Finanssivalvonta on EKP:n suuntaviivoissa mainittu kansallinen toimivaltainen viranomainen ja se on noudattanut EKP:n suuntaviivoja 1.1.2018 lukien.

Koska Suomessa on pantu täytäntöön EU:n vakavaraisuusasetuksen 493 artiklan mukainen mahdollisuus säätää kansallisessa lainsäädännössä mahdollisuudesta vapauttaa tietyt vastuut kokonaan tai osittain suurten asiakasriskien määrällisistä rajoituksista, ei EKP:n ohjeiden 9 artikla tai EKP:n suuntaviivojen 6 artikla koske suoraan suomalaisia luottolaitoksia. Poikkeuksista suurten asiakasriskien määrällisiin rajoituksiin säädetään VM:n asetuksessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista. Luottolaitosten toiminnasta annetussa laissa säädetään lisäksi poikkeuksista rajoituksiin, kun kyseessä ovat niin sanotut konsolidointiryhmän sisäiset saamiset.

Euroopan keskuspankin suositukset unionin sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

EKP on antanut merkittäviin luottolaitoksiin sovellettavat ohjeet[3] oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta sellaisten harkintavaltaa sisältävien tapausten kohdalta, joissa tarvitaan tapauskohtainen lupa toimivaltaiselta viranomaiselta.

Jotta luottolaitoksilla olisi yhtenäiset toimintaedellytykset ja yhtenäinen valvonnallinen lähestyminen, on EKP antanut kansallisille toimivaltaisille viranomaisille suositukset[4] siitä, kuinka harkintavaltaa tulisi käyttää vähemmän merkittävien luottolaitosten kohdalla. Suositus ei ole oikeudellisesti velvoittava. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä tapauksissa, jotka eivät ole yleisesti sovellettavia ja joissa on siksi käytettävä tapauskohtaista harkintaa. Suositukseen on myös kirjattu ohjeita kansallisille valvontaviranomaisille tapauskohtaista arviointia varten.

Finanssivalvonta soveltaa edellä mainittuja EKP:n suosituksia harkitessaan yksittäisten vähemmän merkittävien luottolaitosten lupahakemuksia.

[1] EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/445, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä
[2] EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2017/697, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin
[3] EKP:n ohjeet unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta,  marraskuu 2016.
[4] EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin

(EKP/2017/10)

Finanssivalvonta soveltaa edellä mainittuja EKP:n suosituksia harkitessaan yksittäisten vähemmän merkittävien luottolaitosten lupahakemuksia

EBAn ohjeet kieliversioineen

EBAn ohjeet kieliversioineen

 • Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2016/07
 • Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk under Article 128(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2019/01)
 • Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures (EBA/GL/2017/16).
 • Guidelines for the estimation of LGD appropriate for an economic downturn (‘Downturn LGD estimation’) (EBA/GL/2019/03)
 • Guidelines on Stressed Value At Risk (Stressed VaR)  (EBA/GL/2012/2)
 • Guidelines on Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC) (EBA/GL/2012/3)
 • Guidelines on on corrections to modified duration for debt instruments under the second subparagraph of Article 340(3) of Regulation (EU) 575/2013 (EBA/GL/2016/09).
 • Guidelines  on Significant Credit Risk Transfer relating to Articles 243 and Article 244 of Regulation 575/2013 (EBA/GL/2014/05)
 • Guidelines on implicit support for securitisation transactions (EBA/GL/2016/08)
 • Guidelines on Limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework under Article 395(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2015/20)
 • Guidelines on connected clients under Article 4(1)(39) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2017/15)
 • Guidelines on on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosure frequency under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2014/14)
 • Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets (EBA/GL/2014/03)
 • Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2016/11)
 • Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2017/01)
 • Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds (EBA/GL/2018/01)
 • Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures (EBA/GL/2018/10
 • Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi, jotta voidaan varmistaa vakavaraisuusasetuksen pikaratkaisun noudattaminen covid-19 -pandemian vastatoimena (EBA/GL/2020/12)
 • Ohjeet vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä raportoinnista ja julkistamisvaatimuksista covid-19-pandemian vuoksi käyttöön otetun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisun” mukaisesti (EBA/GL/2020/11)
 • Ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/09)
 • Ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen (EBA/GL/2020/5)
 • Ohjeet etuoikeusluokan painotetun keskimääräisen maturiteetin määrittämisestä asetuksen (EU) N:o 575/2013 257 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/04)
Euroopan keskuspankin (EKP) ohjeistus
Euroopan unionin asetukset
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (jäljempänä EU:n vakavaraisuusasetus, CRR).
 • Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013 annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (jäljempänä YVM-asetus)

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta

 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1646, annettu 13 päivänä syyskuuta 2016, pääindeksejä ja virallisesti hyväksyttyjä pörssejä koskevista, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 241/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laitoksia koskevien omien varojen vaatimusten alalla

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2018/171, annettu 19 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden arvioimiseksi asetettavaa kynnysarvoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1187/2014, annettu 2 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liittyvä kokonaisvastuu kohde-etuutena olevia omaisuuseriä koskevien liiketoimien osalta

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2018/959, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisen arviointimenetelmän eritelmää koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jonka nojalla toimivaltaiset viranomaiset myöntävät laitoksille luvan käyttää operatiivisen riskin kehittyneitä mittausmenetelmiä

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/439, annettu 20 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä niiden arviointimenetelmien täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joita toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava arvioidessaan, noudattavatko luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset sisäisten luottoluokitusten menetelmän käyttöä koskevia vaatimuksia
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/930, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä mainitun asetuksen 181 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 182 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun talouden laskusuhdanteen luonnetta, vakavuutta ja kestoa määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla
Ohje luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää koskevien hakemusten ja ilmoitusten toimittamisesta Finanssivalvonnalle

Lausuntopyyntö joulukuu 2021: Määräysten ja ohjeiden muutos: 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Lausuntoyhteenveto

Määräys- ja ohjekokoelma